Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính

Được đăng lên bởi b3036386
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính

Khái niệm về hành chính và
cải cách hành chính
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Theo nghĩa thông dụng nhất, hành chính là hoạt động quản lý. Các hoạt động này được
thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Đó là những cơ quan thực hiện các
hoạt động chấp hành, điều hành các mặt hoạt động của đời sỗng xã hội. Hệ thống các cơ
quan hành chính Nhà nước cũng chính là hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước.
Các loại cơ quan hành chính Nhà nước theo cơ sở pháp lý của việc thành lập:
• Thứ nhất là các cơ quan hành chính mà việc thành lập được Hiến pháp quy
định bao gồm: Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất; các Bộ,
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quản lý một ngành, lĩnh
vực nào đó trong phạm vi cả nước; uỷ ban nhân dân (UBND) các địa phương là
các cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương.
• Thứ hai là các cơ quan hành chính Nhà nước được thành lập trên cơ sở các đạo
luật, các văn bản dưới luật bao gồm các Tổng cục, các cục, vụ, sở, phòng ban,
các đơn vị hành chính sự nghiệp…
Trên cơ sở hành chính và cơ quan hành chính, có nhiều định nghĩa khác nhau về cải
cách hành chính, nhưng tựu chung lại, cải cách hành chính không tuần tuý là sự cải
biến mà là cuộc cách mạng có chủ thuyết chính trị và có kế hoạch, do Đảng cầm quyền
khởi xướng và lãnh đạo nhằm “xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững
mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc
của Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát
triển đất nước”. Cái đích của cải cách hành chính là xây dựng một nền hành chính gần
dân, vì dân, đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người lao động. Nền hành chính gần
dân là nền hành chính không có mục đích tự thân, mà chỉ có mục đích phục vụ dân, giữ
gìn trật tự, kỷ cương của xã hội, của chế độ. Thông qua đó, nền hành chính tác động tích
cực đối với đời sống kinh tế và đời sống xã hội.
Trên cơ sở các vấn đề trên, chúng ta phải cải cách hành chính xuất phát từ:

1/2

Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính

• Nền hành chính trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước. Các chính sách và pháp luật đúng là những điều kiện
tiên quyết, song nhất thiết phải có một nền hành chính mạnh để đưa chúng vào
cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tế. Hơn nữa, trong quá trình tổ chức
thực hiện, nền hàn...
Khái niệm về hành chính và
cải cách hành chính
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Theo nghĩa thông dụng nhất, hành chính là hoạt động quản lý. Các hoạt động này được
thực hiện bởi các quan hành chính Nhà nước. Đó những quan thực hiện các
hoạt động chấp hành, điều hành các mặt hoạt động của đời sỗng xã hội. Hệ thống các cơ
quan hành chính Nhà nước cũng chính là hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước.
Các loại cơ quan hành chính Nhà nước theo cơ sở pháp lý của việc thành lập:
Thứ nhất là các cơ quan hành chính mà việc thành lập được Hiến pháp quy
định bao gồm: Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất; các Bộ,
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quản lý một ngành, lĩnh
vực nào đó trong phạm vi cả nước; uỷ ban nhân dân (UBND) các địa phương là
các cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương.
Thứ hai là các cơ quan hành chính Nhà nước được thành lập trên cơ sở các đạo
luật, các văn bản dưới luật bao gồm các Tổng cục, các cục, vụ, sở, phòng ban,
các đơn vị hành chính sự nghiệp…
Trên sở hành chính quan hành chính, nhiều định nghĩa khác nhau về cải
cách hành chính, nhưng tựu chung lại, cải cách hành chính không tuần tuý sự cải
biến mà là cuộc cách mạng có chủ thuyết chính trị và có kế hoạch, do Đảng cầm quyền
khởi xướng và lãnh đạo nhằm “xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững
mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc
của Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức phẩm chất năng lực đáp ứng u cầu của công cuộc xây dựng, phát
triển đất nước”. Cái đích của cải cách hành chính là xây dựng một nền hành chính gần
dân, vì dân, đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người lao động. Nền hành chính gần
dân là nền hành chính không có mục đích tự thân, mà chỉ có mục đích phục vụ dân, giữ
gìn trật tự, kỷ cương của xã hội, của chế độ. Thông qua đó, nền hành chính tác động tích
cực đối với đời sống kinh tế và đời sống xã hội.
Trên cơ sở các vấn đề trên, chúng ta phải cải cách hành chính xuất phát từ:
Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính
1/2
Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính - Trang 2
Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính - Người đăng: b3036386
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính 9 10 649