Ktl-icon-tai-lieu

Khoa học công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa

Được đăng lên bởi Linh Vũ
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.Phạm Thị Thanh Thảo
2.Đinh Thị Ly
3.Nguyễn Thùy Liên
4.Nguyễn Bảo Ngọc
5.Nguyễn Thị Nhung

Thành viên
6.Đỗ Thị Hồng Nhung
7.Phạm Khánh Linh
8.Vũ Thị Linh
9.Trần Thu Uyên
10.Nguyễn Thị Bích Ngọc
11.Nguyễn Trâm

Đề tài

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG
VỀ CÔNG NGHIỆP
HÓA,HIỆN ĐẠI HÓA:
“KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
LÀ NỀN TẢNG ĐỘNG LỰC
CNH,HĐH”

CẤU TRÚC
I.Sơ lược quá trình
thực hiện công
nghiệp hóa hiện đại
hóa ở nước ta

II. Khoa học và công
nghệ ảnh hưởng đến
CNH-HĐH như thế
nào

III. Áp dụng KH-CN
trong giai đoạn hiện
nay

IV.Phương hướng
phát triển trong
tương lai

I.Sơ lược quá trình thực hiện
công nghiệp
nghiệp hóa hiện
Công
đại hóa ở nước ta
hoá,hiện đại

hoá là gì?

1.Khái
Nghị quyết Hội
nghịniệm
Trung ương 7 Khoá VII của Đảng ta
(1994) chỉ rõ:
“CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các
hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã
hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một
cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện
và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của
công nghiệp và tiến bộ khoa học- công nghệ, tạo ra năng suất
lao động xã hội cao”.

2. Sơ lược quá trình CNH HĐH qua
các thời kì
- Giai đoạn 1: Ở miền Bắc: Đảng đã xác định CNH XHCN là
nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ lên CNXH ở nước
ta

Trước
thời kì
đổi mới
- Giai đoạn 2: Trên cả nước:
+ Sau đại thắng mùa xuân 1975, Đại hội Đảng
lần IV
+ Đại hội Đảng lần V

2. Sơ lược quá trình CNH HĐH qua
các thời kì
Đại hội Đảng lần VI: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá
đúng sự thật, nói rõ sự thật”

Sau thời
kì đi mới

Đại hội Đảng lần VII: Sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa
học-công nghệ đã tạo ra năng suất lao động xã hội cao

Đại hội Đảng lần VIII: Tổng kết 10 năm đổi mới, khẳng
định con đường tiến lên CNH-HĐH đất nước

Đại hội Đảng lần IX, X, XI: Củng cố, hoàn thiện mục tiêu CNH
HĐH

3.Quan điểm về công nghiệp hóa của Đảng Cộng sản Việt
Nam
1.Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri
thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
2.CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập
kinh tế quốc tế
3.Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và
bền vững
4.Khoa hoc công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa - hiện đại hóa

5.Phát triển nhanh và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa,
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Đây
là
phương
hướng
cơ
bản
đầu
Tại
sao
cần
thiết
phải
đấy
mạnh
Một là công nghiệp hóa gắn ...
1.Phạm Thị Thanh Thảo
2.Đinh Thị Ly
3.Nguyễn Thùy Liên
4.Nguyễn Bảo Ngọc
5.Nguyễn Thị Nhung
6.Đỗ Thị Hồng Nhung
7.Phạm Khánh Linh
8.Vũ Thị Linh
9.Trần Thu Uyên
10.Nguyễn Thị Bích Ngọc
11.Nguyễn Trâm
Thành viên
Khoa học công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa học công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa - Người đăng: Linh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Khoa học công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa 9 10 164