Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết giá trị sức lao động của C.Mac

Được đăng lên bởi thanhliemdn2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 48 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trình bày nội dung học thuyết giá trị lao động của C.Mác? Nêu ý
nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam.
So với nền sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hóa có nhiều ưu thế giải
phóng được lực lượng sản xuất với vai trò động lực của nhu cầu với sự phát triển của
giao lưu kinh tế văn hóa giữa các vùng miền trong nước và giao lưu kinh tế giữa các
nước làm cho đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng được nâng cao,
phong phú và đa dạng tạo điều kiện cho sự phát triển tự do cá nhân của mỗi người. Vì
vậy, nội dung cơ bản trong học thuyết giá trị bắt đầu từ phạm trù hàng hóa có ý nghĩa
lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Hàng hóa là sản phẩm của lao động được sản xuất ra để thỏa mãn nhu cầu nào
đó của con người và dùng để trao đổi (mua - bán) với nhau.
- Tiền tệ Là một hàng hóa đặc biệt, hàng hóa tiền tệ khác hàng hóa thông
thường ở chỗ nó có giá trị sử dụng đặc biệt, nó đo lường được giá trị của hàng hóa
khác.
- Cạnh tranh Là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia
sản xuất kinh doanh.
- Thị trường Là tổng hòa các mối quan hệ mua - bán trong xã hội, được hình
thành do những điều kiện lịch sử kinh tế - xã hội nhất định.
- Cung - cầu và giá cả
+ Cung là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà các chủ thể kinh tế đem ra bán
trên thị trường trong một thời kỳ nhất định, căn cứ vào mức giá cả, khả năng sản xuất
và chi phí sản xuất xác định.
+ Cầu là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua trong một thời
kỳ tương ứng với giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế xác định.
+ Quan hệ cung - cầu là quan hệ giữa người bán và người mua. Là những quan
hệ có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường.
+ Giá cả của hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
Nội dung học thuyết giá trị của C.Mác bao gồm:
- Chất của giá trị: giá trị hàng hóa là lao động trừu tượng của người sản xuất
hàng hóa kết tinh trong hàng hóa; Giá trị hàng hóa phản ánh quan hệ giữa những
người sản xuất hàng hóa, là một phạm trù lịch sử. Ở đâu và khi nào có sản xuất và
trao đổi hàng hóa thì ở đó có giá trị hàng hóa.
-Lượng giá trị hàng hóa: được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết: Là
thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất
bình thường của xã hội với một cường độ lao động trung bình và một trình độ lao
động thành thạo trung bình.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa. Lượng giá trị được tính
bằng...
Câu 1: Trình bày nội dung học thuyết giá trị lao động của C.Mác? Nêu ý
nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam.
So với nền sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hóa có nhiều ưu thế giải
phóng được lực lượng sản xuất với vai trò động lực của nhu cầu với sự phát triển của
giao lưu kinh tế văn hóa giữa các vùng miền trong nước và giao lưu kinh tế giữa các
nước làm cho đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng được nâng cao,
phong phú và đa dạng tạo điều kiện cho sự phát triển tự do cá nhân của mỗi người. Vì
vậy, nội dung cơ bản trong học thuyết giá trị bắt đầu từ phạm trù hàng hóa có ý nghĩa
lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Hàng hóa là sản phẩm của lao động được sản xuất ra để thỏa mãn nhu cầu nào
đó của con người và dùng để trao đổi (mua - bán) với nhau.
- Tiền tệ Là một hàng hóa đặc biệt, hàng hóa tiền tệ khác hàng hóa thông
thường ở chỗ nó có giá trị sử dụng đặc biệt, nó đo lường được giá trị của hàng hóa
khác.
- Cạnh tranh Là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia
sản xuất kinh doanh.
- Thị trường Là tổng hòa các mối quan hệ mua - bán trong xã hội, được hình
thành do những điều kiện lịch sử kinh tế - xã hội nhất định.
- Cung - cầu và giá cả
+ Cung là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà các chủ thể kinh tế đem ra bán
trên thị trường trong một thời kỳ nhất định, căn cứ vào mức giá cả, khả năng sản xuất
và chi phí sản xuất xác định.
+ Cầu là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua trong một thời
kỳ tương ứng với giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế xác định.
+ Quan hệ cung - cầu là quan hệ giữa người bán và người mua. Là những quan
hệ có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường.
+ Giá cả của hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
Nội dung học thuyết giá trị của C.Mác bao gồm:
- Chất của giá trị: giá trị hàng hóa là lao động trừu tượng của người sản xuất
hàng hóa kết tinh trong hàng hóa; Giá trị hàng hóa phản ánh quan hệ giữa những
người sản xuất hàng hóa, là một phạm trù lịch sử. Ở đâu và khi nào có sản xuất và
trao đổi hàng hóa thì ở đó có giá trị hàng hóa.
-Lượng giá trị hàng hóa: được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết: Là
thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất
bình thường của xã hội với một cường độ lao động trung bình và một trình độ lao
động thành thạo trung bình.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa. Lượng giá trị được tính
bằng thời gian lao động xã hội cần thiết. Nhưng thời gian lao động xã hội cần thiết là
một đại lượng luôn thay đổi, do đó, lượng giá trị của hàng hóa cũng luôn thay đổi và
phụ thuộc vào các nhân tố chủ yếu sau đây:
Một là, năng suất lao động là hiệu quả có ích của lao động cụ thể được tính bằng
số lượng sản phẩm được sản xuất ra trên một đơn vị thời gian hoặc thời gian cần thiết
để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Học thuyết giá trị sức lao động của C.Mac - Trang 2
Học thuyết giá trị sức lao động của C.Mac - Người đăng: thanhliemdn2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Học thuyết giá trị sức lao động của C.Mac 9 10 97