Ktl-icon-tai-lieu

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 Đề chính thức Môn thi: Lịch sử

Được đăng lên bởi Huy Dao Do
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bộ giáo dục và đào tạo

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002

Đề chính thức

Môn thi: Lịch sử
Thời gian làm bài: 180 phút.

Câu 1. (ĐH: 2 điểm; CĐ: 3 điểm)
Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của ấ n Độ (1945-1950)?
Câu 2. (ĐH: 2 điểm; CĐ: 3 điểm)
Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh phong trào "Đồng khởi"
(1959-1960) đã chuyển cách mạng miền Nam n−ớc ta từ thế giữ gìn lực l−ợng
sang thế tiến công.
Câu 3. (ĐH: 3 điểm; CĐ: 4điểm)
Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền
Nam tết Mậu thân (1968)?
Câu 4. (ĐH: 3 điểm) Thí sinh chỉ thi cao đẳng không làm câu này.
Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ký kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập
lại hoà bình ở Việt Nam (27 - 1 - 1973). Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp
định đó?

------------------------ Hết --------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ……………………….

Số báo danh……..

...
b
g
i
á
o
dụ
c
v
à
đ
à
o
t
o
Đ
c
h
í
nh
t
h
c
K
t
h
i
t
u
y
n
s
i
n
h
đ
i
h
c
,
ca
o
đ
n
g
n
ă
m
2002
M
ôn
t
h
i
:
L
c
h
s
T
hờ
i
g
i
a
n
l
à
m
b
à
i
:
180
p
t
.
C
â
u
1.
(
Đ
H
:
2
đ
i
m
;
C
Đ
:
3
đ
i
m
)
P
h
o
ng
tr
à
o
đ
u
tr
a
nh
g
i
à
nh
đ
c
l
p
d
â
n
t
c
c
a
n
Đ
(
1945
-
1950
)
?
C
â
u
2.
(
Đ
H
:
2
đ
i
m
;
C
Đ
:
3
đ
i
m
)
B
ng
nh
ng
s
k
i
n
l
c
h
s
ử,
h
ã
y
c
h
ng
m
i
nh
p
h
o
ng
tr
à
o
"
Đ
ồng
k
hở
i
"
(
1959
-
1960
)
đ
ã
c
hu
y
n
c
á
c
h
m
ng
m
i
n
N
a
m
n
c
t
a
t
t
h
ế
g
i
g
ì
n
l
c
l
ng
s
a
ng
t
h
ế
t
i
ế
n
c
ông.
C
â
u
3.
(
Đ
H
:
3
đ
i
m
;
C
Đ
:
4
đ
i
m
)
D
i
n
b
i
ế
n
v
à
ý
ngh
ĩ
a
l
c
h
s
c
a
c
uộ
c
T
ng
t
i
ế
n
c
ông
v
à
n
i
d
y
c
a
qu
â
n
d
â
n
m
i
n
N
a
m
t
ế
t
M
u
t
h
â
n
(
1968
)
?
C
â
u
4.
(
Đ
H
:
3
đ
i
m
)
T
h
í
s
i
nh
c
h
t
h
i
c
a
o
đ
ng
k
hông
l
à
m
c
â
u
n
à
y
.
H
o
à
n
c
nh
l
c
h
s
d
n
đ
ế
n
v
i
c
k
ế
t
H
i
p
đ
nh
Pa
r
i
v
c
h
m
d
t
c
h
i
ế
n
tr
a
nh
l
p
l
i
h
o
à
b
ì
nh
V
i
t
N
a
m
(
27
-
1
-
1973
)
.
N
i
dung
c
ơ
b
n
v
à
ý
ngh
ĩ
a
l
c
h
s
c
a
H
i
p
đ
nh
đ
ó
?
------------------------
H
ế
t
---------------------
C
á
n
bộ
co
i
t
h
i
k
hông
g
i
i
t
h
í
c
h
g
ì
t
h
ê
m
H
v
à
t
ê
n
t
h
í
s
i
nh
:
………………………
.
S
b
á
o
d
a
nh
……
..
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 Đề chính thức Môn thi: Lịch sử - Người đăng: Huy Dao Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 Đề chính thức Môn thi: Lịch sử 9 10 538