Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác Lenin

Được đăng lên bởi nguyenthithuhoai
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 4884 lần   |   Lượt tải: 20 lần
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN

1

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI
MÖN
TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN

TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY
LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH

http://ebooks.vdcmedia.com

PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn)
TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ

1. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn)
2. VUÄ NGOÅC PHA
3. PGS, PTS. NGUYÏÎN HÛÄU VUI
4. TRÊÌN BAÅCH TUYÏËT
5. PTS. NGUYÏÎN QUANG LÊÅP
6. PTS. NGUYÏÎN VÙN TÊN
7. PHAÅM KÏË THÏÍ
8. TRÛÚNG HAÃI CÛÚÂNG
Ngûúâi sûäa chûäa, böí sung: NGUYÏÎN VÙN TÊN

http://ebooks.vdcmedia.com

2

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN

3

MUÅC LUÅC

I - LÕCH SÛÃ TRIÏËT HOÅC .............................................................................................................. 9

CÊU 1: Triïët hoåc laâ gò? Vêën àïì cú baãn cuãa triïët hoåc.
Phûúng phaáp nhêån thûác thïë giúái cuãa triïët hoåc........................... 10
CÊU 2: Nhûäng neát cú baãn cuãa triïët hoåc ÊËn Àöå cöí àaåi xung
quanh caác vêën àïì: khúãi nguyïn cuãa thïë giúái, con ngûúâi vaâ nhêån
thûác. ............................................................................................. 13
CÊU 3: Nhûäng àùåc àiïím cú baãn cuãa triïët hoåc Trung Hoa cöí
àaåi vïì caác vêën àïì: khúãi nguyïn cuãa thïë giúái, vêën àïì cú baãn cuãa
triïët hoåc, con ngûúâi vaâ nhêån thûác. .............................................. 16
CÊU 4: Phên tñch cuöåc àêëu tranh giûäa chuã nghôa duy vêåt
vaâ chuã nghôa duy têm trong triïët hoåc cöí àaåi Hy Laåp thöng qua
hai àûúâng löëi triïët hoåc: Àïmöcrit vaâ Platön. Nhûäng giaá trõ triïët
hoåc nöíi bêåt cuãa Arixtöët. ............................................................... 20
CÊU 5: Cuöåc àêëu tranh giûäa chuã nghòn duy vêåt vaâ chuã
nghôa duy têm tûâ thïë kyã XVII àïën thïë kyã XVIII thöng qua caác
triïët gia tiïu biïíu nhû Bïcún, Höëpbú, Àïcaáctú, Xpinöda, Löccú,
Beáceli, Hium. ............................................................................... 22
CÊU 6: Trònh baây nhûäng tû tûúãng cú baãn trong pheáp biïån
chûáng duy têm cuãa Hïghen vaâ chuã nghôa duy vêåt nhên baãn cuãa
Phoiúbùæc. Sûå aãnh hûúãng cuãa nhûäng hïå thöëng triïët hoåc trïn àöëi
vúái sûå hònh thaânh triïët hoåc Maác.................................................. 26
CÊU 7: Triïët hoåc Maác - Lïnin ra àúâi laâ möåt têët yïëu lõch sûã
vaâ laâ möåt bûúác ngoùåt caách maång trong triïët hoåc. ....................... 30
II- CHUÃ NGHÔA DUY VÊÅT BIÏÅN CHÛÁNG VÏÌ THÏË GIÚÁI ............................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác Lenin - Người đăng: nguyenthithuhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Hướng dẫn ôn thi Triết học Mác Lenin 9 10 741