Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở XÃ

Được đăng lên bởi nguyenxuanthuy579
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề 7:
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG
VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ
I. KHÁI NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
1. Khái niệm về lãnh đạo
Theo Từ điển Tiếng Việt 1995, lãnh đạo có nghĩa là: đề ra chủ trương,
đường lối, và tổ chức, động viên thực hiện.
Như vậy, khái niệm lãnh đạo được hiểu trên hai nghĩa: đề ra chủ trương,
đường lối và tổ chức, động viên mọi người thực hiện thắng lợi chủ trương,
đường lối đã đề ra.
2. Khái niệm về quản lý
Xét trên phương diện nghĩa của từ, quản lý thường được hiểu là chủ trì
hay phụ trách một công việc nào đó.
Bản thân khái niệm quản lý có tính đa nghĩa nên có sự khác biệt giữa
nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Hơn nữa, do sự khác biệt về thời đại, xã hội, chế độ,
nghề nghiệp nên quản lý cũng có nhiều giải thích, lý giải khác nhau. Cùng với
sự phát triển của phương thức xã hội hoá sản xuất và sự mở rộng trong nhận
thức của con người thì sự khác biệt về nhận thức và lý giải khái niệm quản lí
càng trở nên rõ rệt.
Theo chúng tôi, quản lý được hiểu là những hoạt động dựa trên chức
năng, nhiệm vụ được giao và như vậy quản lý có tính mục đích, được biểu hiện
trên các khía cạnh sau:
Thứ nhất, thông qua tập thể để thúc đẩy tính tích cực của cá nhân.
Thứ hai, điều hoà quan hệ giữa người với người, giảm mâu thuẫn giữa
hai bên.
Thứ ba, tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, thông qua hỗ trợ để làm được
những việc mà một cá nhân không thể làm được, thông qua hợp tác tạo ra giá trị
lớn hơn giá trị cá nhân - giá trị tập thể.
3. Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã
hội ở xã
3.1. Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng
Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng được hiểu là hoạt động của những
người đứng đầu thực hiện chức năng lãnh đạo thông qua việc quán triệt sự lãnh
đạo của cấp trên, cụ thể hóa ở địa phương mình thông qua việc đề ra chủ trương,
đường lối sát với tình hình thực tế và tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương,
đường lối đó nhằm xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh
đạo hệ thống chính trị ở xã và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi mục
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
3.2. Lãnh đạo, quản lý trong công tác của các tổ chức chính trị - xã hội
Có thể nói rằng lãnh đạo, quản lí trong công tác của các tổ chức chính trị xã hội có thể được nhìn nhận dưới hai góc độ khác nhau: lãnh đạo, quản lý của
tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ của các tổ
chức chính trị - xã hội.
- Dưới góc độ lãnh đạo, quản lý của tổ chức chính trị - xã hội:

+ Lãnh đạo trong công tác ...
Chuyên đề 7:
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG
VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ
I. KHÁI NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
1. Khái niệm về lãnh đạo
Theo Từ điển Tiếng Việt 1995, lãnh đạo nghĩa là: đề ra chủ trương,
đường lối, và tổ chức, động viên thực hiện.
Như vậy, khái niệm lãnh đạo được hiểu trên hai nghĩa: đề ra chủ trương,
đường lối t chức, động viên mọi người thực hiện thắng lợi chủ trương,
đường lối đã đề ra.
2. Khái niệm về quản lý
Xét trên phương diện nghĩa của t, quản thường được hiểu chủ trì
hay phụ trách một công việc nào đó.
Bản thân khái niệm quản lý tính đa nghĩa nên có sự khác biệt giữa
nghĩa rộng nghĩa hẹp. Hơn nữa, do sự khác biệt về thời đại, hội, chế độ,
nghề nghiệp nên quản ng nhiều giải thích, giải khác nhau. ng với
sự phát triển của phương thức hội hoá sản xuất sự mở rộng trong nhận
thức của con người thì sự khác biệt về nhận thức lý giải khái niệm quản
càng trở nên rõ rệt.
Theo chúng tôi, quản lý được hiểu là những hoạt động dựa trên chức
năng, nhiệm vụ được giao như vậy quản lý có tính mục đích, được biểu hiện
trên các khía cạnh sau:
Thứ nhất, thông qua tập thể để thúc đẩy tính tích cực của cá nhân.
Th hai, điều hoà quan hệ giữa người với người, giảm mâu thuẫn giữa
hai bên.
Thứ ba, tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, thông qua hỗ trợ để làm được
những việc mà một cá nhân không thể làm được, thông qua hợp tác tạo ra giá trị
lớn hơn giá trị cá nhân - giá trị tập thể.
3. Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã
hội ở xã
3.1. Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng
Lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng được hiểuhoạt động của những
người đứng đầu thực hiện chức năng lãnh đạo thông qua việc quán triệt sự lãnh
đạo của cấp trên, cụ thể hóa ở địa phương mình thông qua việc đề ra chủ trương,
đường lối sát với tình hình thực tế tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương,
đường lối đó nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sc lãnh
đạo hệ thống chính trị quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi mục
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
3.2. Lãnh đạo, quản lý trong công tác của các tổ chức chính trị - xã hội
Có thể nói rằng lãnh đạo, quản lí trong công tác của các tổ chức chính trị -
hội có thể được nhìn nhận dưới hai góc độ khác nhau: lãnh đạo, quản lý của
tổ chức chính trị - hội lãnh đạo, quản của đội ngũ cán bộ của các tổ
chức chính trị - xã hội.
- Dưới góc độ lãnh đạo, quản lý của tổ chức chính trị - xã hội:
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở XÃ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở XÃ - Người đăng: nguyenxuanthuy579
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở XÃ 9 10 838