Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới

Được đăng lên bởi Móm Xì Trum
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới - Thư viện Học liệu mở Việt Nam

Học thuyết kinh tế của
trường phái tự do mới
Bởi:
Nguyen Quang Hạnh

Giới thiệu
Mục đích, yêu cầu
Hiểu hoàn cảnh lịch sử ra đời học thuyết và nắm vững các đặc điểm của trường phái tự
do mới. Nắm vững nội dung và tư tưởng cơ bản của học thuyết kinh tế trường phái tự do
mới. Cần liên hệ so sánh với các học thuyết kinh tế của các trường phái khác nhất là các
trường phái kinh tế hiện đại.
Thấy được những đóng góp và hạn chế của các học thuyết trường phái này trong lý luận
và trong thực tiễn.
Nội dung chính
- Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của trường phái tự do mới.
- Một số lý thuyết tiêu biểu: Lý thuyết về nền kinh tế thị trường xã hội ở CHLB Đức,
các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới ở Mỹ.
- Đánh giá chung về những tiến bộ và những hạn chế.

Nội dung
Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của trường phái tự do mới
Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện
Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa lại lâm vào
cuộc khủng hoảng lớn do đó bộc lộ sự bất lực của các chính sách kinh tế của Nhà nước
tư sản dựa trên học thuyết của trường phái Keynes.
Xuất hiện khuynh hướng phê phán học thuyết Keynes và do đó phục hồi tư tưởng tự do
kinh tế nhưng có sửa đổi để thích ứng với tình hình mới.
Nguồn gốc: Tư tưởng tự do kinh tế của các nhà cổ điển (cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ
XIX) được phát triển ở các nhà cổ điển mới (cuối thế kỷ XIX đến thập kỉ 30 của thế kỷ
XX). Gọi là chủ nghĩa tự do cũ. Sau đó tư tưởng chủ nghĩa tư bản có điều tiết (Keynes)


1 / 11

Học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới - Thư viện Học liệu mở Việt Nam

thống trị, đến những năm 70 của thế kỷ XX thì tư tưởng tự do kinh tế được phục hồi dẫn
đến sự xuất hiện “chủ nghĩa tự do mới” hay “chủ nghĩa bảo thủ mới”.
Đặc điểm của học thuyết kinh tế trường phái tự do mới
Đây là một trào lưu tư tưởng kinh tế tư sản. Chủ nghĩa tự do kinh tế gồm các lý thuyết
đề cao tự do kinh doanh, tự do tham gia thị trường, coi nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là
hệ thống tự động do các quy luật kinh tế khách quan tự phát điều tiết.
Chủ nghĩa tự do mới: dựa trên nền tảng lập trường tự do tư sản cổ điển đồng thời lại
muốn áp dụng và kết hợp quan điểm của trường phái Keynes, trường phái trọng thương ở
mức độ nhất định để hình thành hệ tư tưởng mới điều tiết nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Tư tưởng cơ bản của học thuyết kinh tế trường phái tự do mới là: Cơ chế thị trường có
sự điều tiết của Nhà nước ở mức độ nhất...
Học thuyết kinh tế của
trưng phái tự do mi
Bởi:
Nguyen Quang Hạnh
Giới thiệu
Mục đích, yêu cầu
Hiểu hoàn cảnh lịch sra đời học thuyết và nắm vng các đc đim ca trường phái tự
do mới. Nắm vng ni dung và tư tưởng cơ bn của hc thuyết kinh tế trường phái tự do
mới. Cần liên h so sánh với các hc thuyết kinh tế của các trường phái khác nhất là các
trường phái kinh tế hiện đi.
Thy được những đóng góp và hạn chế ca các hc thuyết trường phái y trong lý luận
và trong thực tin.
Nội dung chính
- Hoàn cnh lịch sử và đặc điểm ca trường phái tự do mới.
- Một s lý thuyết tiêu biu: thuyết vnền kinh tế th trường xã hi CHLB Đức,
các lý thuyết kinh tế của ch nghĩa tự do mới ở Mỹ.
- Đánh giá chung về những tiến bộ và những hạn chế.
Ni dung
Hoàn cảnh lch sử và đặc đim của trường pi tự do mới
Hn cnh lịch sử xut hiện
Tgiữa những năm 70 ca thế kXX, h thng kinh tế bản chnghĩa li lâm vào
cuộc khng hoảng ln do đó bc l sự bất lực của các chính sách kinh tế ca Nhà nước
tư sn dựa trên hc thuyết của trường phái Keynes.
Xut hin khuynh hướng phê phán hc thuyết Keynes và do đó phục hồi tư tưởng tdo
kinh tế nhưng sửa đi đ thíchng với tình hình mới.
Nguồn gc: Tư tưởng tự do kinh tế ca các nhà c đin (cui thế kỷ XVIII đu thế k
XIX) được phát trin các nhà c đin mới (cui thế kỷ XIX đến thập k30 ca thế kỷ
XX). Gọi là chủ nghĩa tự do cũ. Sau đó tư tưởng chủ nghĩa tư bản có điu tiết (Keynes)
Học thuyết kinh tế của trưng phái t do mi - T viện Học liệu m Việt Nam
http://voer.edu.vn/m/c96adff4/1 1 / 11
Học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới - Người đăng: Móm Xì Trum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới 9 10 578