Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn thi Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi anvycom
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI
MÖN
LÕCH SÛÃ
ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN
VIÏÅT NAM

TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY
LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH

NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI
NÙM 20001

Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn)

TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ

1. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn)
2. Trêìn Duy Khang
3. Trõnh Vùn Suâng
4. Àinh Xuên Lyá
5. Lï Ngoåc Liïåu
6. Nguyïîn Thõ Thuãy
7. Ngö Àùng Tri
8. Ngö Vùn Hoaán
9. Trõnh Vùn Giaãng
10. Nguyïîn Hûäu Thu
11. Nguyïîn Kim Lan
12. Phaåm Vùn Tö
13. Nguyïîn Thuyá Muâi
Ngûúâi sûäa chûäa, böí sung:
Lï Mêåu Haän (Giaáo sû)2

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM

3

MUÅC LUÅC

LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .......................................................................................................................................................... 5
CÊU 1: TAÁC ÀÖÅNG CUÃA CHÑNH SAÁCH THÖËNG TRÕ THUÖÅC ÀÕA CUÃA THÛÅC DÊN PHAÁP ÀÖËI VÚÁI SÛÅ BIÏËN
ÀÖÍI XAÄ HÖÅI, GIAI CÊËP VAÂ MÊU THUÊÎN TRONG XAÄ HÖÅI VIÏÅT NAM CUÖËI THÏË KYÃ XIX ÀÊÌU THÏË KYÃ XX? .... 6
CÊU 2: CON ÀÛÚÂNG TÛÂ CHUÃ NGHÔA YÏU NÛÚÁC ÀÏËN CHUÃ NGHÔA MAÁC - LÏNIN CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC
(1911- 1920) VAÂ NHÛÄNG TÛ TÛÚÃNG CAÁCH MAÅNG GIAÃI PHOÁNG DÊN TÖÅC CUÃA NGÛÚÂI ÀÛÚÅC HÒNH THAÂNH
TRONG NHÛÄNG NÙM 20 CUÃA THÏË KYÃ XX?................................................................................................................... 8
CÊU 3: QUAÁ TRÒNH CHUÊÍN BÕ VÏÌ CHÑNH TRÕ, TÛ TÛÚÃNG VAÂ TÖÍ CHÛÁC CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC CHO VIÏÅC
THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 11
CÊU 4: HÖÅI NGHÕ THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3-2-1930. PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA
CHÑNH CÛÚNG VÙÆN TÙÆT VAÂ SAÁCH LÛÚÅC VÙÆN TÙÆT CUÃA ÀAÃNG. YÁ NGHÔA CUÃA VIÏÅC THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG? 13
CÊU 5: HAÄY CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM RA ÀÚÂI VAÂ NÙÆM QUYÏÌN LAÄNH ÀAÅO CAÁCH MAÅNG
VIÏÅT NAM TÛÂ NÙM 1930 LAÂ MÖÅT XU THÏË KHAÁCH QUAN CUÃA LÕCH SÛÃ? ........................................................... 17
CÊU 6: PHÊN TÑCH HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ RA ÀÚÂI VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA "LUÊÅN CÛÚNG CHÑNH TRÕ"
THAÁNG 10-1930 CUÃA ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN ÀÖNG DÛÚNG?.......................................................................................... 19
CÊU 7: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH...
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 1
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI
MÖN
LÕCH SÛÃ
ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN
VIÏÅT NAM
TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY
LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH
NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂÅI
NÙM 2000
Hướng dẫn ôn thi Lịch sử Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn ôn thi Lịch sử Đảng - Người đăng: anvycom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Hướng dẫn ôn thi Lịch sử Đảng 9 10 459