Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn thi Kinh tế chính trị Mác Lenin

Được đăng lên bởi thai-khac-hiep-thai-khac-hiep
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI
MÖN
KINH TÏË CHÑNH TRÕ
MAÁC - LÏNIN

http://ebooks.vdcmedia.com

1

PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO

2

TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY
lYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI
MÖN
KINH TÏË CHÑNH TRÕ
MAÁC - LÏNIN
(Taái baãn coá sûãa chûäa, böí sung)

NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI
NÙM 2000

http://ebooks.vdcmedia.com

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN

TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ

PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO (CHUÃ BIÏN)
NGUYÏÎN VÙN BÑCH
NGUYÏÎN MÊÅU VÊËN
NGUYÏÎN TROÅNG LÊM
GS. VUÄ HÛÄU NGOAÅN

http://ebooks.vdcmedia.com

3

PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO

4

MUÅC LUÅC

LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .............................................................................................................................. 7
1 KINH TÏË CHÑNH TRÕ HOÅC RA ÀÚÂI VAÂ PHAÁT TRIÏÍN NHÛ THÏË NAÂO? TRÒNH BAÂY ÀÖËI TÛÚÅNG
VAÂ PHÛÚNG PHAÁP NGHIÏN CÛÁU CUÃA KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏ NIN. ................................. 8
2. PHÊN TÑCH VAI TROÂ CUÃA NÏÌN SAÃN XUÊËT XAÄ HÖÅI VAÂ CAÁC YÏËU TÖË CÚ BAÃN CUÃA NOÁ. ..........12
3. TAÁI SAÃN XUÊËT LAÂ GÒ? PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG, HÒNH THÛÁC CUÃA TAÁI SAÃN XUÊËT XAÄ HÖÅI VAÂ
CAÁC PHAÅM TRUÂ CÚ BAÃN CUÃA NOÁ. ..........................................................................................................15
4. THÏË NAÂO LAÂ TÙNG TRÛÚÃNG KINH TÏË VAÂ HIÏÅU QUAÃ KINH TÏË? HIÏÅU QUAÃ KINH TÏË XEÁT VÏÌ
MÙÅT KINH TÏË - KYÄ THUÊÅT VAÂ KINH TÏË - XAÄ HÖÅI? .............................................................................17
5. SAÃN XUÊËT HAÂNG HOÁA LAÂ GÒ? NOÁ RA ÀÚÂI VAÂ PHAÁT TRIÏÍN NHÛ THÏË NAÂO? NOÁ COÁ ÛU VIÏÅT
GÒ SO VÚÁI KINH TÏË TÛÅ NHIÏN? ..............................................................................................................20
6. HAÂNG HOÁA LAÂ GÒ? PHÊN TÑCH CAÁC THUÖÅC TÑNH CUÃA HAÂNG HOÁA VAÂ LÛÚÅNG GIAÁ TRÕ CUÃA
HAÂNG HOÁA?.................................................................................................................................................22
7. TIÏÌN TÏÅ XUÊËT HIÏÅN NHÛ THÏË NAÂO TRONG LÕCH SÛÃ PHAÁT TRIÏÍN CUÃA SAÃN XUÊËT VAÂ TRAO
ÀÖÍI HAÂNG HOÁA? BAÃN CHÊËT VAÂ CHÛÁC NÙNG CUÃA TIÏÌN TÏÅ? ...........................................................25
8. CÚ SÚÃ KHAÁCH QUAN VAÂ NHÛÄNG TAÁC DUÅNG CUÃA QUY LUÊÅT GIAÁ TRÕ TRONG NÏÌN SAÃN
XUÊËT HAÂNG HOÁA......................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn ôn thi Kinh tế chính trị Mác Lenin - Người đăng: thai-khac-hiep-thai-khac-hiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Hướng dẫn ôn thi Kinh tế chính trị Mác Lenin 9 10 671