Ktl-icon-tai-lieu

Khoa hoc quản lý

Được đăng lên bởi Duong Dinh Dung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Học phần: QUẢN TRỊ HỌC
CÂU HỎI ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG
Câu 1: Tổ chức là gì? Những đặc điểm của tổ chức?
Câu 2: Trình bày và Phân tích định nghĩa quản trị?
Câu 3: Định nghĩa về nhà quản trị và phân loại nhà quản trị?
Câu 4: Những nguồn lực cơ bản của tổ chức?
Câu 5: Nêu các chức năng quản trị trong tổ chức và phân tích mối quan hệ giữa chúng?
Câu 6: Nêu và giải thích ba kĩ năng cơ bản của nhà quản trị?
Câu 7: Tầm quan trọng của 3 kĩ năng quản trị thay đổi tùy theo cấp quản trị như thế nào?
Câu 8: Nhà quản trị khác với nhân viên thừa hành như thế nào?
Câu 9: Hãy so sánh ba cấp quản trị?
Câu 10: Câu nói sau là đúng hay sai giải thích.
“Quản trị là một khoa học đồng thời cũng là một nghệ thuật”.
Câu 11: Câu nói sau là đúng hay sai giải thích.
“Năng lực làm việc nhóm là yêu cầu cần thiết đối với nhà quản trị bởi nhà quản trị thường
xuyên phải làm việc với và thông qua người khác”.
Câu 12: Kết nối các nhóm từ sau:
A. Quản trị
B. Nhà quản trị cấp tác
nghiệp

1. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.
2. Kĩ năng nhìn nhận tổ chức như một tổng thể.

C. Những chức năng
3. Khả năng làm việc với người khác có cùng
chính của quản trị
trách nhiệm trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau
D. Kĩ năng nhận thức

4. Khả năng truyền đạt và trao đổi thông tin một
cách hiệu quả

E. Cán bộ công nhân

5. Là tiến trình hoàn thành công việc với và thông
qua người khác, một cách hữu hiệu và hiệu quả.

F. Kĩ năng chuyên môn

6. Nhà quản trị phụ trách những chuyên gia trong
một lĩnh vực chuyên môn.

viên

1

G. Năng
thông

lực

truyền

H. Sử dụng ngoại lực

7. Người lao động xếp trong dãy cuối cùng của hệ
thống cấp bậc quản trị và báo cáo trực tiếp cho nhà
quản trị cấp tác nghiệp.
8. Nhà quản trị có trách nhiệm đối với các hoạt
động đầu ra cơ bản của tổ chức.

I. Năng lực làm việc
9. Thuê các tổ chức khác thực hiện một dịch vụ
nhóm
hoặc sản xuất một sản phẩm theo yêu cầu.
J. Nhà quản trị cấp
10.
Khả năng am hiểu và thành thạo các
chức năng
công việc trong một lĩnh vực cụ thể
ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI:
Câu 1: Tổ chức là gì? Những đặc điểm của tổ chức?
Khái niệm về tổ chức:
Một tổ chức là một sự sắp xếp có hệ thống những người được nhóm lại với nhau để đạt
được những mục đích nhất định. Các đơn vị kinh doanh, các bệnh viện, trường học, nhà hàng,
ban nhạc, các cơ quan nhà nước,….đều là những ví dụ về tổ chức.
Đặc điểm chung của các tổ chức:
 Thứ nhất, mọi tổ chức đều có những mục đích nhất định và chúng hình thành từ những
con người được nhóm gộp lại với nhau theo cách thức nào đó, và mỗi nhóm ...
Học phần: QUẢN TRỊ HỌC
CÂU HỎI ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG
Câu 1: Tổ chức là gì? Những đặc điểm của tổ chức?
Câu 2: Trình bày và Phân tích định nghĩa quản trị?
Câu 3: Định nghĩa về nhà quản trị và phân loại nhà quản trị?
Câu 4: Những nguồn lực cơ bản của tổ chức?
Câu 5: Nêu các chức năng quản trị trong tổ chức và phân tích mối quan hệ giữa chúng?
Câu 6: Nêu và giải thích ba kĩ năng cơ bản của nhà quản trị?
Câu 7: Tầm quan trọng của 3 kĩ năng quản trị thay đổi tùy theo cấp quản trị như thế nào?
Câu 8: Nhà quản trị khác với nhân viên thừa hành như thế nào?
Câu 9: Hãy so sánh ba cấp quản trị?
Câu 10: Câu nói sau là đúng hay sai giải thích.
“Quản trị là một khoa học đồng thời cũng là một nghệ thuật”.
Câu 11: Câu nói sau là đúng hay sai giải thích.
“Năng lực làm việc nhóm yêu cầu cần thiết đối với nhà quản trị bởi nhà quản trị thường
xuyên phải làm việc với và thông qua người khác”.
Câu 12: Kết nối các nhóm từ sau:
A. Quản trị 1. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.
B. Nhà quản trị cấp tác
nghiệp
2. Kĩ năng nhìn nhận tổ chức như một tổng thể.
C. Những chức năng
chính của quản trị
3. Khả năng làm việc với người khác cùng
trách nhiệm trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau
D. Kĩ năng nhận thức 4. Khả năng truyền đạt trao đổi thông tin một
cách hiệu quả
E. Cán bộ công nhân
viên
5. Là tiến trình hoàn thành công việc với và thông
qua người khác, một cách hữu hiệu và hiệu quả.
F. Kĩ năng chuyên môn 6. Nhà quản trị phụ trách những chuyên gia trong
một lĩnh vực chuyên môn.
1
Khoa hoc quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa hoc quản lý - Người đăng: Duong Dinh Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Khoa hoc quản lý 9 10 782