Ktl-icon-tai-lieu

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi hongresco
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai
đoạn hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất
cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và
nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức
trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của
dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người
dân Việt Nam.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo
dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam,
là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Tư tưởng và phẩm chất đạo đức của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước
nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm,
toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Từ quyết tâm của Người “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn
cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi phấn đấu cho“đồng bào ta ai
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để đất nước ta “sánh vai
với cường quốc năm châu”.
Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:
- Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to
lớn của ông cha, để chúng ta có non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do,
thống nhất trọn vẹn như hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về
truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người
Việt Nam. Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền
văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích
của đất nước. Trung với nước, hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện,
làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân,
giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp tình, hợp lý của dân; khắc
phục cho được thói vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc...
của nhân dân.
- Trung với nước, hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết
tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh,
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng ké...
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai
đoạn hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất
cả tình cảm, trí tuệ cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng
nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm ơng đạo đức
trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống tốt đp của
dân tộc, của nhân loại thời đại. Học tập làm theo tấm gương đạo đức
của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người
dân Việt Nam.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc học tập làm theo tấm gương đo
đức Hồ Chí Minh nhiệm vụ rất quan trọng thường xuyên, qua đó để giáo
dục, rèn luyện mình, xứng đáng đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam,
“người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
tưởng phẩm chất đạo đức của H Chí Minh tinh thần yêu nước
nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm,
toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ
nghĩa hội. Từ quyết tâm của Người “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn
cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, đ rồi phấn đấu cho“đồng bào ta ai
cũng cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để đất nước ta “sánh vai
với cường quốc năm châu”.
Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc Học tập làm theo tưởng tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:
- Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to
lớn của ông cha, để chúng ta non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do,
thống nhất trọn vẹn như hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về
truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người
Việt Nam. Trung với nước ngày nay trung thành hạn với sự nghiệp xây
dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền
văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích
của đất nước. Trung với nước, hiếu với dân ngày nay luôn luôn tôn trọng,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân ới cả ba hình thức: làm chủ đại diện,
làm chủ trực tiếp t quản cộng đng; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân,
giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp tình, hợp của dân; khắc
phục cho được thói vô cảm, lãnh đm, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc...
của nhân dân.
- Trung với nước, hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí ơn lên quyết
tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh,
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, theo kịp trình độ các nước
phát triển trong khu vực trên thế giới; thực hiện bằng được mong ước của
Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp
hơn”.
- Trung với nước, hiếu với dân phải luôn luôn ý thức giữ gìn đoàn
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: hongresco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 9 10 125