Ktl-icon-tai-lieu

Hội nhập quốc tế và dịnh hướng XHCN

Được đăng lên bởi nhaheochuot
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ GIỮ VỮNG
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
PGS,TS Nguyễn Tất Giáp

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỦ TRƯƠNG VÀ NHỮNG QUAN
ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG TA VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
1. Quá trình hình thành, phát triển chủ trương hội nhập quốc tế của
Đảng
Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như tính
cấp thiết của việc mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm đưa sự nghiệp phát triển đất
nước hoà vào trào lưu phát triển chung của thế giới. Trong quá trình lãnh đạo
cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
của thời đại, coi đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong đường lối quốc
tế của mình. Cũng chính vì vậy, sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc của nhân dân ta trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau đã luôn giành
được sự đồng tình, ủng hộ, sự giúp đỡ rộng rãi của nhân dân tiến bộ trên thế
giới.
Tư tưởng mở cửa đối ngoại, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới của
Đảng đã được thể hiện rõ nét trong các văn kiện ngoại giao đầu tiên của nước
Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Thư gửi Tổng Thư
ký Liên hợp quốc (12/1946), đã long trọng tuyên bố: “Việt Nam sẵn sàng thực thi
chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”. Đồng thời, Người khẳng định:
“Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ
thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình; sẵn sàng mở rộng các
cảng, sân bay và đường xá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế;
chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên
hợp quốc”1. Đây là những tư tưởng quan trọng đặt cơ sở cho sự hình thành chủ
trương, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế nói
chung của nước ta sau này. Song, trong hoàn cảnh của cuộc chiến tranh giải
phóng dân tộc, Việt Nam đã không thể thực hiện một cách đầy đủ công cuộc hội
nhập quốc tế theo những tư tưởng nêu trên.
Sau khi thống nhất đất nước, Đại hội IV của Đảng ta (1976) đã nhấn
mạnh vai trò quan trọng của kinh tế đối ngoại trong chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội. Đại hội khẳng định phải kết hợp phát triển kinh tế trong nước với mở
rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài. Theo đó, Việt Nam đã tích cực phát triển
1

Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb. CTQG, Hà Nội. 2002, tr. 470

1

quan hệ và tham gia vào các cơ chế hợp tác của các nước xã hội chủ nghĩa
(XHCN) trong khuôn khổ Hội đồng Tương trợ kinh tế. Sự phát triển quan hệ
hợp tác kinh tế với các nước XHCN mặc dù còn ma...
HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ GIỮ VỮNG
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
PGS,TS Nguyễn Tất Giáp
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỦ TRƯƠNG NHỮNG QUAN
ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG TA VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
1. Quá trình hình thành, phát trin ch trương hi nhp quc tế ca
Đng
Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã nhận thức tầm quan trọng cũng như nh
cấp thiết của việc mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm đưa snghiệp phát triển đất
nước hoà vào trào lưu phát triển chung của thế giới. Trong quá trình lãnh đạo
cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
của thời đại, coi đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong đường lối quốc
tế của nh. ng chính vậy, sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo
vệ Tổ quốc của nhân dân ta trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau đã luôn giành
được sự đồng tình, ủng hộ, sự giúp đỡ rộng rãi của nhân dân tiến bộ trên thế
giới.
tưởng mở cửa đối ngoại, hội nhập với kinh tế khu vực thế giới của
Đảng đã được thể hiện nét trong các văn kiện ngoại giao đầu tiên của nước
Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Thư gửi Tổng Thư
ký Liên hợp quốc (12/1946), đã long trọng tuyên bố: “Việt Nam sẵn sàng thực thi
chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”. Đồng thời, Người khẳng định:
“Việt Nam dành s tiếp nhận thuận lợi cho đầu của các n tư bản, n k
thuật nước ngoài trong tất cả các ngành k nghệ của mình; sẵn sàng mở rộng các
cảng, sân bay đường giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế;
chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên
hợp quốc”
1
. Đây những tưởng quan trọng đặt cơ sở cho s hình thành chủ
trương, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng hội nhập quốc tế nói
chung của nước ta sau này. Song, trong hoàn cảnh của cuộc chiến tranh giải
phóng dân tộc, Việt Nam đã không thể thực hiện một cách đầy đủ công cuộc hội
nhập quốc tế theo những tư tưởng nêu trên.
Sau khi thống nhất đất nước, Đại hội IV của Đảng ta (1976) đã nhấn
mạnh vai trò quan trọng của kinh tế đối ngoại trong chiến lược phát triển kinh tế
- hội. Đại hội khẳng định phải kết hợp phát triển kinh tế trong nước với mở
rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài. Theo đó, Việt Nam đã tích cực phát triển
1
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb. CTQG, Hà Nội. 2002, tr. 470
1
Hội nhập quốc tế và dịnh hướng XHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hội nhập quốc tế và dịnh hướng XHCN - Người đăng: nhaheochuot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hội nhập quốc tế và dịnh hướng XHCN 9 10 315