Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết chủ nghĩa Mác Lênin

Được đăng lên bởi Đệ Tam Quốc Xã
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học thuyết về Nhà nước của Chủ nghĩa
Mác-Lênin
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Triết gia Ph.Ăng-ghen với các tác phẩm của mình đã đặt nền tảng cho Lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà
nước

Học thuyết về Nhà nước của Chủ nghĩa Mác-Lênin hay còn gọi là Lý luận về Nhà nước và
Pháp luật của Chủ nghĩa Mác- Lê nin là hệ thống những kiến thức của chủ nghĩa MácLênin về những quy luật phát sinh, phát triển đặc thù, những đặc tính chung và biểu hiện quan
trọng nhất củanhà nước nói chung và nhà nước Xã hội chủ nghĩa nói riêng[1]. Tập trung vào
phân tích nguồn gốc và bản chất của nhà nước, Lý luận của những người Mác-xít đi sâu nghiên
cứu về nhà nước một cách tổng thể những vấn đề chung nhát về bản chất, chức năng, vai trò
của nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước và làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các bộ
phận trong thượng tầng kiến trúc chính trị-pháp lý với các tổ chức xã hội, giữa nhà nước với cá
nhân. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì nhà nước thực chất là một tổ chức đặc biệt
của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức
năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai
cấpthống trị trong xã hội.
Những nội dung cơ bản ban đầu về học thuyết này được phản ánh thông qua tác phẩm: "Nguồn
gốc của gia đình, chế độ sở hữu và của nhà nước" của Ph.Ăng-ghen. Qua tác phẩm này, Ăngghen đã phân tích các vấn đề vềgia đình, nguồn gốc của giai cấp và của nhà nước và những
quy luật tiếp tục phát triển và biến đổi sau này của chúng. Ph.Ăng-ghen đã chỉ ra rằng nhà nước
chỉ ra đời ở một giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội trên cơ sở xuất hiện chế độ tư hữu và gắn
liền với nó là sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng, ông cũng luận chứng về tính
chất giai cấp và tính lịch sử của nhà nước, làm sáng tỏ chứa năng gia cấp cơ bản của nhà
nước[2]. Sau đó lý luận này được những người Mác-xít tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong
điều kiện mới. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một môn học bắt buộc trong chương trình
học Đại học đối với các ngành khoa học xã hội như Luật học, chính trị, hành chính, khoa học xã
hội và nhân văn ở các Trường Đại học tại Việt Nam.
Mục lục

[ẩn]
1 Nguồn gốc


o

1.1 Sự ra đời

o

1.2 Nguyên nhân trực tiếp

o

1.3 Hình thức xuất hiện



2 Bản chất giai cấp



3 Đặc trưng
o

3.1 Quản lý dân cư theo lãnh thổ

o

3.2 Thiết lập quyền lực công cộng

o

3.3 Thuế khóa
4 Chức năng


o

4.1 Thống trị và xã hội

o

4.2 Đối nội và đối ngoại
5 Kiểu nhà nước...
Hc thuyết v Nhà nước ca Ch nghĩa
Mác-Lênin
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Triết gia Ph.Ăng-ghen với các tác phẩm của mình đã đặt nền tảng cho Lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà
nước
Học thuyết về Nhà nước của Chủ nghĩa Mác-Lênin hay còn gọi là Lý luận về Nhà nước và
Pháp luật của Chủ nghĩa Mác- Lê nin là hệ thống những kiến thức của chủ nghĩa Mác-
Lênin về những quy luật phát sinh, phát triển đặc thù, những đặc tính chung và biểu hiện quan
trọng nhất củanhà nước nói chung và nhà nước Xã hội chủ nghĩa nói riêng
[1]
. Tập trung vào
phân tích nguồn gốc và bản chất của nhà nước, Lý luận của những người Mác-xít đi sâu nghiên
cứu về nhà nước một cách tổng thể những vấn đề chung nhát về bản chất, chức năng, vai trò
của nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước và làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các bộ
phận trong thượng tầng kiến trúc chính trị-pháp lý với các tổ chức xã hội, giữa nhà nước với
nhân. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì nhà nước thực chất là một tổ chức đặc biệt
của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức
năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai
cấpthống trị trong xã hội.
Những nội dung cơ bản ban đầu về học thuyết này được phản ánh thông qua tác phẩm: "Nguồn
gốc của gia đình, chế độ sở hữu và của nhà nước" của Ph.Ăng-ghen. Qua tác phẩm này, Ăng-
ghen đã phân tích các vấn đề vềgia đình, nguồn gốc của giai cấp và của nhà nước và những
quy luật tiếp tục phát triển và biến đổi sau này của chúng. Ph.Ăng-ghen đã chỉ ra rằng nhà nước
chỉ ra đời ở một giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội trên cơ sở xuất hiện chế độ tư hữu và gắn
liền với nó là sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng, ông cũng luận chứng về tính
chất giai cấp và tính lịch sử của nhà nước, làm sáng tỏ chứa năng gia cấp cơ bản của nhà
nước
[2]
. Sau đó lý luận này được những người Mác-xít tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong
điều kiện mới. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một môn học bắt buộc trong chương trình
học Đại học đối với các ngành khoa học xã hội như Luật học, chính trị, hành chính, khoa học xã
hội và nhân văn ở các Trường Đại học tại Việt Nam.
Mục lục
Học thuyết chủ nghĩa Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết chủ nghĩa Mác Lênin - Người đăng: Đệ Tam Quốc Xã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Học thuyết chủ nghĩa Mác Lênin 9 10 911