Ktl-icon-tai-lieu

hội thảo khoa học "Bộ máy nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ"

Được đăng lên bởi tuananh-ton
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án môn PLĐC

Hội thảo Khoa học
Nghiên cứu, tìm hiểu
“BỘ MÁY NHÀ NƢỚC VIỆT NAM QUA THỜI KỲ”

DỰ KIẾN KHUNG CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian

Công việc

7h00 – 7h05
7h05 – 7h15
7h15 – 7h20

Đón tiếp đại biểu, ổn định vị trí
Triển lãm hình ảnh
Tuyên bố lý do, nội dung chƣơng trình
hội thảo
Nhóm trƣởng thay mặt nhóm đọc đề
dẫn nội dung.
Nghỉ giải lao trƣớc tham luận.
Các thành viên nhóm đọc báo cáo tham
luận.
Xin ý kiến của giáo viên bộ môn

7h20 – 7h25
7h25 – 7h30
7h30 – 7h40
7h40 – 7h50

Nhóm PLĐC 04

Trang 1

Dự án môn PLĐC

NỘI DUNG
ĐỀ DẪN, THAM LUẬN NHÓM PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG 04
ĐỀ DẪN.
Nhƣ các bạn đã biết “BỘ MÁY NHÀ NƢỚC VIỆT NAM QUA CÁC
THỜI KỲ” là chủ đề không mới. Việc nghiên cứu, tìm hiểu “Bộ máy Nhà nƣớc
Việt Nam qua các Thời kỳ” là một phần tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu quá trình dựng
nƣớc, cách giữ nƣớc của cha ông tổ tiên ta. Từ đó với cách nhìn nhận của sinh
viên chúng ra có thể học tập, đúc rút kinh nghiệm đồng thời đóng góp ý kiến xây
dựng “Bộ máy Nhà nƣớc Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội” ngày càng hoàn
thiện.
Hội thảo là hoạt động khoa học thực hiện kế hoạch đào tạo của giáo viên bộ
môn Pháp luật Đại cƣơng cho sinh viên năm nhất. Đây là một trong các hoạt
động đƣợc duy trì thƣờng niên, thƣờng xuyên.
Trong quá trình chuẩn bị hội thảo ban tổ chức nhận đƣợc 12 tham luận của
sinh viên nhóm học tập lớp Pháp luật Đại cƣơng. Nhìn bao quát có thể thấy các
tham luận đang tập trung tìm hiểu sâu về 2 vấn đế sau: 1)Bộ máy nhà nƣớc Việt
Nam qua các thời kỳ phong kiến? 3)Bộ máy Nhà nƣớc Việt Nam thời kỳ xã hội
chủ nghĩa.
Ban tổ chức trân trọng ý kiến đóng góp của các thành viên. Với quy mô nội
bộ, loại trừ những giới hạn, ƣu thế là chúng ta có thể bàn đến những vấn đề hết
sức cụ thể thực tế của công việc, trao đổi, tranh luận về chính công việc của từng
ngƣời.
Trên tinh thần “Tuổi trẻ năng động, sáng tạo” tiếp bƣớc xây dựng truyền
thống sinh viên Việt Nam hy vọng chúng ta cùng đồng lòng chung tay góp sức
xây dựng hình ảnh, uy tín Học Viện Quản Lý Giáo Dục ngày càng đi lên.
Xin trân trọng cảm ơn sự hƣớng dẫn giảng dạy nhiệt tình của giáo viên bộ
môn cùng sự tham gia của các bạn.

Nhóm PLĐC 04

Trang 2

Dự án môn PLĐC

THAM LUẬN SỐ 1

THỜI KỲ NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ
(TỪ 939 ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XI):

BỘ MÁY NHÀ NƢỚC VIỆT NAM (MÔ HÌNH CHÍNH
QUYỀN QUÂN SỰ)
1. Xây dựng mô hình chính quyền quân sự thời kỳ Ngô - Đinh - Tiền
Lê (từ 939 đến đầu thế kỷ XI) – một nhu cầu tất yếu
Sau khi đánh bại quân nam Hán, Ngô Quyền xƣng Vƣơng, đóng đô ở Cổ
Loa để tỏ ý nối tiếp quốc th...
D án môn PLĐC
Nhóm PLĐC 04 Trang 1
Hi tho Khoa hc
Nghiên cứu, tìm hiểu
“B MÁY NHÀ NƢỚC VIT NAM QUA THI KỲ”
D KIẾN KHUNG CHƢƠNG TRÌNH HỘI THO
Thi gian
Công việc
7h00 7h05
Đón tiếp đại biu, ổn định v trí
7h05 7h15
Triển lãm hình ảnh
7h15 7h20
Tuyên bố lý do, nội dung chƣơng trình
hi tho
7h20 7h25
Nhóm trƣởng thay mặt nhóm đọc đề
dn ni dung.
7h25 7h30
Ngh giải lao trƣớc tham lun.
7h30 7h40
Các thành viên nhóm đọc báo cáo tham
lun.
7h40 7h50
Xin ý kiến của giáo viên bộ môn
hội thảo khoa học "Bộ máy nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hội thảo khoa học "Bộ máy nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ" - Người đăng: tuananh-ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
hội thảo khoa học "Bộ máy nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ" 9 10 663