Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 6461 lần   |   Lượt tải: 12 lần
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT; 0905026453
CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT:
0905026453

Câu 1: Những hạn chế của Luận cương chính trị so với Chánh
cương, Sách lược vắn tắt ?
Trả lời: Chon phương án đúng
̣
a. Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội thuộc địa là
mâu thuẫn giữa dân tộc với đế quốc,
b. Không đưa vấn đề dân tôc lên hàng đầu mà n ặng về đấu
̣
tranh giai cấp về cách mạng ruộng đất.
c. Không đề ra được một chiên lược liên minh dân tộc và giai cấp
rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay sai
d. cả a, b, c

Câu 2: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản
Đông Dương?
Trả lời: Chọn phương án đúng
a. Theo chủ trương Quốc tế Cộng sản;
b. Để tập hợp những người Cộng sản ở ba nước Đông Dương;
c. Nguyễn Ái Quốc chủ động đổi tên;
d. Cả a, b

Câu 3: Nôi dung cốt loi nhất cua ban Tuyên ngôn đôc lâp do Chủ tich Hô ̀ Chí
̣
̉
̉
̉
̣
̣
Minh đoc tai Quang Trường Ba đình vào ngày 2- 9- 1945 ?
̣
̣
̉
Trả lời: Chon phương án đúng
̣
a. Tất cả các dân tôc trên thế giới đầu có quyền bình đăng;
̣
̉
b. Đôc lâp, tự do, hanh phúc;
̣
̣
c. Tự do, đôc lâp
̣
d. cả a, b, c

Câu 4: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là ai?
Trả lời:
a.Trần Văn Cung
b. Trịnh Đình Cữu;
c. Trần Phú;
d. Lê Hồng Phong

Câu 5: Lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng khẳng định bỏ
qua thời kỳ phát triển tư bản tiến lên CNXH?
a. Chính cương vắn tắt (2- 1930)
b. Đường kách mệnh (1927)
c. Luận cương chính trị (10- 1930)
d. cả a, b, c

Câu 6: Nội dung nào sau đây thuộc về phương pháp cách
mạng mà Luận cương chính trị đã bổ sung thêm so với Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ?
Trả lời:
a. Đánh đổ đế quốc pháp và giai cấp địa chủ phong kiến;
b. Võ trang bạo động để giành chính quyền;
c. Võ trang bạo động tiến hành từ hình thức thấp đến hình thức
cao;
d. Cả a, b, c

Câu 7: Thời kỳ nào sau đây Đảng ta chủ trương thay khẩu hiệu
“đánh đuổi Nhật- Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”
Trả lời:
a.9- 1940;
b. 5- 1941;
c.3- 1945;
d. 9- 1945.

Câu 8: Thời kỳ nào sau đây Đảng đưa ra chủ trưong chuyển
hướng đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
Trả lời: Chọn phương án đúng
a. 1930- 1935
b. 1936- 1939
c. 1939- 1945
d. cả a, b, c

Câu 9: Chủ trương của Đảng về “Tạm hoãn khẩu hiệu thu ruộng đất của địa chủ
phong kiến chia ch...
CBGD: NGUY N TI N L NG, ĐT: ƯƠ
0905026453
KI M TRA TR C NGHI M
KI M TRA TR C NGHI M
Đ NG L I CÁCH M NG C AƯỜ
Đ NG L I CÁCH M NG C AƯỜ
Đ NG C NG S N VI T NAM
Đ NG C NG S N VI T NAM
CBGD: NGUY N TI N L NG, ĐT; 0905026453 ƯƠ
Kiểm tra trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Kiểm tra trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 450