Ktl-icon-tai-lieu

lich sử 11 nâng cao

Được đăng lên bởi Mon Lon Ton
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 1963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn mét
lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i
Ch¬ng I
c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n
(Gi÷a thÕ kØ XVI - cuèi thÕ kØ XVIII)

Bµi 1
c¸ch m¹ng hµ lan gi÷a thÕ kØ XVI
I. Môc tiªu bµi häc

1. KiÕn thøc
Sau khi häc xong bµi häc, yªu cÇu HS cÇn:
- HiÓu r»ng, cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n Hµ Lan lËt ®æ v¬ng triÒu TBN tõ
gi÷a TK XVI lµ mét cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ®Çu tiªn cña thêi kú lÞch sö cËn ®¹i thÕ
giíi.
- ThÊy râ ®©y lµ cuéc c¸ch m¹ng díi h×nh thøc gi¶i phãng d©n téc, cuéc tÊn
c«ng vµo chÕ ®é phong kiÕn ch©u ¢u, më ®êng cho lùc lîng s¶n xuÊt t b¶n ph¸t
triÓn.
2. T tëng
C¸ch m¹ng t s¶n trong buæi ®Çu thêi CËn ®¹i thÓ hiÖn mÆt tÝch cùc ë viÖc lËt
®æ chÕ ®é phong kiÕn ë mét sè quèc gia ch©u ¢u, song chØ lµ sù thay ®æi h×nh thøc
bãc lét nµy b»ng h×nh thøc bãc lét kh¸c mµ th«i. Mét chÕ ®é bãc lét míi, tinh vi vµ
tµn b¹o ®ang h×nh thµnh.
3. KÜ n¨ng
RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch, kh¸i qu¸t, tæng hîp, ®¸nh gi¸ sù kiÖn.
II. ThiÕt bÞ, ®å dïng d¹y vµ häc

- Lîc ®å thÕ giíi; lîc ®å trèng vïng T©y ¢u.
- Lîc ®å c¸ch m¹ng t s¶n Hµ Lan.
- Tranh ¶nh vÒ cuéc c¸ch m¹ng Hµ Lan.
III. TiÕn tr×nh d¹y vµ häc

1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ch¬ng tr×nh lÞch sö líp 11:
- Ch¬ng tr×nh lÞch sö líp 11 bao gåm c¸c phÇn:
+ LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i phÇn tiÕp theo.
+ LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i (tõ 1917-1945).
+ LÞch sö ViÖt Nam (tõ 1858-1918).
2. Giíi thiÖu bµi míi
1

GV kh¸i qu¸t: ë giai ®o¹n hËu k× trung ®¹i (TK XV-XVII), chÕ ®é phong kiÕn
khñng ho¶ng, suy vong. Giai cÊp t s¶n tuy míi ra ®êi nhng ®· nhanh chãng kh¼ng
®Þnh thª slùc kinh tÕ ngµy cµng lín m¹nh cña m×nh. Cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp t
s¶n chèng chÕ ®é phong kiÕn thÓ hiÖn tríc hÕt trªn lÜnh vùc t«n gi¸o, v¨n hãa, nghÖ
thuËt... lµ bíc dän ®êng cho nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t s¶n kh«ng thÓ tr¸nh khái ë
T©y ¢u. Nhng v× sao, nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t s¶n sím næ ra ë "vïng ®Êt thÊp" vµ
xø së "s¬ng mï"? ý nghÜa cña nh÷ng sù kiÖn ®ã ®èi víi tiÕn tr×nh cña lÞch sö nh©n
lo¹i ra sao? Chóng ta sÏ nghiªn cøu lµm s¸ng tá vÊn ®Ò nµy trong bµi häc h«m nay.
- GV giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ch¬ng tr×nh lÞch sö líp 11.
3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc trªn líp:
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
KiÕn thøc HS cÇn n¾m
Ho¹t ®éng 1: C¸ nh©n
I. T×nh h×nh Hµ Lan gi÷a thÕ
- GV giíi thiÖu trªn b¶n ®å vÞ trÝ cña Hµ Lan tríc kØ XVI
c¸ch m¹ng (gåm l·nh thæ c¸c níc Hµ Lan, BØ, 1. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña
Luy-x¨m-bua vµ mét sè vïng §«ng B¾c Ph¸p) vµ Nª-®Ðc-lan
gi¶i thÝch v× sao vïng ®Êt nµy cã tªn gäi "Nª-®Ðclan" (Vïng ®Êt thÊp).
- GV nªu c©u hái: Dùa vµo ®©u ®Ó nãi r»ng, ®Çu
TK XVI Nª-®Ðc-lan" lµ mét trong ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lich sử 11 nâng cao - Người đăng: Mon Lon Ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
lich sử 11 nâng cao 9 10 719