Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Được đăng lên bởi Nguyễn Lâm Quế Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2

Học thuyết kinh tế của Chủ
nghĩa Mác – Lênin về phương
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Chương VI

Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa
tư bản độc quyền và chủ nghĩa
tư bản độc quyền nhà nước
V.I.Lênin đã trình bày một cách có hệ th ống sâu sắc lý lu ận
về CNTB Độc Quyền và CNTB Độc Quyền nhà nước

CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước
Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh
tự do, chủ nghĩa tư bản phát
triển lên giai đoạn cao hơn là
giai đoạn chủ nghĩa tư bản
độc quyền và sau đó là chủ
nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước
Thực chất đây là những nấc thang mới trong quá trình phát
triển và điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản cả về lực lượng
sản xuất và quan hệ sản xuất để thích ứng với nh ững bi ến
động mới trong tình hình kinh tế và chính trị thế giới từ cu ối
thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX đến nay
3

NỘI DUNG
I

Chủ nghĩa Tư bản độc quyền

II

Chủ nghĩa Tư bản độc quyền Nhà nước

III

Những nét mới trong sự phát triển của chủ
nghĩa tư bản hiện đại

VI

Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của
chủ nghĩa Tư bản
4

I

Chủ nghĩa Tư bản độc quyền

1. Nguyên nhân chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh
sang CNTB Độc quyền
C.Mác và Ph.Ăngghen đã dự báo rằng: cạnh tranh t ự do sinh
ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xu ất
phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền
Tự do
cạnh tranh

Tích tụ tập
trung sản
xuất

Độc quyền

Vận dụng sáng tạo những nguyên lý của ch ủ nghĩa Mác vào
điều kiện lịch sử mới của thế giới, V.I. Lênin đã chứng minh
rằng chủ nghĩa tư bản đã bước sang giai đoạn mới là ch ủ
nghĩa tư bản độc quyền.
5

MÂU THUẪN CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TBCN

TÍNH CHẤT VÀ
TRÌNH ĐỘ XÃ HỘI
HOÁ CAO CỦA LLSX

QUAN HỆ SỞ HỮU
TƯ NHÂN TBCN VỀ
TƯ LIỆU SẢN XUẤT

44

3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
Tuy nhiên, phải nhận thức rằng, phương thức sản xuất tư
bản chủ nghĩa không tự tiêu vong và phương thức sản xuất
cộng sản chủ nghĩa cũng không tự phát hình thành mà ph ải
được thực hiện thông qua cuộc cách mạng xã hội, trong đó
giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội
này chính là giai cấp công nhân

45

...
Ph n 2
H c thuy t kinh t c a Ch ế ế
nghĩa Mác – Lênin v ph ng ươ
th c s n xu t t b n ch nghĩa ư
Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Người đăng: Nguyễn Lâm Quế Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 9 10 649