Ktl-icon-tai-lieu

Khó khăn của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trước khi hòa nhập cộng đồng

Được đăng lên bởi dinhvanmai
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 9258 lần   |   Lượt tải: 14 lần
1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI



CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
CẤP TRƯỜNG NĂM 2011

TÊN ĐỀ TÀI

KHÓ KHĂN CỦA TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH
ĐẶC BIỆT TRƯỚC KHI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
(Điển cứu tại nhà tình thương Diệu Giác: 6/10, Đường Trần Não,
Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh)
Sinh viên thực hiện:
Chủ nhiệm: Đinh Văn Mãi

Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013

Thành viên: Bùi Thị Anh

Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013

Nguyễn Thị Trường Giang Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013
Nguyễn Thị Thanh

Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013

Lưu Thị Thu

Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013

Người hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng – Bộ môn Công tác xã hội
TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 3 NĂM 2012

MỤC LỤC

2

TÓM TẮT ĐỀ TÀI------------------------------------------------------------------ 01
PHẦN MỞ ĐẦU---------------------------------------------------------------------- 03
1. Lý do chọn đề tài ----------------------------------------------------------------- 03
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu --------------------------------------------- 05
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu--------------------------------------------- 08
3.1. Mục đích nghiên cứu ------------------------------------------------------- 08
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ------------------------------------------------------- 08
4. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn------------------------------------------- 09
4.1. Ý nghĩa lý luận --------------------------------------------------------------- 09
4.2. Ý nghĩa thực tiễn ------------------------------------------------------------ 09
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu------------------------------------------- 09
5.1. Đối tượng nghiên cứu ------------------------------------------------------ 09
5.2. Khách thể nghiên cứu ------------------------------------------------------ 09
6. Phạm vi nghiên cứu--------------------------------------------------------------- 10
7. Phương pháp nghiên cứu ------------------------------------------------------- 10
8. Câu hỏi nghiên cứu --------------------------------------------------------------- 10
9. Khung nghiên cứu----------------------------------------------------------------- 11
10. Kết cấu của đề tài --------------------------------------------------------------- 12
PHẦN NỘI DUNG------------------------------------------------------------------- 13
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI------------------------------ 13
1.1. Lý thuyết t...
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
CẤP TRƯỜNG NĂM 2011
TÊN ĐỀ TÀI
KHÓ KHĂN CỦA TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH
ĐẶC BIỆT TRƯỚC KHI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
(Điển cứu tại nhà tình thương Diệu Giác: 6/10, Đường Trần Não,
Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh)
Sinh viên thực hiện:
Chủ nhiệm: Đinh Văn Mãi Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013
Thành viên: Bùi Thị Anh Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013
Nguyễn Thị Trường Giang Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013
Nguyễn Thị Thanh Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013
Lưu Thị Thu Lớp K3 CTXH, Khóa học: 2009 – 2013
Người hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng – Bộ môn Công tác xã hội
TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 3 NĂM 2012
MỤC LỤC
Khó khăn của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trước khi hòa nhập cộng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khó khăn của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trước khi hòa nhập cộng đồng - Người đăng: dinhvanmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Khó khăn của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trước khi hòa nhập cộng đồng 9 10 628