Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN

Được đăng lên bởi hattieuhau-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB

Trước đây, sử dụng:
• Định mức XDCB 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/98
• Định mức lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng
328/BXD-VKT ngày 8/12/95
• Định mức bổ sung 1108/BXD-VKT ngày 19/6/99
Sử dụng chung với các bộ định mức trên (TPHCM):
• Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định 4232/QĐ-UB-QLĐT
ngày 27/7/99 (ứng với mức lương144.000đ/tháng)
• Bộ đơn giá công tác sửa chữa 1/6/2001-1957/QĐ-UBQLĐ (ứng với mức lương 180.000đ/tháng)
1

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB

Điều chỉnh trượt giá: Thông tư số : 16/2005/TT-BXD , ngày 13/10/2005
về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
Hệ số điều chỉnh:

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỊA PHƯƠNG
TÍNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU / THÁNG

144.000đ 180.000đ

210.000đ

290.000đ

Chi phí nhân công (KĐCNC )

3,36

2,69

2,30

1,67

Chi phí máy thi công (KĐC MTC)

1,40

1,34

1,30

1,24

1. Trong b¶ng ®¬n gi¸ -> tiÒn l−¬ng tÝnh theo nhãm 1 -> c¸c nhãm
kh¸c ph¶i nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh: (nhãm II: 1,066; III, IV: 1,183)
2. §iÒu chØnh m¸y thi c«ng
• Bao gåm: l−¬ng thî, nhiªn liÖu, phô tïng
• Kh«ng ®iÒu chØnh c¸c gi¸ ca m¸y ban hμnh riªng

2

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB

Hiện nay, đang sử dụng:
•
•

•
•
•

Định mức - Phần xây dựng 24 /2005/QĐ-BXD ngày 29 / 7 / 2005
Định mức - Phần lắp đặt 33/2005/QĐ-BXD ngày 04 / 10 / 2005Bộ
định mức 24 /2005/QĐ-BXD và 33/2005/QĐ-BXD dùng chung với bộ
đơn giá các tỉnh thành ban hành 7/2006, ở thành phố HCM là bộ đơn
giá ban hành kèm theo quyết định 104/2006/QĐ-UBND ngày
14/07/2006
Định mức khảo sát xây dựng 28/2005/QĐ-BXD ngày 10 / 8 / 2005
Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
10/2005/QĐ-BXD ngày 15 / 4 / 2005
Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình 11
/2005/QĐ-BXD ngày 15 / 4 / 2005

Sử dụng chung với các bộ định mức này là Thông tư Số 04/2005/TTBXD ngày 01/4/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án
đầu tư xây dựng công trình.
3

THÔNG TƯ SỐ 04 /2005/TT-BXD NGÀY 01/4/2005

Giai ®o¹n ®Çu
t− x©y dùng

B−íc thiÕt kÕ

H×nh thμnh
chi phÝ

ChuÈn bÞ ®Çu
t−

ThiÕt kÕ c¬ së

Tæng møc chi
phÝ ®Çu t−

KÕt thóc ®−a dù
¸n vμo khai th¸c
sö dông

Thùc hiÖn ®Çu
t−

ThiÕt kÕ
kü thuËt

ThiÕt kÕ
b¶n vÏ
thi c«ng

Tæng dù to¸n (1)
Dù to¸n (2)

•SuÊt ®Çu t−

•Chi phÝ x©y dùng

•Gi¸ chuÈn

•Chi phÝ l¾p ®Æt

•®¬n gi¸ tæng
hîp

•Chi phÝ kh¸c

B¶n vÏ
hoμn
c«ng

Tæng gi¸ trÞ
quyÕt to¸n

•Dù phßng phÝ

4

THÔNG TƯ SỐ 04 /2005/TT-BXD NGÀY 01/4/2005

≥
Tæng møc...
1
H THNG CÁC VĂN BN PHÁP LÝ HƯỚNG DN LP D TÓAN XDCB
Trước đây, sử dụng:
Định mức XDCB 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/98
Định mức lắp đặt bảo trì hệ thống chiếu sáng
328/BXD-VKT ngày 8/12/95
Định mức bổ sung 1108/BXD-VKT ngày 19/6/99
Sử dụng chung với các bộ định mức trên (TPHCM)
:
Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định 4232/QĐ-UB-QLĐT
ngày 27/7/99 (ứng với mức lương144.000đ/tháng)
Bộ đơn giá công tác sửa chữa 1/6/2001-1957/QĐ-UB-
QLĐ (ứng với mức lương 180.000đ/tháng)
HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN - Người đăng: hattieuhau-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN 9 10 74