Ktl-icon-tai-lieu

Hồi kí Trần Quang Cơ

Được đăng lên bởi Quoc Nguyen
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 5757 lần   |   Lượt tải: 2 lần
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com

Hisory E-Books: HD150406026
Compiled & Published by Rosea

Hồi ký Trần Quang Cơ
Trần Quang Cơ
Hồi ức và suy nghĩ
Hồi ức và Suy nghĩ.......................................................................................................... 3
2. MỘT NHIỆM KỲ ĐẠI SỨ KHÔNG TẺ NHẠT ......................................................... 4
3. ĐẠI HỘI “ĐỔI MỚI” ............................................................................................... 10
4. CP 87 VÀ BA TẦNG QUAN HỆ CỦA VẤN ĐỀ CAMPUCHIA. ............................ 12
5. TỪ CHỐNG DIỆT CHỦNG ĐẾN “GIẢI PHÁP ĐỎ” ! ............................................ 16
6. MỘT BƯỚC TỰ CỞI TRÓI: ĐA DẠNG HOÁ ĐA PHƯƠNG HOÁ QUAN HỆ ..... 19
7. TRUNG QUỐC UỐN MÌNH ĐỂ THÍCH NGHI VỚI THẾ CỤC.............................. 22
8. HIỆP MỘT CỦA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ PARIS VỀ CAMPUCHIA......................... 25
9. ĐẶNG TIỂU BÌNH TIẾP KAYSONE PHOMVIHAN ĐỂ NÓI VỚI VIỆT NAM .... 30
10. THUỐC ĐẮNG NHƯNG KHÔNG DÃ ĐƯỢC TẬT ............................................. 37
11. BỘ CHÍNH TRỊ ĐÁNH GIÁ CUỘC ĐÀM PHÁN THÁNG 6.90 ........................... 45
12. MỘT SỰ CHỌN LỰA THIẾU KHÔN NGOAN..................................................... 49
13. CUỘC GẶP CẤP CAO VIỆT – TRUNG TẠI THÀNH ĐÔ.................................... 52
14. THÀNH ĐÔ LÀ THÀNH CÔNG HAY LÀ THẤT BẠI CỦA TA ? ....................... 55
15. AI LÀ NGƯỜI ĐÁNG LÝ RA PHẢI NHỚ DAI ?.................................................. 60
16. MÓN NỢ THÀNH ĐÔ ........................................................................................... 63
17. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TÌNH HÌNH QUỐC TẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
CÒN CÓ TRANH LUẬN ............................................................................................. 68
18. ĐẠI HỘI VII VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO VIỆC BÌNH THƯỜNG HOÁ QUAN
HỆ VỚI TRUNG QUỐC .............................................................................................. 70
19. HIỆP 2 CỦA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CAMPUCHIA ......................................... 74
20. KẾT THÚC MỘT CHẶNG ĐƯỜNG NHƯNG LỊCH SỬ CHƯA SANG TRANG. 77
Phụ lục NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TA ... 80
HD150406026

Allrights reseved by Rosea


^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com
ĐẠI SỰ KÝ 1975 - 1991 ............................................................................................ 91
Trần Quang Cơ Hồi ...
^=^ §Æng Hoµng Hi ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com
Allrights reseved by Rosea
HD150406026 http://danghoanghai.999.org
Hisory E-Books: HD150406026
Compiled & Published by Rosea
Hi ký Trn Quang Cơ
Trn Quang Cơ
Hi c và suy nghĩ
Hi c và Suy nghĩ..........................................................................................................3
2. MT NHIM K ĐẠI S KHÔNG T NHT.........................................................4
3. ĐẠI HI “ĐỔI MI...............................................................................................10
4. CP 87 VÀ BA TNG QUAN H CA VN ĐỀ CAMPUCHIA.............................12
5. T CHNG DIT CHNG ĐẾN GII PHÁP ĐỎ !............................................16
6. MT BƯỚC T CI TI: ĐA DNG HOÁ ĐA PHƯƠNG HOÁ QUAN H .....19
7. TRUNG QUC UN MÌNH ĐỂ THÍCH NGHI VI TH CC..............................22
8. HIP MT CA HI NGH QUC T PARIS V CAMPUCHIA.........................25
9. ĐẶNG TIU BÌNH TIP KAYSONE PHOMVIHAN ĐỂ I VI VIT NAM....30
10. THUC ĐẮNG NHƯNG KHÔNG DÃ ĐƯỢC TT.............................................37
11. B CHÍNH TR ĐÁNH GIÁ CUC ĐÀM PHÁN THÁNG 6.90...........................45
12. MT S CHN LA THIU KHÔN NGOAN.....................................................49
13. CUC GP CP CAO VIT TRUNG TI THÀNH ĐÔ....................................52
14. THÀNH ĐÔ LÀ THÀNH CÔNG HAY LÀ THT BI CA TA ?.......................55
15. AI LÀ NGƯỜI ĐÁNG RA PHI NH DAI ?..................................................60
16. MÓN N THÀNH ĐÔ...........................................................................................63
17. NHNG VN ĐỀ V NH HÌNH QUC T VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOI
CÒN TRANH LUN.............................................................................................68
18. ĐẠI HI VII VÀ CÁI GIÁ PHI TR CHO VIC BÌNH THƯỜNG HOÁ QUAN
H VI TRUNG QUC..............................................................................................70
19. HIP 2 CA HI NGH QUC T V CAMPUCHIA.........................................74
20. KT THÚC MT CHNG ĐƯỜNG NHƯNG LCH S CHƯA SANG TRANG.77
Ph lc NHNG THÁCH THC ĐỐI VI AN NINH VÀ PHÁT TRIN CA TA...80
Hồi kí Trần Quang Cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồi kí Trần Quang Cơ - Người đăng: Quoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Hồi kí Trần Quang Cơ 9 10 676