Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán hoạt động

Được đăng lên bởi phong-chu-hong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
1, Kiểm tra số liệu trên Báo cáo KQKD của DN

STT

Chỉ tiêu

1 DT bán hàng và cung cấp DV

Số DN báo cáo
Năm nay

Chênh lệch số KT và
BC

Số kiểm tra

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

2,000,000

1,800,000

2,000,000

1,800,000

-

10,000

100,000

10,000

100,000

-

3 DT bán hàng thuần

2,000,000

1,700,000

1,990,000

1,700,000

4 Giá vốn hàng bán

1,600,000

1,500,000

1,600,000

1,500,000

400,000

200,000

390,000

200,000

6 Doanh thu HĐTC

10,000

90,000

10,000

90,000

-

7 Chi phí tài chính

8,000

10,000

8,000

10,000

-

8 Chi phí bán hàng

50,000

20,000

50,000

20,000

-

100,000

30,000

100,000

30,000

-

252,000

230,000

242,000

230,000

11 Thu khác

20,000

15,000

20,000

15,000

-

12 Chi khác

15,000

5,000

15,000

5,000

-

5,000

10,000

5,000

10,000

-

252,000

240,000

247,000

240,000

(5,000)

63,000

60,000

61,750

60,000

(1,250)

189,000

180,000

185,250

180,000

(3,750)

2 Các khoản giảm trừ DT

5 Lợi nhuận gộp bán hàng

9 Chi phí quản lý
10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD

13 Lợi nhuận khác
14 Tổng lợi nhuận trước thuế
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành
16 Lợi nhuận sau thuế

(10,000)
(10,000)

(10,000)

- Số liệu năm nay trên báo cáo kqkd của doanh nghiệp có sự sai sót cụ thể như sau:

+ Sai sót khi tính doanh thu thuần về bán hàng, khi tính doanh thu thuần kế toán không trừ đi các khoản giảm trừ
doanh thu dẫn đến doanh thu thuần theo dn báo cáo cao hơn so với kiểm tra là 10,000, đồng thời làm tăng lợi nhuậ
thuần từ hđkd 10,000
+ Sai sót khi tính tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: Khi tính tổng lợi nhuận kế toán trước thuế kế toán
không tính khoản lợi nhuận khác là 5,000
- Từ những sai sót trên dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo cao hơn theo với số kiểm
tra là 5,000. Từ đó dẫn đến số thuế phải nộp theo báo cáo cao hơn số kiểm tra 1,250 và lợi nhuận sau thuế
theo báo cáo cao hơn số kiểm tra 3,750
2, Báo cáo kqkd đúng
Đây là số liệu báo cáo chính xác của dn
STT Chỉ tiêu

Mã

Năm nay

Năm trước

1 DT bán hàng và cung cấp DV

01

2,000,000

1,800,000

2 Các khoản giảm trừ DT

02

10,000

100,000

3 DT bán hàng thuần

10

1,990,000

1,700,000

4 Giá vốn hàng bán

11

1,600,000

1,500,000

5 Lợi nhuận gộp bán hàng

20

390,000

200,000

6 Doanh thu HĐTC

21

10,000

90,000

7 Chi phí tài chính

22

8,000

10,000

8 Chi phí bán hàng

24

50,000

20,000

9 Chi phí quản lý

25

100,000

30,000

10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD

30

242,000

230,000

11 Thu khác

31

20,000

15,000

12...
BÀI TẬP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
1, Kiểm tra số liệu trên Báo cáo KQKD của DN
STT Chỉ tiêu
Số DN báo cáo Số kiểm tra
Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước Năm nay
1 DT bán hàng và cung cấp DV 2,000,000 1,800,000 2,000,000 1,800,000 -
2 Các khoản giảm trừ DT 10,000 100,000 10,000 100,000 -
3 DT bán hàng thuần 2,000,000 1,700,000 1,990,000 1,700,000 (10,000)
4 Giá vốn hàng bán 1,600,000 1,500,000 1,600,000 1,500,000 -
5 Lợi nhuận gộp bán hàng 400,000 200,000 390,000 200,000 (10,000)
6 Doanh thu HĐTC 10,000 90,000 10,000 90,000 -
7 Chi phí tài chính 8,000 10,000 8,000 10,000 -
8 Chi phí bán hàng 50,000 20,000 50,000 20,000 -
9 Chi phí quản lý 100,000 30,000 100,000 30,000 -
10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 252,000 230,000 242,000 230,000 (10,000)
11 Thu khác 20,000 15,000 20,000 15,000 -
12 Chi khác 15,000 5,000 15,000 5,000 -
13 Lợi nhuận khác 5,000 10,000 5,000 10,000 -
14 Tổng lợi nhuận trước thuế 252,000 240,000 247,000 240,000 (5,000)
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 63,000 60,000 61,750 60,000 (1,250)
16 Lợi nhuận sau thuế 189,000 180,000 185,250 180,000 (3,750)
- Số liệu năm nay trên báo cáo kqkd của doanh nghiệp có sự sai sót cụ thể như sau:
2, Báo cáo kqkd đúng
Đây là số liệu báo cáo chính xác của dn
STT Chỉ tiêu Năm nay Năm trước
1 DT bán hàng và cung cấp DV 01 2,000,000 1,800,000
2 Các khoản giảm trừ DT 02 10,000 100,000
3 DT bán hàng thuần 10 1,990,000 1,700,000
4 Giá vốn hàng bán 11 1,600,000 1,500,000
5 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 390,000 200,000
6 Doanh thu HĐTC 21 10,000 90,000
Chênh lệch số KT và số
BC
+ Sai sót khi tính doanh thu thuần về bán hàng, khi tính doanh thu thuần kế toán không trừ đi các khoản giảm trừ
doanh thu dẫn đến doanh thu thuần theo dn báo cáo cao hơn so với kiểm tra là 10,000, đồng thời làm tăng lợi nhuận
thuần từ hđkd 10,000
+ Sai sót khi tính tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: Khi tính tổng lợi nhuận kế toán trước thuế kế toán
không tính khoản lợi nhuận khác là 5,000
- Từ những sai sót trên dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo cao hơn theo với số kiểm
tra là 5,000. Từ đó dẫn đến số thuế phải nộp theo báo cáo cao hơn số kiểm tra 1,250 và lợi nhuận sau thuế
theo báo cáo cao hơn số kiểm tra 3,750
Kiểm toán hoạt động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán hoạt động - Người đăng: phong-chu-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kiểm toán hoạt động 9 10 547