Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI QUÁT VĂN HÓA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁI QUÁT VĂN HÓA VIỆT NAM
Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, lâu đời gắn li ền với lịch s ử
hình thành và phát triển của dân t ộc.

Các nhà sử học thống nhất ý kiến ở một điểm: Việt Nam có một cộng đ ồng văn hoá khá r ộng l ớn đ ược hình thành vào kho ảng
nửa đầu thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên và phát tri ển r ực r ỡ vào gi ữa thiên niên k ỉ này. Đó là c ộng đ ồng văn hoá
Đông Sơn. Cộng đồng văn hoá ấy phát triển cao so với các nền văn hoá khác đ ương th ời trong khu v ực, có nh ững nét đ ộc đáo
riêng nhưng vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của văn hoá vùng Đông Nam Á, vì có chung ch ủng g ốc Nam Á (Mongoloid
phương Nam) và nền văn minh lúa nước. Những con đ ường phát tri ển khác nhau c ủa văn hoá b ản đ ịa t ại các khu v ực khác
nhau (lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả v.v...) đã h ội t ụ v ới nhau, h ợp thành văn hoá Đông S ơn. Đây cũng là th ời kỳ ra
đời nhà nước 'phôi thai' đầu tiên của Vi ệt Nam d ưới hình th ức c ộng đ ồng liên làng và siêu làng (đ ể ch ống gi ặc và đ ắp gi ữ đê
trồng lúa), từ đó các bộ lạc nguyên thuỷ phát tri ển thành dân t ộc.
Giai đoạn văn hoá Văn Lang-Âu Lạc: (gần năm 3000 đến cuối thiên niên k ỷ 1 trước CN) vào th ời đ ại đ ồ đ ồng s ơ khai, tr ải
18 đời vua Hùng, được coi là đỉnh cao thứ nhất của l ịch s ử văn hoá Vi ệt Nam, v ới sáng t ạo tiêu bi ểu là tr ống đ ồng Đông S ơn
và kỹ thuật trồng lúa nước ổn định.
Sau giai đoạn chống Bắc thuộc có đặc trưng chủ yếu là song song t ồn t ại hai xu h ướng Hán hoá và ch ống Hán hoá, giai đo ạn
Đại Việt (từ thế kỉ 10 đến 15) là đỉnh cao thứ hai của văn hoá Vi ệt Nam. Qua các tri ều đ ại nhà n ước phong ki ến đ ộc l ập, nh ất
là với hai cột mốc các triều Lý-Trần và Lê, văn hoá Việt Nam đ ược gây d ựng l ại toàn di ện và thăng hoa nhanh chóng có s ự
tiếp thu ảnh hưởng to lớn của Phật giáo và Nho giáo.
Sau thời kì hỗn độn Lê-Mạc và Trịnh-Nguyễn chia cắt đất nước, rồi t ừ ti ền đ ề Tây S ơn th ống nh ất đ ất n ước và lãnh th ổ, nhà
Nguyễn tìm cách phục hưng văn hoá dựa vào Nho giáo, nh ưng lúc ấy Nho giáo đã suy tàn và văn hoá ph ương Tây b ắt đ ầu
xâm nhập nước ta. Kéo dài cho tới khi kết thúc ch ế đ ộ Pháp thuộc là s ự xen cài v ề văn hoá gi ữa hai xu h ướng Âu hoá và
chống Âu hoá, là sự đấu tranh giữa văn hoá yêu nước với văn hoá th ực dân.
Giai đoạn văn hoá Việt Nam hiện đại được hình thành k ể t ừ nh ững năm 20-30 c ủa th ế k ỷ này, d ưới ng ọn c ờ c ủa ch ủ nghĩa
yêu nước và chủ nghĩa Mác-Lênin. Với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền văn minh th ế gi ới hi ện đ ại, đ ồng...
KHÁI QUÁT VĂN HÓA VI T NAM
Vi t Nam m t n n văn hoá đ c s c, lâu đ i g n li n v i l ch s
hình thành và phát tri n c a dân t c.
Các nhà s h c th ng nh t ý ki n m t đi m: Vi t Nam có m t c ng đ ng văn hoá khá r ng l n đ c hình thành vào kho ng ế ượ
n a đ u thiên niên k th nh t tr c Công nguyên pt tri n r c r vào gi a thiên niên k này. Đó c ng đ ng văn hoá ướ
Đông S n. C ng đ ng văn hoá y phát tri n cao so v i các n n văn hoá khác đ ng th i trong khu v c, có nh ng nét đ c đáoơ ươ
riêng nh ng v n mang nhi u đi m đ c tr ng c a n hoá vùng Đông Nam Á, chung ch ng g c Namư ư Á (Mongoloid
ph ng Nam) n n văn minh lúa n c. Nh ng con đ ng phát tri n khác nhau c a văn hoá b n đ a t i các khu v c khácươ ư ườ
nhau (l u v c sông H ng, sông Mã, sông C v.v...) đã h i t v i nhau, h p thành văn hoá Đông S n. Đây cũng th i kỳ raư ơ
đ i nhà n c 'phôi thai' đ u tiên c a Vi t Nam d i hình th c c ng đ ng liên làng siêu làng ch ng gi c đ p gi đê ướ ướ
tr ng lúa), t đó các b l c nguyên thu phát tri n thành dân t c.
Giai đo n văn hoá Văn Lang-Âu L c: (g n năm 3000 đ n cu i thiên niên k 1 tr c CN) vào th i đ i đ đ ng s khai, tr i ế ướ ơ
18 đ i vua Hùng, đ c coi là đ nh cao th nh t c a l ch s văn hoá Vi t Nam, v i sáng t o tiêu bi u tr ng đ ng Đông S n ượ ơ
và k thu t tr ng lúa n c n đ nh. ướ
Sau giai đo n ch ng B c thu c có đ c tr ng ch y u là song song t n t i hai xu h ng Hán hoá và ch ng Hán hoá, giai đo n ư ế ư
Đ i Vi t (t th k 10 đ n 15) là đ nh cao th hai c a văn hoá Vi t Nam. Qua các tri u đ i nhà n c phong ki n đ c l p, nh t ế ế ướ ế
v i hai c t m c các tri u Lý-Tr n Lê, văn hoá Vi t Nam đ c gây d ng l i toàn di n thăng hoa nhanh chóng s ượ
ti p thu nh h ng to l n c a Ph t giáo và Nho giáo. ế ưở
Sau th i kì h n đ n Lê-M c và Tr nh-Nguy n chia c t đ t n c, r i t ti n đ Tây S n th ng nh t đ t n c lãnh th , nhà ướ ơ ướ
Nguy n tìm cách ph c h ng văn hd a vào Nho giáo, nh ng lúc y Nho giáo đã suy tàn văn hoá ph ng Tây b t đ u ư ư ươ
xâm nh p n c ta. Kéo dài cho t i khi k t thúc ch đ Pháp thu c s xen cài v văn hoá gi a hai xu h ng Âu hoá ướ ế ế ư
ch ng Âu hoá, là s đ u tranh gi a văn hoá yêu n c v i văn hoá th c dân. ướ
Giai đo nn hoá Vi t Nam hi n đ i đ c hình thành k t nh ng năm 20-30 c a th k này, d i ng n c c a ch nghĩa ượ ể ừ ế ướ
yêu n c và ch nghĩa Mác-Lênin. V i s h i nh p ngày càng sâu r ng vào n n văn minh th gi i hi n đ i, đ ng th i gi gìn,ướ ế
phát huy b n s c dân t c, văn hoá Vi t Nam h a h n m t đ nh cao l ch s m i.
th nói xuyên su t toàn b l ch s Vi t Nam, đã ba l p văn hoá ch ng lên nhau: l p văn hoá b n đ a, l p văn hoá giao
KHÁI QUÁT VĂN HÓA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI QUÁT VĂN HÓA VIỆT NAM - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KHÁI QUÁT VĂN HÓA VIỆT NAM 9 10 136