Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn ôn tập Chủ nghĩa Mác - Lênin

Được đăng lên bởi thekhiem0811
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP CHÍNH TRỊ: CHUYÊN ĐỀ 1
Câu 1: Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến? Ý nghĩa phương pháp luận?
Liên hệ thực tiễn?
1. Khái niệm: Mối liên hệ phổ biến là khái niệm để chỉ sự tác động, ràng buộc, qui
định, chuyễn hóa của sự vật hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, hiện tượng trong
thế giới khách quan. Cơ sở lý luận của mối liên hệ phổ biến là tính thống nhất vật chất của
thế giới; theo đó các sự vật, hiện tượng dù có đa dạng, khác nhau đến thế nào đi chăng
nữa, thì chúng cũng chỉ là những dạng cụ thể khác nhau của một thế giới vật chất duy
nhất.
2. Phân tích:
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ có ba tính chất cơ
bản: Tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú.
- Tính khách quan: Mọi mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng là khách quan, là vốn
có, ngay cả các vật vô tri, vô giác cũng đang hàng ngày, hàng giờ chịu sự tác động của các
sự vật, hiện tượng khác như nhiệt độ, ánh sáng…Tính khách quan của mối liên hệ phổ
biến là vốn có của bản thân sự vật, hiện tượng mà không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan,
là điều kiện tồn tại, phát triển. Tính khách quan bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của
thế giới.
- Tính phổ biến: bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng liên hệ với sự vật hiện tượng
khác. Không có sự vật hiện tượng nào nằm ngoài mối liên hệ. Tính phổ biến của mối liên
hệ diễn ra ở mọi sự vật trong tự nhiên, xã hội, tư duy và còn diễn ra đối với các mặt, các
yếu tố, các quá trình của của mỗi sự vật, hiện tượng. Ví dụ như trong tự nhiên, giữa động
vật, thực vật, giữa cơ thể sống và môi trường có mối quan hệ với nhau. Trong thời đại
ngày nay không một quốc gia nào không có liên hệ với các quốc gia khác. Hiện nay, trên
thế giới đã và đang xuất hiện xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá mọi mặt đời sống xã
hội. Nhiều vấn đề đã và đang trở thành vấn đề toàn cầu như: đói nghèo, bệnh hiểm nghèo,
môi trường sinh thái, dân số và kế hoạch hoá gia đình, chiến tranh và hoà bình…
- Tính đa dạng: nghiên cứu mối liên hệ của các sự vật hiện tượng trong thế giới còn
nhìn thấy rõ tính đa dạng, phong phú của nó. Dựa vào tính đa dạng đó có thể phân chia ra
các mối liên hệ khác nhau theo từng cặp: mối liên hệ bên trong và bên ngoài; chủ yếu và
thứ yếu; tất nhiên và ngẫu nhiên; không gian và thời gian, trực tiếp và gián tiếp... Chính
tính đa dạng trong quá trình tồn tại, vận động và phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng
quy định tính đa dạng của mối liên hệ. Vì vậy, trong một sự vật có thể bao gồm rất nhiều
loại mối liên hệ ...
ÔN TẬP CHÍNH TRỊ: CHUYÊN ĐỀ 1
Câu 1: Phân tích nguyên về mối liên hệ phổ biến? Ý nghĩa phương pháp luận?
Liên hệ thực tiễn?
1. Khái niệm: Mối liên hệ phổ biến khái niệm đchỉ sự tác động, ràng buộc, qui
định, chuyễn hóa của sự vật hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, hiện tượng trong
thế giới khách quan. Cơ sở lý luận của mối liên hệ phổ biến là tính thống nhất vật chất của
thế giới; theo đó các sự vật, hiện tượng đa dạng, khác nhau đến thế nào đi chăng
nữa, thì chúng cũng chỉ những dạng cụ thể khác nhau của một thế giới vật chất duy
nhất.
2. Phân tích:
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ ba nh chất
bản: Tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú.
- Tính khách quan: Mọi mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng là khách quan, là vốn
có, ngay cả các vật vô tri, vô giác cũng đang hàng ngày, hàng giờ chịu sự tác động của các
sự vật, hiện tượng khác như nhiệt độ, ánh sáng…Tính khách quan của mối liên hệ phổ
biến vốn có của bản thân sự vật, hiện tượng không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan,
điều kiện tồn tại, phát triển. Tính khách quan bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của
thế giới.
- Tính phổ biến: bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng liên hệ với sự vật hiện tượng
khác. Không sự vật hiện tượng nào nằm ngoài mối liên hệ. Tính phổ biến của mối liên
hệ diễn ra mọi sự vật trong tự nhiên, hội, duy còn diễn ra đối với các mặt, các
yếu tố, các quá trình của của mỗi sự vật, hiện tượng. dụ như trong tự nhiên, giữa động
vật, thực vật, giữa thể sống môi trường mối quan hệ với nhau. Trong thời đại
ngày nay không một quốc gia nào không liên hệ với các quốc gia khác. Hiện nay, trên
thế giới đã đang xuất hiện xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá mọi mặt đời sống
hội. Nhiều vấn đề đã và đang trở thành vấn đề toàn cầu như: đói nghèo, bệnh hiểm nghèo,
môi trường sinh thái, dân số và kế hoạch hoá gia đình, chiến tranh và hoà bình…
- Tính đa dạng: nghiên cứu mối liên hệ của các sự vật hiện tượng trong thế giới còn
nhìn thấy tính đa dạng, phong phú của nó. Dựa vào tính đa dạng đó thể phân chia ra
các mối liên hệ khác nhau theo từng cặp: mối liên hệ bên trong bên ngoài; chủ yếu
thứ yếu; tất nhiên và ngẫu nhiên; không gian thời gian, trực tiếp và gián tiếp... Chính
tính đa dạng trong quá trình tồn tại, vận động và phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng
quy định tính đa dạng của mối liên hệ. vậy, trong một sự vật thể bao gồm rất nhiều
loại mối liên hệ chứ không phải chỉ một cặp mối liên hệ xác đnh. Chẳng hạn, mỗi
nhân trong một tập thể nhất định vừa mối liên hệ bên trong, vừa mối liên hệ bên
ngoài, vừa có mối liên hệ bản chất, vừa có mối liên hệ không bản chất, vừa có mối liên hệ
trực tiếp vừa có mối liên hệ gián tiếp…
Mỗi kiểu mối liên hệ vị trí, vai trò đặc điểm riêng của nó. Sự phân loại các
mối liên hệ này chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi mỗi loại liên hệ chỉ một hình thức, một
bộ phận, một mắt khâu của mối liên hệ phổ biến nói chung.
Tóm lại, mọi sự vật, hiện tượng chỉ có thể tồn tại trong mối liên hệ và thông qua các
mối liên hệ mới có thể bộc lộ được những thuộc tính vốn có của mình
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Nghiên cứu quan điểm duy vật biện chứng về mối liên hệ phổ biến thể rút ra
phương pháp luận khoa học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn:
a) Quan điểm toàn diện:
- Quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta nhận thức về sự vật trong mối liên hệ qua lại
giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, giữa các mặt của chính sự vật trong sự tác động qua
1
Hướng Dẫn ôn tập Chủ nghĩa Mác - Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng Dẫn ôn tập Chủ nghĩa Mác - Lênin - Người đăng: thekhiem0811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hướng Dẫn ôn tập Chủ nghĩa Mác - Lênin 9 10 661