Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi Bồ Mới Dắttinbibờ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 2009 - 2010
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
Dành cho tất cả các thí sinh

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
---------------------------(Đề thi có 03 trang)

Họ và tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
I. Chọn phương án (A, B, C hoặc D) ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác với phần gạch
chân của những từ còn lại trong mỗi câu sau.
1.
A. student
B. study
C. studio
D. stupid
2.
A. dictation
B. question
C. foundation
D. action
3.
A. sad
B. man
C. fan
D. car
4.
A. pitch
B. watch
C. architect
D. butcher
5.
A. ended
B. wanted
C. completed
D. finished
II. Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.
1. They used _______ in the countryside.
A. to living
B. living
C. to live
D. live
2. What should we do to reduce the level of environmental ______?
A. pollution
B. pollute
C. polluted
D. polluting
3. I _______ John since he moved to our neighbourhood.
A. knew
B. has known
C. have known
D. know
4. You ________ welcomed to join our club if you change your mind.
A. will be
B. could be
C. would be
D. were
5. He said he _______ return later.
A. will
B. would
C. can
D. would be
6. Remember to take _______ your shoes when you go into the temple.
A. up
B. with
C. off
D. in
7. It is very nice _______ you to help me with the homework.
A. to
B. with
C. from
D. of
8. They haven’t finished the project, ________?
A. haven’t they
B. have they
C. do they
D. don’t they
9. We listened _________ while the examiner gave us the directions.
A. attention
B. attentively
C. attentive
D. attentiveness
10. He asked me ________?
A. where did I live
B. where I lived
C. where do I live
D. where I live
11. The police told him ________ his car at the entrance to the hospital.
A. not park
B. don’t park
C. not to park
D. don’t to park
12. I am tired ________ I stayed up late watching television last night.
A. but
B. because
C. that
D. though
13. We are looking forward to the programme_________is on after the news.
A. its
B. it
C. which
D. who
14. He often goes to work _________ bus.
A. in
B. at
C. with
D. by
Trang 1/3

15. I’ve looked _______ my book everywhere but I can’t find it.
A. for
B. after
C. at
D. in
16. This department store ________ three years ago.
A. built
B. was built
C. builds
D. is built
17. Joe has three sisters. He wishes he _______ a brother...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 2009 - 2010
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
Dành cho tất cả các thí sinh
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
----------------------------
(Đề thi có 03 trang)
Họ và tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
I. Chọn phương án (A, B, C hoặc D) ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác với phần gạch
chân của những từ còn lại trong mỗi câu sau.
1. A. student B. study C. studio D. stupid
2. A. dictation B. question C. foundation D. action
3. A. sad B. man C. fan D. car
4. A. pitch B. watch C. architect D. butcher
5. A. ended B. wanted C. completed D. finished
II. Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.
1. They used _______ in the countryside.
A. to living B. living C. to live D. live
2. What should we do to reduce the level of environmental ______?
A. pollution B. pollute C. polluted D. polluting
3. I _______ John since he moved to our neighbourhood.
A. knew B. has known C. have known D. know
4. You ________ welcomed to join our club if you change your mind.
A. will be B. could be C. would be D. were
5. He said he _______ return later.
A. will B. would C. can D. would be
6. Remember to take _______ your shoes when you go into the temple.
A. up B. with C. off D. in
7. It is very nice _______ you to help me with the homework.
A. to B. with C. from D. of
8. They haven’t finished the project, ________?
A. haven’t they B. have they
C. do they D. don’t they
9. We listened _________ while the examiner gave us the directions.
A. attention B. attentively C. attentive D. attentiveness
10. He asked me ________?
A. where did I live B. where I lived
C. where do I live D. where I live
11. The police told him ________ his car at the entrance to the hospital.
A. not park B. don’t park
C. not to park D. don’t to park
12. I am tired ________ I stayed up late watching television last night.
A. but B. because C. that D. though
13. We are looking forward to the programme_________is on after the news.
A. its B. it C. which D. who
14. He often goes to work _________ bus.
A. in B. at C. with D. by
Trang 1/3
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH - Trang 2
KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH - Người đăng: Bồ Mới Dắttinbibờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH 9 10 437