Ktl-icon-tai-lieu

học thuyết hình thái kinh tế

Được đăng lên bởi Hằng Vũ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là lý luận nền tảng của chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Nhờ có lí luận này mà các hiện tượng xã hội được nhận thức một cách khoa học. Thông qua
việc phân tích các mối quan hệ cơ bản trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội mà Mác đã tìm ra
quy luật vận động của lịch sử loài người, và trên cơ sở đó, khẳng định sự phát triển của các
hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên.
Trong các mối quan hệ đa dạng và phức tạp của mỗi hình thái kinh tế - xã hội, Mác
không những đã chỉ ra quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ
của lực lượng sản xuất, mà ông còn đặc biệt chú ý phân tích mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng
và kiến trúc thượng tầng. Sự tác động qua lại giữa hai nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp tới sự
vận động của mỗi hình thái kinh tế - xã hội.
Trong quá trình phát triển của bất kì chế độ xã hội nào từ xưa đến nay, mối quan hệ
giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đây là
một trong những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa duy
vật lịch sử, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận trong nhận thức và cải tạo xã hội.
Chính vì vậy nên việc nghiên cứu tìm hiểu và giải quyết mối quan hệ này là rất cần thiết, nú
giúp chúng ta tìm hiểu và xác định những định hướng đúng đắn để khắc phục những mâu
thuẫn nội tại trong xã hội nhằm duy trì và củng cố sự ổn định của chế độ xã hội hiện thời. Đây
là vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi chế độ chính trị trên toàn
thế giới. Việt Nam cũng không là một ngoại lệ, trong công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện
nay, chúng ta cần nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng
tầng, từ đó dựa trên cơ sở điều kiện thực tiễn của nước ta nhằm mục đích vận dụng và quán
triệt mối quan hệ này vào việc định hướng phát triển nền kinh tế kết hợp với củng cố hệ thống
chính trị, đổi mới một cách toàn diện và triệt để sâu sắc, tiến lên xây dựng thành công chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Trong khuôn khổ nhỏ của tập tiểu luận này em xin trình bày một cách ngắn gọn
về Mối quan hệ biện chứng cơ sở hạ tầng - kiến trúc thượng tầng và mối quan hệ kinh tế
- chính trị ở Việt Nam trong thời kì đổi mới, cùng một số giải pháp, ý kiến đề xuất của cá
nhân em.
Xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đã hướng dẫn giúp em hoàn
thành bài tiểu luận này

...
Học thuyết hình thái kinh tế - hội luận nền tảng của chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Nhờ luận này các hiện tượng hội được nhận thức một cách khoa học. Thông qua
việc phân tích các mối quan h bản trong mỗi hình thái kinh tế - hội Mác đã tìm ra
quy luật vận động của lịch sử loài người, trên sở đó, khẳng định sự phát triển của các
hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên.
Trong các mối quan hệ đa dạng phức tạp của mỗi hình thái kinh tế - hội, Mác
không những đã chỉ ra quy luật về sự phợp của quan hsản xuất với tính chất trình độ
của lực lượng sản xuất, ông còn đặc biệt chú ý phân tích mối quan hệ giữa sở hạ tầng
kiến trúc thượng tầng. Sự tác động qua lại giữa hai nhân tốy ảnh hưởng trực tiếp tới sự
vận động của mỗi hình thái kinh tế - xã hội.
Trong quá trình phát triển của bất chế độ hội o từ xưa đến nay, mối quan hệ
giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đây là
một trong những nội dung bản của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa duy
vật lịch sử, sở thế giới quan phương pháp luận trong nhận thức cải tạo hội.
Chính vậy nên việc nghiên cứu tìm hiểu giải quyết mối quan hệ này rất cần thiết,
giúp chúng ta tìm hiểu và xác định những định hướng đúng đắn để khắc phục những mâu
thuẫn nội tại trong xã hội nhằm duy trì và củng cố sự ổn định của chế độ xã hội hiện thời. Đây
vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi chế độ chính trị trên toàn
thế giới. Việt Nam cũng không một ngoại lệ, trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện
nay, chúng ta cần nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng
tầng, từ đó dựa trên sở điều kiện thực tiễn của nước ta nhằm mục đích vận dụng quán
triệt mối quan hệ này vào việc định hướng phát triển nền kinh tế kết hợp với củng cố hệ thống
chính trị, đổi mới một ch toàn diện triệt để sâu sắc, tiến lên xây dựng thành công chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Trong khuôn khổ nhỏ của tập tiểu luận này em xin trình bày một cách ngắn gọn
về Mối quan hệ biện chứng cơ sở hạ tầng - kiến trúc thượng tầng và mối quan hệ kinh tế
- chính trị Việt Nam trong thời đổi mới, cùng một số giải pháp, ý kiến đề xuất của
nhân em.
Xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đã hướng dẫn giúp em hoàn
thành bài tiểu luận này
học thuyết hình thái kinh tế - Trang 2
học thuyết hình thái kinh tế - Người đăng: Hằng Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
học thuyết hình thái kinh tế 9 10 846