Ktl-icon-tai-lieu

Hóa 9

Được đăng lên bởi Ying Yoh
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 6032 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TÀI LIỆU SÁNG TẠO ĐẠT GIẢI NGÀNH GIÁO DỤC

HỆ THỐNG HOÁ
TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỚP 8-9

Người soạn:
Nguyễn Thế Lâm
Coppy by: kiemmals
Giáo viên trường THCS Phú Lâm
Đơn vị:
Huyện Tiên Du
Mã số tài liệu: TLGD-BN003-TD002305
Chức năng cơ bản :
- Hệ thống hóa kiến thức, giúp học sinh nhớ nhanh, nhớ sâu.
- So sánh, tổng hợp, khái quát hoá các khái niệm.
- Đưa ra dưới dạng các công thức, sơ đồ dễ hiểu, kích thích tính tò
mò, tự tìm hiểu của học sinh.

Oxit axit: CO2, SO2, SO3, NO2, N2O5, SiO2, P2O5

PHÂN LOẠI
HCVC
Oxit (AxOy)

Oxit bazơ: Li2O, Na2O,
CuO,Fe2O3
Oxit trung tính: CO, NO…

K2O,

CaO,

BaO,

HỢP CHẤT VÔ CƠ

Oxit lưỡng tính: ZnO, Al2O3, Cr2O3
Axit (HnB)

Axit không có oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H2S, HF
Axit có oxi (Oxaxit): HNO3, H2SO4, H3PO4 ….
Bazơ tan (Kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

BAZƠ- M(OH)n

MUỐI (MxBy)

Bazơ không tan: Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3 …
Muối axit: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2 …
Muối trung hoà: NaCl, KNO3, CaCO3 …

Ngoài ra có thể chia axit thành axit mạnh và axit yếu
HNO3
H2SO4
HCl

Axit mạnh

H3PO4
H2SO3

Axit trung bình

CH3COOH

H2CO3
H2S

Axit yếu

Axit rất yếu

ĐỊNH
NGHĨA

CTHH

TÊN GỌI

TCHH

Lưu ý

OXIT

AXIT

BAZƠ

MUỐI

Là hợp chất của oxi với 1 nguyên tố
khác

Là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay
nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit

Là hợp chất mà phân tử gồm kim loại
liên kết với gốc axit.

Gọi nguyên tố trong oxit là A hoá trị n.
CTHH là:
- A2On nếu n lẻ
- AOn/2 nếu n chẵn
Tên oxit = Tên nguyên tố + oxit
Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại
khi kim loại có nhiều hoá trị.
Khi phi kim có nhiều hoá trị thì kèm
tiếp đầu ngữ.

Gọi gốc axit là B có hoá trị n.
CTHH là: HnB

Là hợp chất mà phân tử gồm 1
nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay
nhiều nhóm OH
Gọi kim loại là M có hoá trị n
CTHH là: M(OH)n
Tên bazơ = Tên kim loại + hidroxit
Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại
khi kim loại có nhiều hoá trị.

Tên muối = tên kim loại + tên gốc
axit
Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại
khi kim loại có nhiều hoá trị.

1. Tác dụng với axit  muối và nước
2. dd Kiềm làm đổi màu chất chỉ thị
- Làm quỳ tím  xanh
- Làm dd phenolphtalein không màu
 hồng
3. dd Kiềm tác dụng với oxax 
muối và nước
4. dd Kiềm + dd muối  Muối +
Bazơ
5. Bazơ không tan bị nhiệt phân 
oxit + nước
- Bazơ lưỡng tính có thể tác dụng với
cả dd axit và dd kiềm

1. Tác dụng với axit  muối mới +
axit mới
2. dd muối + dd Kiềm  muối mới +
bazơ mới
3. dd muối + Kim loại  Muối mới +
kim loại mới
4. dd muối + dd muối  2 muối mới
5. Một số muối bị nhiệt phân

1. Tác dụng với...
TÀI LIỆU SÁNG TẠO ĐẠT GIẢI NGÀNH GIÁO DỤC
HỆ THỐNG HOÁ
TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỚP 8-9
Người soạn: Nguyễn Thế Lâm
Coppy by: kiemmals
Giáo viên trường THCS Phú Lâm
Đơn vị: Huyện Tiên Du
Mã số tài liệu: TLGD-BN003-TD002305
Chức năng cơ bản :
- Hệ thống hóa kiến thức, giúp học sinh nhớ nhanh, nhớ sâu.
- So sánh, tổng hợp, khái quát hoá các khái niệm.
- Đưa ra dưới dạng các công thức, sơ đồ dễ hiểu, kích thích tính tò
mò, tự tìm hiểu của học sinh.
Hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa 9 - Người đăng: Ying Yoh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Hóa 9 9 10 459