Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi huyentrangnguyen1207
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3498 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Phân tích những chuyển biến mới của thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tác động tới cách mạng Việt
Nam?
- Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
+ Từ cuối thế kỷ XIX, CNTB đã phát triển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, trở lên phản động về mặt
lịch sử.(0.5)
+ Xuất hiện các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới: Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc thực dân và các dân
tộc thuộc địa, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc…
- Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác- Lenin
+ Chủ nghĩa Mac- Lenin ra đời là hệ thống lý luận khoa học với tư cách là vũ khí tư tưởng của GCCN
trong cuộc đấu tranh chống CNTB…
+ Chủ nghĩa Mac- Lenin được truyền bá vào Việt Nam….
- Tác động của cách mạng tháng Mười và Quốc tế cộng sản
+ Tác động của cách mạng tháng Mười:…
+ Quốc tế cộng sản:….
2. Trình bày sự biến đổi về cơ cấu xã hội - giai cấp trong xã hội Việt Nam sau hai cuộc khai thác thuộc địa của
thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?
Dưới sự tác động của chính sách cai trị và chính sách về kinh tế, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp, xã hội
Việt Nam diễn ra quá trình phân hoá sâu sắc. Bên cạnh hai giai cấp cũ, trong xã hội xuất hiện ba giai cấp mới.
(0.25)
+ Giai cấp địa chủ phong kiến:…
+ Giai cấp nông dân:…
+ Giai cấp tư sản:…
+ Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam: …
+ Giai cấp công nhân:…
Nhận xét:
- Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa, kinh tế - xã hội Việt Nam có những biến đổi căn bản,
một cơ cấu kinh tế mới hình thành dẫn đến sự phân hóa của cơ cấu giai cấp xã hội, bên cạnh các giai cấp cũ vẫn
còn tồn tại và có biến đổi là sự xuất hiện của các giai cấp mới.
- Hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa toàn thể dân toàn thể dân tộc Việt
Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động, mâu thuẫn giữa nhân dân mà trước hết là nông dân với địa chủ
phong kiến. Trong đó mâu thuẫn dân tộc là mâu thuẫn chủ yếu.
3. Trình bày khái quát các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX?
- Phong trào Cần Vương (1885-1896) (0.5) ….=> thất bại của phong trào CV chứng tỏ sự bất lực của hệ tư
tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc.
- Phan Bội Châu theo khuynh hướng bạo động cách mạng…
- Phan Chu Trinh với khuynh hướng cải cách...
- Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, giai cấp tư sản VN đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân
Pháp bằng các hình thức khác nhau:
+ Những năm 1919-1923….
+ Những năm ...
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Phân tích những chuyển biến mới của thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tác động tới cách mạng Việt
Nam?
- Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
+ Từ cuối thế kỷ XIX, CNTB đã phát triển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, trở lên phản động về mặt
lịch sử.(0.5)
+ Xuất hiện các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới: Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc thực dân và các dân
tộc thuộc địa, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc…
- Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác- Lenin
+ Chủ nghĩa Mac- Lenin ra đời hệ thống lý luận khoa học với cách là vũ khítưởng của GCCN
trong cuộc đấu tranh chống CNTB…
+ Chủ nghĩa Mac- Lenin được truyền bá vào Việt Nam….
- Tác động của cách mạng tháng Mười và Quốc tế cộng sản
+ Tác động của cách mạng tháng Mười:…
+ Quốc tế cộng sản:….
2. Trình bày sự biến đổi về cấu hội - giai cấp trong hội Việt Nam sau hai cuộc khai thác thuộc địa của
thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?
Dưới sự tác động của chính sách cai trị chính sách về kinh tế, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp, hội
Việt Nam diễn ra quá trình phân hoá sâu sắc. Bên cạnh hai giai cấp cũ, trong hội xuất hiện ba giai cấp mới.
(0.25)
+ Giai cấp địa chủ phong kiến:…
+ Giai cấp nông dân:…
+ Giai cấp tư sản:…
+ Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam: …
+ Giai cấp công nhân:…
Nhận xét:
- Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa, kinh tế - xã hội Việt Nam có những biến đổi căn bản,
một cấu kinh tế mới hình thành dẫn đến sự phân hóa của cấu giai cấp hội, bên cạnh các giai cấp vẫn
còn tồn tại và có biến đổi là sự xuất hiện của các giai cấp mới.
- Hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa toàn thể dân toàn thể dân tộc Việt
Nam với thực dân Pháp tay sai phản động, mâu thuẫn giữa nhân dân trước hết nông dân với địa chủ
phong kiến. Trong đó mâu thuẫn dân tộc là mâu thuẫn chủ yếu.
3. Trình bày khái quát các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX?
- Phong trào Cần Vương (1885-1896) (0.5) ….=> thất bại của phong trào CV chứng tỏ sự bất lực của hệ
tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc.
- Phan Bội Châu theo khuynh hướng bạo động cách mạng…
- Phan Chu Trinh với khuynh hướng cải cách...
- Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, giai cấp tư sản VN đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân
Pháp bằng các hình thức khác nhau:
+ Những năm 1919-1923….
+ Những năm 1925- 1926…
+ Những năm 1927- 1930…
+ Nhận xét:
` Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị sản diễn ra liên tục sôi nổi, lôi cuốn đông đảo
quần chúng tham gia; nhưng cuối cùng đều thất bại do GCTS còn nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị, không đủ sức
lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Sự thất bại này thúc đẩy những nhà yêu nước, đặc biệt là tầng lớp thanh niên
trí thức tìm ra một con đường cứu nước mới phù hợp với xu thế của thời đại.
4. Trình bày nội dung và ý nghĩa của “Cương lĩnh chính trị đầu tiên” của Đảng cộng sản Việt Nam?
- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở VN diễn ra vào tháng 02 năm 1930 tại Hương Cảnh Trung Quốc
đã quyết định thành lập một Đảng cộng sản duy nhất lấy tên Đảng cộng sản Việt Nam; thông qua các
văn kiện “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”…
- Nội dung:
+ Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam…
+ Nhiệm vụ cách mạng: chính trị, kinh tế, văn hóa…
+ Lực lượng cách mạng…
+ Lãnh đạo cách mạng...
+Quan hệ quốc tế…
1
Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: huyentrangnguyen1207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 968