Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Được đăng lên bởi daiduongbinhminh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA X HỘI HỌC

KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ
DỰ ÁN
Biên soạn: ThS Nguyễn Ngọc Lâm

Tái bản lần 2 - 2006

1

PDF created with pdfFactory trial version 

MỤC LỤC

Phần Một
I.
II.
III.
IV.

Phần Hai :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Dự ÁN VÀ XÂY DựNG Dự ÁN
Dẫn nhập .......................................................... ,,,,,,,,,,,
3
Dự án……………………………………………………………… 4
Quản lý dự án .................................................. ,,,,,,,,,,,
6
Xây dựng dự án…………………………………..
,,,,,,,,,,, 16
Bước 1: Khảo sát nhu cầu……………………………… ……… 16
Bước 2: Xây dựng dự án………………………………… ……… 20
Bước 3: Thực hiện và giám sát dự án ................ …………….
27
Bước 4: Lượng giá dự án .................................. …………….
36
CÁC KỸ NĂNG CẦN CÓ Ở NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN.
Kỹ năng lấy quyết định ..................................... ……………
Kỹ năng xây dựng nhóm cộng tác ..................... …………..
Làm thế nào để điều hành một
cách hiệu quả các buổi họp nhân viên ............... …………..
Kỹ năng quản lý thời gian làm việc................... …………..
Kỹ năng truyền thông ....................................... ………….
Kỹ năng giải quyết mâu thuẩn......................... …………….
Kỹ năng thương lượng .................................. ……………..
Kỹ năng trong quan hệ đối tác ........................ …………..

40
42
44
45
46
52
56
60

Phần kết luận ....................................................................... ……………

62

Phụ lục :……………………………………………………………………

65

2

PDF created with pdfFactory trial version 

PHẦN MỘT

DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN
I. DẪN NHẬP
Các nhà nghiên cứu về phát triển nhận xét rằng ở các nước đang phát triển, người ta ngày càng
sử dụng chương trình và dự án nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. Trong gần một phần tư thế
kỷ qua, dự án đã là một thứ công cụ hay phương tiện để những tổ chức viện trợ quốc tế chuyển giao
viện trợ không hoàn lại, các khoản tín dụng, cũng như các khoản cho vay và viện trợ kỹ thuật. Với
chức năng là đòn bẩy quan trọng trong tiến trình phát triển, dự án giúp biến kế hoạch thành hành
động. Với mục đích cuối cùng là mang lại thay đổi về mặt xã hội và kinh tế, dự án là phương tiện huy
động tài nguyên và nguồn lực các loại và phân bổ chúng một cách hợp lý để tạo ra hàng hóa kinh tế và
những dịch vụ xã hội. Nếu việc xác định, hình thành, chuẩn bị kế hoạch và thực hiện dự án không
được kỹ càng, thì dự án có thể thất bại, nghĩa là khả năng cũng như tiềm năng của cộng đồng không
đ...
1
!I H$C M& BÁN CÔNG TP.H) C MINH
KHOA X H*I H$C
K NĂNG XÂY DNG VÀ QUN LÝ
D ÁN
Biên son: ThS Nguyn Ngc Lâm
i b+n l.n 2 - 2006
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN - Người đăng: daiduongbinhminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 9 10 632