Ktl-icon-tai-lieu

KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 1 lần
“DBHB” (10:49 - 23/08/2010)
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC
VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG PHÒNG, CHỐNG
"DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
ĐỐI VỚI NƯỚC TA HIỆN NAY
(Tạp Chí Khoa Học Quân Sự)
Thiếu tướng, PGS, TS PHẠM THANH SƠN
Học viện quốc phòng
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại là nhiệm vụ quan trọng trong xây
dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định: "mở rộng hợp tác quốc
tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh của thời đại”1 và chú trọng "Phát huy nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong thời kỳ mới”2 để tạo sức mạnh tổng hợp phát
triển đất nước nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ
nghĩa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với nước ta hiện nay.
Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn
"diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch .
Sức mạnh dân tộc là kết quả tổng hợp của các tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, văn hoá…của
một dân tộc, của một quốc gia, được biểu hiện ở năng lực huy động, kết quả khai thác và sử
dụng hiệu quả các tiềm lực ấy vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước .
Tuy nhiên, các tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, văn hoá…, tự bản thân nó chưa bao
hàm hết sức mạnh dân tộc; bởi dân tộc vừa được hiểu theo nghĩa "chỉ cộng đồng người có mối
liên hệ chặt chẽ và bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ riêng, văn hoá có những
đặc thù”, vừ được hiểu theo nghĩa "chỉ một cộng đồng người ổn định klàm thành nhân dân một
nước, có lãnh thổ quốc gia, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống
nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoá và truyền
thống đấu tranh chung trong quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước”. Dù được hiểu
theo nghĩa nào thì dân tộc và quốc gia cũng không tách rời nhau, sức mạnh quốc gia có cội
nguồn từ sức mạnh dân tộc, đồng thời hun đúc, liên kết sức mạnh dân tộc, tạo nên sự bền vững
của sức mạnh quốc gia.
Vì vậy, phát huy sức mạnh dân tộc ở nước ta hiện nay là phát huy nguồn nội lực của
quốc gia, từ sức mạnh vật chất đến sức mạnh tinh thần, văn hoá, khoa học-công nghệ…, dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và k...
“DBHB” (10:49 - 23/08/2010)
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC
VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG PHÒNG, CHỐNG
"DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
ĐỐI VỚI NƯỚC TA HIỆN NAY
(Tạp Chí Khoa Học Quân Sự)
Thiếu tướng, PGS, TS PHẠM THANH SƠN
Học viện quốc phòng
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại là nhiệm vụ quan trọng trong xây
dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định: "mở rộng hợp tác quốc
tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hgiúp đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh của thời đại”1 và chú trọng "Phát huy nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong thời kỳ mới”2 để tạo sức mạnh tổng hợp phát
triển đất nước nhanh, bền vững trên sở giữ vững độc lập dân tộc định hướng hội chủ
nghĩa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch đối với nước ta hiện nay.
Kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn
"diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch .
Sức mạnh dân tộc là kết quả tổng hợp của các tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, văn hoá…của
một dân tộc, của một quốc gia, được biểu hiện năng lực huy động, kết quả khai thác sử
dụng hiệu quả các tiềm lực ấy vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước .
Tuy nhiên, các tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần,n hoá…, tự bản thân chưa bao
hàm hết sức mạnh dân tộc; bởi dân tộc vừa được hiểu theo nghĩa "chỉ cộng đồng người mối
liên hệ chặt chẽ bền vững, chung sinh hoạt kinh tế, ngôn ngữ riêng, văn hoá những
đặc thù”, vừ được hiểu theo nghĩa "chỉ một cộng đồng người ổn định klàm thành nhân dân một
nước, lãnh thổ quốc gia, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung ý thức về sự thống
nhất của mình, gắn với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoá truyền
thống đấu tranh chung trong quá trình lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước”. được hiểu
theo nghĩa nào t dân tộc và quốc gia cũng không tách rời nhau, sức mạnh quốc gia có cội
nguồn từ sức mạnh dân tộc, đồng thời hun đúc, liên kết sức mạnh dân tộc, tạo nên sự bền vững
của sức mạnh quốc gia.
vậy, phát huy sức mạnh dân tộc nước ta hiện nay phát huy nguồn nội lực của
quốc gia, từ sức mạnh vật chất đến sức mạnh tinh thần, văn hoá, khoa học-công nghệ…, dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng
thế trận quốc phòng với thế trận và lực lượng an ninh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống
phá của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội xhủ nghĩa.
Sức mạnh thời đại khái niệm chỉ các thành tựu do con người sáng tạo ra theo các quy
luật vận động phát triển của hội loài người, theo đó thúc đẩy sự tiến bộ của hội. Cách
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI - Trang 2
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 9 10 558