Ktl-icon-tai-lieu

lich sử

Được đăng lên bởi Do Ngu Dot
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................................1
MỞ ĐẦU....................................................................................................................................2
NỘI DUNG.................................................................................................................................3
I. CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT THẾ KỶ XI - XIV.................................................................3
1.1. Chính sách ruộng đất thời Lý...............................................................................................3
1.1.1. Ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước....................................................................................3
1.1.2. Ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân.......................................................................................8
1.1.3. Đánh giá............................................................................................................................9
1.2. Chính sách ruộng đất thời Trần............................................................................................9
1.2.1. Ruộng đất thuộc sở hữu của nhà nước..............................................................................9
1.2.2. Ruộng đất tư nhân...........................................................................................................13
1.2.3. Đánh giá..........................................................................................................................16
1.3. Cải cách của Hồ Quý Ly....................................................................................................17
II. CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT THỜI LÊ SƠ.......................................................................18
2.1. Chính sách phong thưởng cho các công thần....................................................................18
2.2. Chính sách ban cấp ruộng lộc cho các quý tộc, quan lại (chế độ lộc điền).......................19
2.3. Chính sách đối với bộ phận ruộng đất công làng xã còn lại: phép quân điền....................21
2.4. Ruộng đất tư hữu................................................................................................................23
2.5. Đánh giá.............................................................................................................................23
III. CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT THẾ KỶ XVI – XVIII............................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................................1
MỞ ĐẦU....................................................................................................................................2
NỘI DUNG.................................................................................................................................3
I. CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT THẾ KỶ XI - XIV.................................................................3
1.1. Chính sách ruộng đất thời Lý...............................................................................................3
1.1.1. Ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước....................................................................................3
1.1.2. Ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân.......................................................................................8
1.1.3. Đánh giá............................................................................................................................9
1.2. Chính sách ruộng đất thời Trần............................................................................................9
1.2.1. Ruộng đất thuộc sở hữu của nhà nước..............................................................................9
1.2.2. Ruộng đất tư nhân...........................................................................................................13
1.2.3. Đánh giá..........................................................................................................................16
1.3. Cải cách của Hồ Quý Ly....................................................................................................17
II. CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT THỜI LÊ SƠ.......................................................................18
2.1. Chính sách phong thưởng cho các công thần....................................................................18
2.2. Chính sách ban cấp ruộng lộc cho các quý tộc, quan lại (chế độ lộc điền).......................19
2.3. Chính sách đối với bộ phận ruộng đất công làng xã còn lại: phép quân điền....................21
2.4. Ruộng đất tư hữu................................................................................................................23
2.5. Đánh giá.............................................................................................................................23
III. CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT THẾ KỶ XVI – XVIII......................................................25
3.1. Chính sách ruộng đất ở Đàng Ngoài..................................................................................25
3.2. Chính sách ruộng đất ở Đàng Trong..................................................................................27
IV. NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX (1802 – 1858)..........................................................................29
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG...........................................................................................................30
KẾT LUẬN...............................................................................................................................34
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................35
1
lich sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lich sử - Người đăng: Do Ngu Dot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
lich sử 9 10 889