Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI QUÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN

Được đăng lên bởi An Truong Ngoc
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2148 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN
ĐIỀU I: Khái niệm về bộ máy nhà nước:
1. Định nghĩa BMNN (thế nào là BMNN): là tổn thể gồm nhiều cơ quan nhà nước hợp
thành và mỗi cơ quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động khác
nhau nhưng chúng có mối liên hệ và tác động qua lại lẫn nhau, hợp thành một hệ thống thống
nhất nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của nhà nước.
2. Cơ quan nhà nước: Cơ quan nhà nước luôn có thẩm quyền mang tính quyền lực nhà
nước.
3. Đặc điểm: đã là cơ quan nhà nước có những đặc điểm:
- Thành lập và hoạt động dựa trên cơ sở pháp luật.
- Chi phí cho tổ chức và hoạt động nhà nước phải lấy từ ngân sách nhà nước.
- Cán bộ công chức (hay người làm việc trong cơ quan nhà nước) phải là công dân Việt Nam.
- Cơ quan nhà nước bao giờ cũng có thẩm quyền mang tính quyền lực nhà nước (Quan
trọng).
- Cơ quan mang tính quyền lực nhà nước có đặc điểm:
+ Pháp luật trao nhiệm vụ quyền hạn nhất định.
+ Có khả năng đơn phương ban hành quyết định và cưỡng chế thi hành quyết định.
+ Chủ thể không chấp hành quyết định thì bị cưỡng chế thi hành.
=> Bởi không chỉ phân biệt giữa cơ quan nhà nước với những tổ chức chính trị XH, tổ chức
XH, tổ chức Đảng, tổ chức XH khác trong cơ quan nhà nước với những bộ phận nội tại bên
trong cấu thành cơ quan nhà nước.
VD: UBTVQH và Thường trực HĐND tỉnh, hai cơ quan này có cùng tính chất và lập ra có
cùng mục đích giống nhau:
+ UBTVQH sẽ thay thế QH là việc suốt năm khi QH không hợp
+ Thường trực HĐND thay thế HĐND khi không hợp
UBTVQH là cơ quan nhà nước còn Thường trực HĐND thì không phải là cơ quan nhà nươc
bởi vì UBTVQH được Hiến pháp quy định mang tính quyền lực và UBTVQH có quyền đơn
phương ban hành quyết định và cưỡng chế thi hành quyết định do đó nó mang tính quyền lực
nhà nước, còn Thường trực HĐND thì chỉ ghi nhận các sự việc báo cáo HĐND khi đến kỳ
hợp để giải quyết.
4. Phân loại: (tiêu chí để phân loại)
a/ Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn phân thành 4 hệ thống cơ quan:
- Cơ quan dân cử (là cơ quan đại diện, mang tính quyền lực) gồm Quốc hội (cơ quan trung
ương) và Hội đồng nhân dân (cơ quan địa phương)
- Cơ quan quản lý: là để điều hành quản lý do cơ quan dân cử lập ra:
Chính phủ
Bộ
UBND tỉnh

Sở

UBND huyện

Phòng

UBND xã
- Cơ quan xét xử: tòa án gồm tòa án quân sự và tòa án nhân dân.
- Cơ quan kiểm sát: các viện kiểm sát nhân dân.

1

b/ Chế độ làm việc:
- Làm việc theo chế độ tập thể; Quốc hội HĐND, Tòa án nhân dân. Vai trò tập thể quyết nên
vai trò thủ trưởng lưu mờ.
Nh...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN
ĐIỀU I: Khái niệm về bộ máy nhà nước:
1. Định nghĩa BMNN (thế nào BMNN): tổn thể gồm nhiều quan nhà nước hợp
thành và mỗi cơ quan nhà nước có chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động khác
nhau nhưng chúng có mi liên hệ và tác động qua li lẫn nhau, hợp thành một hệ thống thống
nhất nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của nhà nước.
2. quan nhà nước: quan nhà nước luôn thẩm quyền mang tính quyền lực nhà
nước.
3. Đặc điểm: đã là cơ quan nhà nước có những đặc điểm:
- Thành lập và hoạt động dựa trên cơ sở pháp luật.
- Chi phí cho tổ chức và hoạt động nhà nước phải lấy từ ngân sách nhà nước.
- Cán bộ công chức (hay người làm việc trong cơ quan nhà nước) phải là công dân Việt Nam.
- quan nhà nước bao giờ cũng thẩm quyền mang tính quyn lực nhà nước (Quan
trọng).
- Cơ quan mang tính quyền lực nhà nước có đặc điểm:
+ Pháp luật trao nhiệm vụ quyền hạn nhất định.
+ Có khả năng đơn phương ban hành quyết định và cưỡng chế thi hành quyết định.
+ Chủ thể không chấp hành quyết định thì bị cưỡng chế thi hành.
=> Bởi không chỉ phân biệt giữa cơ quan nhà nưc với những tổ chức chính tr XH, tổ chức
XH, tổ chức Đảng, tổ chức XH khác trong quan nhà nước với những bộ phận nội tại bên
trong cấu thành cơ quan nhà nước.
VD: UBTVQH Thường trực HĐND tỉnh, hai quan này cùng tính chất lập ra
cùng mục đích giống nhau:
+ UBTVQH sẽ thay thế QH là việc suốt năm khi QH không hợp
+ Thường trực HĐND thay thế HĐND khi không hợp
UBTVQH là cơ quan nhà nước còn Thường trực HĐND thì không phải là cơ quan n nươc
bởi vì UBTVQH được Hiến pháp quy định mang tính quyền lực và UBTVQHquyền đơn
phương ban hành quyết định và cưỡng chế thi hành quyết định do đó nó mang tính quyền lực
nhàc, còn Thường trực ND thì chỉ ghi nhận các s việc báo cáo ND khi đến k
hợp để giải quyết.
4. Phân loại: (tiêu chí để phân loại)
a/ Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn phân thành 4 hệ thống cơ quan:
- quan dân cử ( quan đại diện, mang tính quyền lực) gồm Quốc hội ( quan trung
ương) và Hội đồng nhân dân (cơ quan địa phương)
- Cơ quan quản lý: là để điều hành quản lý do cơ quan dân cử lập ra:
Chính phủ Bộ
UBND tỉnh Sở
UBND huyện Phòng
UBND xã
- Cơ quan xét xử: tòa án gồm tòa án quân sự và tòa án nhân dân.
- Cơ quan kiểm sát: các viện kiểm sát nhân dân.
1
KHÁI QUÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI QUÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN - Người đăng: An Truong Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
KHÁI QUÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN 9 10 828