Ktl-icon-tai-lieu

Hội nhập

Được đăng lên bởi Gà Quay
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I- Những yếu tố thúc đẩy sự hình thành xu thế đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập khu
vực và quốc tế
“Chiến tranh lạnh” kết thúc, trật tự hai cực biểu hiện cuộc đối đầu Đông – Tây khốc liệt của thế
giới đã đi đến điểm kết. Song, trật tự thế giới mới vẫn còn đang trong quá trình hình thành. Dựa
vào thực lực kinh tế, chính trị và quân sự của mình, Mỹ không từ bỏ mục đích bá chủ thế giới.
Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng của Nhật Bản, Tây Âu; sự vươn lên mạnh mẽ của Trung
Quốc; những cuộc đấu tranh mạnh mẽ nhằm củng cố, bảo vệ độc lập, chủ quyền của các nước
thuộc “thế giới thứ ba” dưới nhiều hình thức, biện pháp để chống lại sự can thiệp và ảnh hưởng
của các nước lớn… đã tạo ra những tương quan lực lượng không nhỏ đối với Mỹ. Điều này cho
thấy, thế giới hậu lưỡng cực đang hướng tới xác lập một trật tự mới với nhiều hướng khác nhau:
đơn cực, đa cực, nhất siêu đa cường...
Sự kết thúc của “Chiến tranh lạnh” tuy không mở ra kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng như
nhân loại tiến bộ mong đợi vì những xung đột sắc tộc, mâu thuẫn tôn giáo và các cuộc chiến
tranh cục bộ ở nhiều khu vực vẫn diễn ra triền miên, song đã tạo ra những điều kiện khiến cho xu
thế hòa dịu, hòa hoãn trở nên chiếm ưu thế trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới;
tạo những tiền đề cho đa cực hóa các mối quan hệ- một điều kiện quan trọng dẫn đến hình thành
xu thế đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập khu vực và quốc tế trong quan hệ quốc tế hiện nay.
Vậy những điều kiện cụ thể nào đã thúc đẩy tiến trình phát triển đa cực hóa thế giới, từ đó mở ra
xu thế đa dạng hóa trong các mối quan hệ quốc tế hiện nay? Một điều dễ nhận thấy là khi nhắc
đến tiến trình đa cực hóa, chúng ta không thể không đề cập đến hai nhân tố quan trọng: Thứ
nhất, tương quan lực lượng, trong đó bao gồm thực lực kinh tế của các nước trên thế giới. Thứ
hai, những chiến lược, chính sách có liên quan giữa các nước trên thế giới cùng với những nỗ lực
và kết quả của việc thực thi chúng trên thực tế (1). Sau “chiến tranh lạnh”, cả hai nhân tố trên đều
có những thay đổi lớn và đây chính là những điều kiện cơ bản để thúc đẩy việc xác lập trật tự thế
giới mới theo hướng đa cực.
Những thay đổi trong so sánh lực lượng
Nhìn từ góc độ của nền kinh tế thế giới, sau “chiến tranh lạnh”, kinh tế thế giới có ba sự thay đổi
cùng với những thay đổi trong so sánh lực lượng trên thế giới. Một là, tốc độ tăng trưởng bình
quân hằng năm và tăng trưởng tính theo đầu người của các nước đang phát triển có sự đột phá
vượt bậc, nhất là T...
I- Những yếu tố thúc đẩy s hình thành xu thế đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập khu
vực và quốc tế
“Chiến tranh lạnh” kết thúc, trật t hai cực biểu hiện cuộc đối đầu Đông – Tây khốc liệt của thế
giới đã đi đến điểm kết. Song, trật tự thế giới mới vẫn còn đang trong quá trình hình thành. Dựa
vào thực lực kinh tế, chính trị quân sự của mình, Mỹ không từ bỏ mục đích chủ thế giới.
Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng của Nhật Bản, Tây Âu; sự vươn lên mạnh mẽ của Trung
Quốc; những cuộc đấu tranh mạnh mnhằm củng cố, bảo vệ độc lập, chủ quyền của các nước
thuộc “thế giới thứ ba” dưới nhiều hình thức, biện pháp để chống lại sự can thiệp ảnh hưởng
của các nước lớn… đã tạo ra những tương quan lực lượng không nhỏ đối với Mỹ. Điều này cho
thấy, thế giới hậu lưỡng cực đang hướng tới xác lập một trật tự mới với nhiều hướng khác nhau:
đơn cực, đa cực, nhất siêu đa cường...
Sự kết thúc của “Chiến tranh lạnh” tuy không mở ra kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng như
nhân loại tiến bộ mong đợi những xung đột sắc tộc, mâu thuẫn tôn giáo các cuộc chiến
tranh cục bộ ở nhiều khu vực vẫn diễn ra triền miên, song đã tạo ra những điều kiện khiến cho xu
thế hòa dịu, hòa hoãn trở nên chiếm ưu thế trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới;
tạo những tiền đề cho đa cực hóa các mối quan hệ- một điều kiện quan trọng dẫn đến hình thành
xu thế đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập khu vực và quốc tế trong quan hệ quốc tế hiện nay.
Vậy những điều kiện cụ thể nào đã thúc đẩy tiến trình phát triển đa cực hóa thế giới, từ đó mở ra
xu thế đa dạng hóa trong các mối quan hệ quốc tế hiện nay? Một điều dễ nhận thấy khi nhắc
đến tiến trình đa cực hóa, chúng ta không thể không đề cập đến hai nhân tố quan trọng: Thứ
nhất, tương quan lực lượng, trong đó bao gồm thực lực kinh tế củac nước trên thế giới. Thứ
hai, những chiến lược, chính sách có liên quan giữa các nước trên thế giới cùng với những nỗ lực
kết quả của việc thực thi chúng trên thực tế
(1)
. Sau “chiến tranh lạnh”, cả hai nhân tố trên đều
có những thay đổi lớn và đây chính là những điều kiện cơ bản để thúc đẩy việc xác lập trật tự thế
giới mới theo hướng đa cực.
Những thay đổi trong so sánh lực lượng
Nhìn từ góc độ của nền kinh tế thế giới, sau “chiến tranh lạnh”, kinh tế thế giới có ba sự thay đổi
cùng với những thay đổi trong so sánh lực lượng trên thế giới. Một là, tốc độ tăng trưởng bình
quân hằng năm tăng trưởng tính theo đầu người của c nước đang phát triển sự đột phá
vượt bậc, nhất là Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng cao 10,2 %/năm, khiến cả thế giới phải chú
ý. Hai là, tốc độ nhất thể hóa nền kinh tế ở châu Âu được đẩy nhanh, dẫn đến việc xây dựng liên
minh kinh tế, tiền tệ ở khu vực này có những thành công vượt trội. Ba là, mặc dù nền kinh tế Mỹ
hiện nay vẫn đang chiếm vị trí hàng đầu trong nền kinh tế thế giới, nhưng gần đây đã xuất hiện
những dấu hiệu của sự phát triển không ổn định trong lưu thông hàng hóa, mậu dịch, nhất là cuộc
khủng hoảng tài chính đang diễn ra hiện nay khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ giảm
dần. Trong ba sự thay đổi trên, hai thay đổi đầu tác dụng tích cực đối với việc hình thành trật
tự thế giới đa cực, bởi vì trong một mức độ nhất định, những thay đổi này sẽ là cơ sở kinh tế cho
sự phát triển đa cực hóa thế giới.
Cùng với sự suy thoái của kinh tế Mỹ, nền kinh tế thứ hai thế giới - Nhật Bản cũng đang đứng
trước rất nhiều khó khăn, nhất trong việc cải thiện thị trường chứng khoán không lành mạnh
trong điều chỉnh cơ cấu kinh tế, chính trị. Trong khi đó, tiến trình nhất thể hóa châu Âu ở khu
vực Tây Âu lại diễn ra tương đối nhanh. Đặc biệt, sự ra đời và đứng vững của đồng ơ-rô đãý
nghĩa vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế và những ảnh hưởng sâu sắc về mặt chính trị. Sự khẳng định
vai trò của đồng ơ-rô so với đồng Đô-la Mỹ đồng yên của Nhật trong quan hệ tiền tệ quốc tế
những năm gần đây cho thấy, tương quan lực lượng giữa các nước phát triển đang xu hướng
Hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hội nhập - Người đăng: Gà Quay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hội nhập 9 10 189