Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC

Được đăng lên bởi Joon Ji Park
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này anh/chị sẽ hiểu và nắm được những điều kiện
kinh tế - chính trị - xã hội và đặc điểm cơ bản của triết học từng thời kỳ. Trên cơ
sở đó thấy được sự phát triển của triết học như một dòng chảy tuân theo những
quy luật chung và xét đến cùng lịch sử triết học do tồn tại xã hội quy định. Đặc
biệt, phải hiểu được những nội dung cơ bản của tư tưởng yêu nước Việt Nam.
Nội dung
A. TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
I. TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ, TRUNG ĐẠI
1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học Ấn độ cổ, trung đại
Về điều kiện tự nhiên, Ấn Độ cổ đại là lục địa lớn ở phía nam châu Á có đại
hình rất trái ngược nhau. Văn hoá Ấn Độ cổ, trung đại được chia làm ba giai
đoạn:
Thời kỳ văn minh sông Ấn với đặc trưng cơ bản là văn minh Harappa - văn
minh thành thị (khoảng 2500 TCN).
Thời kỳ Vêđa. Đây là thời kỳ các bộ lạc Arya từ trung Á xâm nhập vào Ấn Độ,
đã hình thành nên các tác phẩm văn học có tên là Vêđa (khoảng 1500TCN).
Thời kỳ 1000 năm TCN. Đây là thời kỳ sôi động của Ấn Độ, có hệ thống số
đếm, số thập phân, có lịch khá chính xác và những bộ sử thi nổi tiếng
Mahabharata và Ramayana.
Nhìn chung, công xã nông thôn tồn tại dai dẳng; ruộng đất thuộc sở hữu nhà
nước; sự phân chia đẳng cấp khắc nghiệt.
Đặc điểm triết học ấn Độ cổ-trung đại
Thứ nhất, nhìn chung các trường phái triết học Ấn Độ cổ-trung đại thường có sự
chuyển từ thế giới quan duy vật sang thế giới quan duy tâm, còn chịu ảnh hưởng
nhiều của tôn giáo.

Thứ hai, triết học Ấn Độ cổ-trung đại phát triển từ từ chậm chạp ít có bước đột
biến, nhảy vọt; đề cập nhiều tới vấn đề tâm linh, giải thoát.
Thứ ba, triết học Ấn Độ cổ-trung đại thể hiện tư duy lôgic chặt chẽ, có hệ thống
cao, kế tục các trường phái trước mà không gạt bỏ.
Thứ tư, triết học Ấn Độ cổ-trung đại có tư tưởng biện chứng chất phác và thể
hiện tinh thần nhân bản cao.
2. Tư tưởng triết học Phật giáo
Triết học Ấn Độ đa dạng, phức tạp, chúng ta tập trung vào các hệ thống triết học
Ấn Độ thời kỳ Bà-la-môn giáo và Phật giáo là chủ yếu. Thời kỳ này, thông
thường chia triết học Ấn Độ thành 9 trường phái, trong đó 6 phái chính thống
(thừa nhận tính đúng đắn của Veda hay của Upanisad) gồm: Mimamsa;
Vedanta; Samkhya; Yoga; Nyaya; Vaisesika và 3 phái không chính thống
(không thừa nhận Upanisad) gồm: Lokayata; Phật giáo và Jaina giáo.
Trong 9 trường phái này thì Phật giáo ảnh hưởng nhiều nhất đến Việt Nam. Phật
là âm Hán Việt của từ Buddha (nghĩa đen là giác ngộ). Phật giáo do Sakyamuni
(Thích ...
CHƯƠNG II
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này anh/chị sẽ hiểu và nắm được những điều kiện
kinh tế - chính tr- xã hội và đặc điểm cơ bản của triết học từng thời kỳ. Trên cơ
sở đó thấy được sự phát triển của triết học như một dòng chảy tuân theo những
quy luật chung và xét đến cùng lịch sử triết học do tồn tại xã hội quy định. Đặc
biệt, phải hiểu được những nội dung cơ bản của tư tưởng yêu nước Việt Nam.
Nội dung
A. TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
I. TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ, TRUNG ĐẠI
1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học Ấn độ cổ, trung đại
Về điều kiện tự nhiên, Ấn Độ cổ đại là lục địa lớn ở phía nam châu Á có đại
hình rất trái ngược nhau. Văn hoá Ấn Độ cổ, trung đại được chia làm ba giai
đoạn:
Thời kỳ văn minh sông Ấn với đặc trưng cơ bản là văn minh Harappa - văn
minh thành thị (khoảng 2500 TCN).
Thời kỳ Vêđa. Đây là thời kỳ các bộ lạc Arya từ trung Á xâm nhập vào Ấn Độ,
đã hình thành nên các tác phẩm văn học có tên là Vêđa (khoảng 1500TCN).
Thời kỳ 1000 năm TCN. Đây là thời kỳ sôi động của Ấn Độ, có hệ thống s
đếm, số thập phân, có lịch khá chính xác và những bộ sử thi nổi tiếng
Mahabharata và Ramayana.
Nhìn chung, công xã nông thôn tồn tại dai dẳng; ruộng đất thuộc sở hữu n
nước; sự phân chia đẳng cấp khắc nghiệt.
Đặc điểm triết học ấn Độ cổ-trung đại
Thứ nhất, nhìn chung các trường phái triết học Ấn Độ cổ-trung đại thường có sự
chuyển từ thế giới quan duy vật sang thế giới quan duy tâm, còn chịu ảnh hưởng
nhiều của tôn giáo.
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC - Người đăng: Joon Ji Park
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC 9 10 966