Ktl-icon-tai-lieu

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được đăng lên bởi minhchien-adm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ
của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức
được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có
sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa
xã hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của
những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân
giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ
được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu
mến. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày
càng tốt đẹp hơn nữa.
- Để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh
chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lý tưởng đã
chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm
tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo.
Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động
chính trị, xã hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ
nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy
tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng.
Tôi nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết
tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc
gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi
ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ
nghĩa cá nhân, ích kỷ.
- Để phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng
lực, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn
ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. Tôi phấn đấu học tập
thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được
giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập...
Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động của cả dân tộc Việt Nam. Tôi nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ
của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức
được hơn về Đảng Cộng sản càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tôi đã xác định cho mình động vào Đảng: Đảng tổ chức các mạng
sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa
hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng được đứng trong một tổ chức của
những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một hội tốt đẹp, dân
giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ
được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy yêu
mến. Động vào Đảng của tôi muốn góp sức nh xây dựng đất nước ta ngày
càng tốt đẹp hơn nữa.
- Để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh
chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, tưởng đã
chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm
tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo.
Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững luận Mác Lênin, tưởng Hồ Chí
Minh, nền tảng tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động
chính trị, hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ
nghĩa nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy
tôi sẽ củng cố hàng ngày để được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng.
Tôi nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng ý chí, quyết
tâm góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc
gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ hội cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi
ích: lợi ích toàn hội, lợi ích tập thể lợi ích nhân, kiên quyết chống chủ
nghĩa cá nhân, ích kỷ.
- Để phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng
lực, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn
ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng tâm việc học. Tôi phấn đấu học tập
thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say hoàn thành tốt những nhiệm vụ được
giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Đó việc tham gia
đầy đủ hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham gia lớp
bồi dưỡng nhận thức về Đảng…
- Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam sự gắn mật thiết,
máu thịt với nhân dân. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu
Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. - Trang 2
Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. - Người đăng: minhchien-adm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 9 10 615