Ktl-icon-tai-lieu

HỌC THUYẾT KINH TẾ

Được đăng lên bởi lananhfriendly
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN
I.

Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm

1. Hoàn cảnh ra đời
a. Sự phát triển của CNTB sau khi cuộc CM công nghiệp lần thứ 1 hoàn
thành
Sau khi cuộc cmcnl1 kết thúc, nền sản xuất TBCN trở thành phương
thức sx thống trị, chi phối nền kinh tế thế giới và nó đặt ra nhiều vấn đề
mới chưa có trong tiền lệ như sự xuất hiện giá trị gia tăng, giá trị ròng,
giá trị thuần túy, thất nghiệp, lạm phát
b. Sự chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang độc quyền.
Điều này làm cho các quy luật kinh tế cơ bản bị biến dạng
c. Sự ra đời học thuyết kinh tế C.Mác
 Tất cả vấn đề trên đặt ra nhu cầu bức bách đối với các nhà kinh tế học
tư sản là họ phải lý giải, xây dựng học thuyết kinh tế mới trên cơ sở phê
phán các học thuyết kinh tế trước đó
2. Đặc điểm
- Giải thíhc sự lựa của các DN trong nền kinh tế giai đoạn tư bản độc
quyền
- Kế thừa tư tưởng của phái cổ điển, ủng hộ tự do cạnh tranh và chống
sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh tế
- Chuyển đối tượng nghiên cứu từ sản xuất sang lưu thông và cung –
cầu. đối tượng của họ là chủ thể kinh tế độc lập – cơ sở để giải thích
cho toàn bộ nền kinh tế
- Dựa vào tâm lý chủ quan để giải thích hiện tương kinh tế
II.

Các học thuyết kinh tế tân cổ điển

1. Hermann Heirich Gossen ( 1810 – 1858)
 Triết lý của vấn đề: như cầu và sự thỏa mãn nhu cầu
- Định luật 1:
o Bất cứ nhu cầu nào của con người cũng có thể thỏa mãn nếu
sử dụng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu đó. Tiêu dùng là hoạt

động thỏa mãn nhu cầu. Khi số lượng sản phẩm tăng lên thì
sự thỏa mãn nhu cầu giảm dần và đến khi mất hẳn.
o Khi tiêu dùng cùng 1 loại sản phẩm được lặp lại thì ích lợi
của sản phẩm đó và độ dài của quãng thời gian thỏa mãn nhu
cầu cũng giảm dần. chúng giảm nhanh hơn khi tiêu dùng đc
lặp lại thường xuyên hơn.
- Định luật 2:
o Đối với mọi lợi ích. Dù cho sự tiêu dùng nó được lặp lại
nhiều hay ít đều xác định được một phươg thức thỏa mãn nhu
cầu cao nhất. Sau điểm tối ưu đó, dù mức độ lặp lại nhiều hay
ít ích lợi đều giảm xuống trong những lần dùng kế tiếp
 Tổng ích lợi sẽ xuất hiên ở con người mỗi khi trong những điều kiện
không đổi có thể tìm ra dạng thỏa mãn mới. Tuynhiên nó bị chi phối
bởi yếu tố thời gian và lượng tiến mà con người đang sở hữu.
2. Karl Menger ( 1840 – 1921) – Phái “giới hạn” Áo

a. Quan niệm về hàng hóa
- Một vật gọi là hàng hóa khi thỏa mãn 4 điều kiện
o Con người phải có nhu cầu về nó
o Có thuộc tính tự nhiên và có khả năng thỏa mãn nhu cầu nào
đó
o Con người phải nhận thức được các thuộc tính đ...
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN
I. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm
1. Hoàn cảnh ra đời
a. Sự phát triển của CNTB sau khi cuộc CM công nghiệp lần thứ 1 hoàn
thành
Sau khi cuộc cmcnl1 kết thúc, nền sản xuất TBCN trở thành phương
thức sx thống trị, chi phối nền kinh tế thế giới và nó đặt ra nhiều vấn đề
mới chưa có trong tiền lệ như sự xuất hiện giá trị gia tăng, giá trị ròng,
giá trị thuần túy, thất nghiệp, lạm phát
b. Sự chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang độc quyền.
Điều này làm cho các quy luật kinh tế cơ bản bị biến dạng
c. Sự ra đời học thuyết kinh tế C.Mác
Tất cả vấn đề trên đặt ra nhu cầu bức bách đối với các nhà kinh tế học
tư sản là họ phải lý giải, xây dựng học thuyết kinh tế mới trên cơ sở phê
phán các học thuyết kinh tế trước đó
2. Đặc điểm
- Giải thíhc sự lựa của các DN trong nền kinh tế giai đoạn tư bản độc
quyền
- Kế thừa tư tưởng của phái cổ điển, ủng hộ tự do cạnh tranh và chống
sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh tế
- Chuyển đối tượng nghiên cứu từ sản xuất sang lưu thông và cung –
cầu. đối tượng của họ là chủ thể kinh tế độc lập – cơ sở để giải thích
cho toàn bộ nền kinh tế
- Dựa vào tâm lý chủ quan để giải thích hiện tương kinh tế
II. Các học thuyết kinh tế tân cổ điển
1. Hermann Heirich Gossen ( 1810 – 1858)
Triết lý của vấn đề: như cầu và sự thỏa mãn nhu cầu
- Định luật 1:
o Bất cứ nhu cầu nào của con người cũng có thể thỏa mãn nếu
sử dụng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu đó. Tiêu dùng là hoạt
HỌC THUYẾT KINH TẾ - Trang 2
HỌC THUYẾT KINH TẾ - Người đăng: lananhfriendly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HỌC THUYẾT KINH TẾ 9 10 209