Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lê nin

Được đăng lên bởi Cảnh Trần
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1819 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận
kinh tế chính
trị Mac Lênin

GVHD: Traàn Vaên Nhöng

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
MỞ ĐẦU .........................................................................................................1
Chương I .........................................................................................................2
1. Đối tượng và sự cần thiết phải nghiên cứu của môn kinh tế chính trị
Mac ..................................................................................................................2
1.1. Đối tượng của kinh tế chính trị Mac LêNin............................................2
1.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị Mac LêNin....................3
2.2. Các phương pháp trong nghiên cứu kinh tế chính trị............................4
2.2.1. Phân tích và tổng hợp ...........................................................................4
2.2.2. Lịch sử và logic......................................................................................4
Chương II ........................................................................................................5
1. Kh ái niệm chung:.......................................................................................5
2. Vai trò và nhiệm vụ của phương pháp trừu tượng hóa khoa học của
kinh tế chính trị mac lênin..............................................................................5
3. Quan niệm của mac về sự trừu tượng khoa học...................................... 10
Chương III .................................................................................................... 13
1. Về phía người truyền đạt kiến thức kinh tế chính trị. ............................ 13
2. Đối với người học kinh tế chính trị (tiếp thu kiến thức thông qua tư duy
trừu tượng?) ..................................................................................................13
KẾT LUẬN

MỞ ĐẦU

K

inh tế chính trị Mac lênin có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu học tập , nghiên
cứu kinh tế chính trị Mac-Lenin càng được đặt ra một cách bức thiết,

SVTH: Nguyeãn Duy Khang

Trang 1

GVHD: Traàn Vaên Nhöng

nhằm khắc phục sự lạc hậu về sự lý luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lý luận
với cuộc sống, góp phần hình thành tư duy kinh tế mới.
Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, do đó những hiện thực, khái niệm, phạm trù, quy luật… của kinh
tế thị trường mà kinh tế chính trị đưa ra là cực kỳ cần thiết khôn...
Tiểu luận
kinh tế chính
trị Mac Lênin
Học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lê nin - Người đăng: Cảnh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lê nin 9 10 414