Ktl-icon-tai-lieu

Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Được đăng lên bởi buithiphuocloc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHAÀN MOÄT

KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI TRUNG ÑAÏI
Tuaàn 1/ tieát 1
NS:…………………………………..
ND:………………………………….

TG
12’

BAØI 1:
BAØI 1:
SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA
SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA
XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU
XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU
(Thôøi Sô - Trung Kyø Trung Ñaïi)
(Thôøi Sô - Trung Kyø Trung Ñaïi)

A- MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
 Quaù trình hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû chaâu AÂu.
 Hieåu khaùi nieäm “laõnh ñòa phong kieán”, ñaëc tröng cuûa kinh teá laõnh
ñòa phong kieán.
 Nguyeân nhaân xuaát hieän thaønh thò trung ñaïi. Phaân bieät söï khaùc nhau
giöõa neàn kinh teá laõnh ñòa vaø neàn kinh teá trong thaønh thò trung ñaïi.
2. Tö töôûng: Thaáy ñöôïc söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi:
chuyeån töø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä sang xaõ hoäi phong kieán.
3. Kyû naêng:  Bieát xaùc ñònh vò trí quoác gia phong kieán chaâu AÂu treân baûn
ñoà.
 Bieát vaän duïng phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu ñeå thaáy roõ söï chuyeån
bieán töø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä sang xaõ hoäi phong kieán.
B- PHÖÔNG TIEÄN DAÏY - HOÏC:
 Giaùo vieân: - Baûn ñoà chaâu AÂu thôøi phong kieán.
- Tranh aûnh moâ taû trong laõnh ñòa phong kieán vaø
thaønh thò trung ñaïi.
C- TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC:
1. OÅn ñònh toå chöùc:(1’)
2. Kieåm tra baøi cuõ: (Chöa coù baøi ñeå kieåm)
3. Baøi môùi: (2’) Lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån lieân tuïc qua
nhieàu giai ñoaïn. Hoïc lòch söû lôùp 6, chuùng ta ñaõ bieát ñöôïc nguoàn goác vaø söï phaùt
trieån cuûa loaøi ngöôøi noùi chung vaø daân toäc Vieät Nam noùi rieâng trong thôøi kyø coå
ñaïi, chuùng ta seõ hoïc noái tieáp moät thôøi kyø môùi: - Thôøi Trung Ñaïi. Trong baøi hoïc
ñaàu tieân chuùng ta seõ tìm hieåu “Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi phong
kieán ôû chaâu AÂu”.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
NOÄI DUNG
- Yeâu caàu HS ñoïc SGK.
- Ñoïc phaàn 1.
I. Söï hình thaønh XHPK ôû

Giaûng: (Chæ treân baûn ñoà) - Quan saùt baûn ñoà.
Töø thieân nieân kyû I TCN, caùc
quoác gia coå ñaïi phöông Taây
HiLaïp vaø Roâma, toàn taïi
ñeán theá kyû V. Töø phöông
Baéc ngöôøi Giecman traøn
xuoáng vaø tieâu dieät caùc quoác
gia naøy, laäp neân nhieàu vöông
quoác môùi (keå teân 1 soá qgia).
- Hoûi: Sau ñoù ngöôøi
Giecman ñaõ laøm gì?
- Hoûi: Nhöõng vieäc aáy laøm xaõ
hoäi phöông Taây bieán ñoåi
ntn?
- Hoûi: Nhöõng ngöôøi ntn ñöôïc
goïi laø laõnh chuùa pk?
- Noâng noâ do nhöõ taàng lôùp
naøo hình thaønh?
- Quan heä giöõa laõnh chuùa vaø
noâng noâ ôû chaâu AÂu ntn?
(Y...
BAØI 1:
SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA
XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU
(Thôøi Sô - Trung Kyø Trung Ñaïi)
BAØI 1:
SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA
XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU
(Thôøi Sô - Trung Kyø Trung Ñaïi)
PHAÀN MOÄT
KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI TRUNG ÑAÏI
Tuaàn 1/ tieát 1
NS:…………………………………..
ND:………………………………….
A- MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
Quaù trình hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû chaâu AÂu.
Hieåu khaùi nieäm laõnh ñòa phong kieán”, ñaëc tröng cuûa kinh teá laõnh
ñòa phong kieán.
Nguyeân nhaân xuaát hieän thaønh ttrung ñaïi. Phaân bieät söï khaùc nhau
giöõa neàn kinh teá laõnh ñòa vaø neàn kinh teá trong thaønh thò trung ñaïi.
2. Tö töôûng: Thaáy ñöôïc söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi:
chuyeån töø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä sang xaõ hoäi phong kieán.
3. Kyû naêng: Bieát xaùc ñònh vò trí quoác gia phong kieán chaâu AÂu treân baûn
ñoà.
Bieát vaän duïng phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu ñ thaáy roõ söï chuyeån
bieán töø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä sang xaõ hoäi phong kieán.
B- PHÖÔNG TIEÄN DAÏY - HOÏC:
Giaùo vieân: - Baûn ñoà chaâu AÂu thôøi phong kieán.
- Tranh nh moâ t trong laõnh ñòa phong kieán vaø
thaønh thò trung ñaïi.
C- TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC:
1. OÅn ñònh toå chöùc:(1’)
2. Kieåm tra baøi cuõ: (Chöa coù baøi ñeå kieåm)
3. Baøi môùi: (2’) ch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån lieân tuïc qua
nhieàu giai ñoaïn. Hoïc lòch söû lôùp 6, chuùng ta ñbieát ñöôïc nguoàn goác vsöï phaùt
trieån cuûa loaøi ngöôøi noùi chung vdaân toäc Vieät Nam noùi rieâng trong thôøi kyø coå
ñaïi, chuùng ta shoïc noái tieáp moät thôøi kyø môùi: - Thôøi Trung Ñaïi. Trong baøi hoïc
ñaàu tieân chuùng ta seõ tìm hieåu “Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi phong
kieán ôû chaâu AÂu”.
TG HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC NOÄI DUNG
12’ - Yeâu caàu HS ñoïc SGK. - Ñoïc phaàn 1.
I. Söï hình thaønh XHPK ôû
Khái quát lịch sử thế giới cổ đại - Trang 2
Khái quát lịch sử thế giới cổ đại - Người đăng: buithiphuocloc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khái quát lịch sử thế giới cổ đại 9 10 317