Ktl-icon-tai-lieu

KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Sang Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 9
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN
ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Vị trí, vai trò của người đảng viên
a)Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giải cấp công
nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng
khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công
nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt
Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và
của dân tộc”1(1.Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 2011, tr. 4).
Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt Nam, nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sỹ cách mạng tiên
phong, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và
sức chiến đầu của Đảng đều được tạo thành từ những người đảng viên. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã dạy: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là
do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”2 (2.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.92).
Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của nhân
dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, đảng viên là người tiên tiến nhất
trong nhân dân lao động và của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua
các thời kỳ đều bắt nguồn từ việc Đảng giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật
thiết giữa giai cấp và dân tộc, mỗi người đảng viên của Đảng luôn luôn phấn đấu
vì lợi ích của giai cấp và của dân tộc.
Thứ ba, Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và cả dân tộc, nhờ đó mà Đảng được cả dân tộc gọi là Đảng ta.
Mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết, trước hết.
Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, được nhân
dân thừa nhận là đội tiên phong, lãnh đạo nhân dân, nên mỗi đảng viên là người
tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
b)Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức
thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định
ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn; công tác cán bộ và vai trò gương mẫu
của đội ngũ đảng viên.
- Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng ...
Bài 9
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN
ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Vị trí, vai trò của người đảng viên
a)Đảng viên chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giải cấp công
nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng
khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công
nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao động của dân tộc Việt
Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
của dân tộc”
1
(1.Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 2011, tr. 4).
Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt Nam, nên từng đảng viên của Đảng phải chiến s cách mạng tiên
phong, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo
sức chiến đầu của Đảng đều được tạo thành từ những người đảng viên. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã dạy: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh
do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”
2
(2.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.92).
Thứ hai, Đng Cộng sản Việt Nam đồng thời đội tiên phong của nhân
dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, đảng viên người tiên tiến nhất
trong nhân dân lao động và của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua
các thời kỳ đều bắt nguồn t việc Đảng giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật
thiết giữa giai cấp và dân tộc, mỗi người đảng viên của Đảng luôn luôn phấn đấu
vì lợi ích của giai cấp và của dân tộc.
Thứ ba, Đảng đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động cả dân tộc, nhờ đó Đảng được cả dân tộc gọi Đảng ta.
Mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết, trước hết.
Thứ , Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, được nhân
dân thừa nhận đội tiên phong, lãnh đạo nhân dân, nên mỗi đảng viên người
tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
b)Đội ngũ đảng viên những người trách nhiệm góp phần xây dựng
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời trách nhiệm tổ chức
thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định
ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn; công tác cán bộ vai trò gương mẫu
của đội ngũ đảng viên.
- Đường lối đúng đắn của Đảng nhân tố quyết định mọi thắng li của
cách mạng. Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Mỗi đảng viên
của Đảng đều trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng qua tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng từ cơ sở trở lên.
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 195