Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin

Được đăng lên bởi thuha95hd@gmail.com
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
SĐVHT : 7; Khối K11; Hệ: Cao Đẳng
Thời gian làm bài: 150 phút
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài)
PHƯƠNG ÁN 2 CÂU/ĐÊ (4-6)
I. Loại câu hỏi 4 điểm (12 câu)
Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý
nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức
khoa học.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y
thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản
thân.
Câu 3 (4 điểm): Làm rõ nội dung hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn
của bản thân.
Câu 4 (4 điểm): Phân tích cặp phạm trù cái chung và cái riêng.Từ đó rút
ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.
Câu 5 (4 điểm): Trình bày quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về
lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Từ đó rút ra ý nghĩa
phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.
Câu 6 (4 điểm): Trình bày quy luật phủ định của phủ định. Từ đó làm rõ sự vận
dụng quy luật này của Việt Nam trong việc lựa chọn con đường đi lên CNXH.
Câu 7 (4 điểm): Làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Từ đó chứng
minh rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là “Từ trực quan
sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”.

Câu 8 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản
xuất và quan hệ sản xuất. Từ đó làm rõ sự vận dụng quy luật này trong tiến trình
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 9 (4 điểm): Hàng hoá là gì? Làm rõ các thuộc tính của hàng hoá. Từ
đó kể tên những hàng hoá đặc biệt mà em biết và lý giải vì sao nó là hàng hoá
đặc biệt?
Câu 10 (4 điểm): Làm rõ nội dung và tác động của quy luật giá trị. Việt
Nam đã vận dụng quy luật này như thế nào trong quá trình xây dựng nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Câu 11 (4 điểm): Hàng hoá sức lao động là gì? Khi nào sức lao động trở
thành hàng hoá? Làm rõ hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động.
Câu 12 (4 điểm): Lấy ví dụ về một quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Từ
đó cho biết giá trị thặng dư là gì? Tư bản bất biến là gì? Tư bản khả biến là gì?
II.Loại câu hỏi 6 điểm (12 câu)
Câu 1 (6 điểm): Phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư
tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch. Tại sao sản xuất giá trị thặng dư được
coi là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ ng...
H THNG CÂU HI THI HC PHN
Hc phn: Nhng nguyên lý cơ bn ca ch nghĩa Mác – Lênin
SĐVHT : 7; Khi K11; H: Cao Đẳng
Thi gian làm bài: 150 phút
(Thí sinh không được s dng tài liu khi làm bài)
PHƯƠNG ÁN 2 CÂU/ĐÊ (4-6)
I. Loi câu hi 4 đim (12 câu)
Câu 1 (4 đim): Phân tích ni dung định nghĩa vt cht ca Lênin. ý
nghĩa ca định nghĩa đối vi s phát trin ca ch nghĩa duy vt và nhn thc
khoa hc.
Câu 2 (4 đim): Trình bày mi quan h bin chng gia vt cht và y
thc. T đó rút ra ý nghĩa phương pháp lun đối vi hot động thc tin c
a bn
thân.
Câu 3 (4 đim): Làm rõ ni dung hai nguyên lý cơ bn ca ch nghĩa
Mác-Lênin. T đó rút ra ý nghĩa phương pháp lun đối vi hot động thc tin
ca bn thân.
Câu 4 (4 đim): Phân tích cp phm trù cái chung và cái riêng.T đó rút
ra ý nghĩa phương pháp lun đối vi hot động thc tin ca bn thân.
Câu 5 (4 đim):
Trình bày quy lut chuyn hoá t nhng s thay đổi v
lượng thành nhng s thay đổi v cht và ngược li. T đó rút ra ý nghĩa
phương pháp lun đối vi hot động thc tin ca bn thân.
Câu 6 (4 đim): Trình bày quy lut ph định ca ph định. T đó làm rõ s vn
dng quy lut này ca Vit Nam trong vic la ch
n con đường đi lên CNXH.
Câu 7 (4 đim): Làm rõ vai trò ca thc tin đối vi nhn thc. T đó chng
minh rng con đường bin chng ca s nhn thc chân lý là “T trc quan
sinh động đến tư duy tru tượng, t tư duy tru tượng đến thc tin”.
Hỏi đáp nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin - Người đăng: thuha95hd@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Hỏi đáp nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin 9 10 696