Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Được đăng lên bởi Yeuemngan Lan
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5483 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN
LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Hà Nội, 10/2009

Lời nói đầu
Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản dưới luật, công tác bảo vệ môi
trường nói chung và đánh giá tác động môi trường nói riêng đã được triển khai thực
hiện trên địa bàn cả nước. Từ năm 1994 đến nay, nhiều dự án đầu tư đã lập báo cáo
đánh giá tác động môi trường, được Hội đồng thẩm định các cấp từ Trung ương tới địa
phương tổ chức thẩm định và cấp Quyết định phê chuẩn.
Nội dung chủ yếu của một báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được nêu trong
Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ
Môi trường 1993 trước đây và trong Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh
giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Nghị định
80/2006/NĐ-CP và Luật Bảo vệ Môi trường 2005. Tuy nhiên, đây là những quy định
chung về nội dung đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường của tất cả các lĩnh
vực sản xuất và dịch vụ, trong khi nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau có những
đặc thù riêng cả về tính chất nguồn thải, cả về quy mô và phạm vi tác động môi
trường. Điều đó đòi hỏi cần phải có những hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động
môi trường riêng cho từng ngành, từng lĩnh vực đặc thù nhằm nâng cao chất lượng báo
cáo cũng như chất lượng thẩm định.
Với mục đích nêu trên, từ năm 1998 đến nay, Cục Môi trường (thuộc Bộ khoa học,
Công nghệ và Môi trường) trước đây và Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi
trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) hiện nay đã phối hợp với một số cơ quan
chuyên môn tổ chức nghiên cứu, biên soạn các hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác
động môi trường chuyên ngành. Các hướng dẫn này khi ban hành đã nhận được nhiều
sự ủng hộ và góp ý của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức tư vấn, các tổ
chức tài chính và các doanh nghiệp.
Tiếp theo các hướng dẫn đã ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu
bản Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng và vận hành
bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
Trong quá trình áp dụng vào thực tế, nếu có khó khăn vướng mắc xin kịp thời phản
ánh về Vụ Thẩm định và Đánh gia tác động môi trường theo địa chỉ:
CỤC THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số 83 Nguyền Chí Thanh, Hà Nội
ĐT 04-7734247, Fax...
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CC THM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
HƯỚNG DN
LP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
D ÁN XÂY DNG BÃI CHÔN LP
CHT THI RN SINH HOT
Hà Ni, 10/2009
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT - Người đăng: Yeuemngan Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 9 10 788