Ktl-icon-tai-lieu

IXý dorhon detoi

Được đăng lên bởi Nhiệm Phạm Danh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IXý dorhon detoi:
IX Lý do phấp hh
Mị Dim lệ Trương óều hoc (Bas hanh kèm theo Thòng tư Sỡ 412010.TT- BGDĐT
C£a> 30 tisâog 12 năm 2010 cua. Bộ trướng Bộ Giáo đục và Đào tạo) qui djpjfa*

- Hiệu trường ữĩĩờos tiểu học lả Hgưòì chậi trách nhiệm tồ chức, quản lí các hoạt
động va chảĩ ị’jợng Esão ẠK của nhà trường.
- Hiệu trướng có nhiệm vụ và quyển hạn: “ Xây đựng quy hoạch phát triển nhả
trưởng; lập ké boạch và tò chữc thực hiện kế hoạch dạv học. giáo đục: Quản h học sinh vá tô
chức các hoạt động giáo dục cùa nhà trường. Phàn còng, quản li. đánh giả, xếp toại- khen
thưởng- thi hanh kỉ luậi đối với giáo viên, nhân viên theo quy định: Quản lí rô sử đụng có
hiệu quả các nguồn tải chính, tài sản cùa nhà trường; Thực hiện quy chế dán chủ cơ sỡ vả tạo
điểu kiện cho các tổ chức chính trị - xă hội trong nhà trường hoạt động nhăm nâng cao chát
lượng giáo đục;...”
b) Chuân Hĩệu trưởng trường Tiêu học (San hành kèm theo Thông tv sô 14 2011/TTBGDĐT Ngài' 08 thảng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo) qui định: Hiệu trưởng phải
vận dụng được các kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ quản Ịý trong lãnh đạo, quản lý
nhà trường: thành lập. kiện toàn tổ chức bộ máv, bổ nhiệm các chức VỊ1 quản lý theo quv
định: quản lý hoạt động của tổ chức bộ mảv nhà trưởng nhẩm đảm bào chàt lượng giảo dục.
J

S3

Vôầ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế, mục tiêu cuối cùng người hiệu
trường cần hoàn thành là phát triển nhà trường, phảt triền giáo dục toàn diện cho học sinh.
Đẻ hoàn thành mục tiêu này, hiệu trưởng phải thực hiện các công việc thông qua nỗ lực của
những người khác. Đội ngũ cán bộ, viên chức và giáo viên chỉnh là lực lượng ủng hộ và tạo
động lực cho hiệu trường triền khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển nhà trường, có vai trò
quyết định sự thành công của nhà trường. Như vậy, vân đê
cơ bản của công tác quản li là xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh về mọi mặt. Để
làm được điều này, trước hết người hiệu trường phải xây dựng cho mình một lề lôi.
Nguyen Kim Vin

...
IXý dorhon detoi:
IX Lý do php hh
M Dim lệ Trương óu hoc (Bas hanh kèm theo Thòng S 412010.TT- BGDĐT
C£a> 30 tisâog 12 năm 2010 cua. Bộ trướng Bộ Giáo đục và Đào tạo) qui djpjfa*
- Hiệu trường ữĩĩờos tiểu học lả Hgưòì chậi trách nhiệm tồ chức, quản các hoạt
động va chảĩ ị’jợng EsãoK của nhà trường.
- Hiệu trướng nhiệm v quyển hạn: Xây đựng quy hoạch phát triển nhả
trưởng; lậpboạch và tò chữc thực hiện kế hoạch dạv học. giáo đục: Quản h học sinh vá
chức các hoạt động giáo dục cùa nhà trường. Phàn còng, quản li. đánh giả, xếp toại- khen
thưởng- thi hanh kỉ luậi đối với giáo viên, nhân viên theo quy định: Quản s đụng
hiệu quả các nguồn tải chính, tài sản cùa nhà trường; Thực hiện quy chế dán chủ s vả to
điểu kiện cho các tổ chức chính trị - xă hội trong nhà trường hoạt động nhăm nâng cao chát
lượng giáo đục;...”
b) Chuân Hĩệu trưởng trường Tiêu học (San hành kèm theo Thông tv sô 14 2011/TT-
BGDĐT Ngài' 08 thảng 4 năm 2011 của Btrưởng B Gio dc Đào tạo) qui định: Hiệu trưởng phải
vận dụng được các kiến thức bản về lý luận nghiệp vụ quản Ịý trongnh đạo, quản
nhà trường: thành lập. kiện toàn tổ chức bộ máv, bổ nhiệm các chức V1 quản theo quv
định: quản lý hoạt động của tổ chức bộ mảv nhà trưởng nhẩm đảm bào chàt lượng giảo dục.
J S3
Vôầ chức ng, nhiệm vụ quyền hn như thế, mục tiêu cuối cùng người hiệu
trường cần hoàn thành phát triển nhà trường, phảt triền giáo dục toàn diện cho học sinh.
Đẻ hoàn thành mục tiêu này, hiệu trưởng phải thực hiện các công việc thông qua nỗ lực của
những người khác. Đội ncán bộ, viên chức giáo viên chỉnh lực lượng ủng hộ tạo
động lực cho hiệu trường triền khai thực hiệnc nhiệm vụ phát triển nhà trường, vai trò
quyết định sự thành công của nhà trường. Như vậy, vân đê
bản của công tác quản lixây dựng một tập th sư phạm vững mạnh về mọi mặt. Để
làm được điều này, trước hết người hiệu trường phải xây dựng cho mình một lề lôi.
Nguyen Kim Vin
IXý dorhon detoi - Người đăng: Nhiệm Phạm Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
IXý dorhon detoi 9 10 960