Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 12907 lần   |   Lượt tải: 107 lần
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT; 0905026453
CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu1: Yêu cầu bức thiết nhất của nhân dân Việt Nam
dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp là gì?
Trả lời
a. Độc lập
b. Ruộng đất
c. Tự do, dân chủ
d. Được đi học

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 2: Thực dân Pháp nổ súng tiến công xâm lược nước ta vào
thời gian nào?
a. Ngày 01- 9- 1858

b. Ngày 01- 9- 1885
c. Ngày 23- 9- 1895
d. Cả a, b, c sai

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 3: Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập từ
tổ chức nào?
a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ

b. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Nam Kỳ
c. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung kỳ
d. cả a,b,c

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 4. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng
Châu năm 1925?
a. Tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa
b. Tháng 6- 1925 thành lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên. Mở các lớp huấn luyện cán bộ, đào tạo cán bộ cho cách
mạng.
c. Xuất bản báo Người cùng khổ
d. cả a, b, c

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 6: Mục đích ra nước ngoài của NAQ có gì giống với
những người Việt Nam ra nước ngoài thời kỳ đó (PBC)?
a. Đi sang châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Châu Phi để tìm
đường cứu nước;
b. Đi tìm đường cứu nước (đánh đuổi thực dân Pháp giành
độc lập cho dân tộc).
c. Đi để tìm sự giúp đỡ của các nước tư bản (cầu viện)
d. Cả a, b, c

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 5: Hành trang tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc khi ra
nước ngoài tìm đường cứu nước là gì?
a. Tư tưởng yêu nước, thương dân
b. Đánh đuổi đế quốc, giải phóng dân tộc
c. Sang các nước tư bản phương Tây tìm con đường
giải phóng dân tộc
d. Sang Pháp để tìm đường đánh Pháp

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 7: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn giải phóng dân tộc
theo con đường cách mạng vô sản vào thời gian nào?
a. 11- 1917
b. 3- 1919
c. 7- 1920
d. 12- 1920

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 8. Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập vào tháng
3- 1929, do ai làm bí thư?
a. Trần Phú
b. Hồ Chí Minh
c. Lê Hông Phong
d. Trần Văn Cung

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 9. Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái
Quốc được xuất bản đầu tiên thời gian nào?.
Trả lời:
a. 1924
b. 1925
c. 1926
d. 1927

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453

Câu 10: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành
lập thời gian nào?

a Tháng 6- 1925.
b. Th...
CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT: 0905026453
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT; 0905026453
Kiểm tra trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm đáp án) - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Kiểm tra trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm đáp án) 9 10 328