Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử các học thuyết kinh tế Trường phái Chính hiện đại

Được đăng lên bởi phancongngo
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 7343 lần   |   Lượt tải: 11 lần
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI CHÍNH HIỆN ĐẠI

LỜI NÓI ĐẦU
Trong mô hình Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng
tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin mà trước hết là học
thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết
kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác-Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ
sở lý luận, để hiểu, lý giải về các hiện tượng kinh tế và các đường lối chính sách kinh tế hiện nay, phục vụ
cho nghiên cứu khoa học kinh tế và hoạt động thực tiễn.
Trong quà trình nghiên cứu có kết hợp lịch sử và logic. Với mỗi trường phái kinh tế đều phân tích điều
kiện ra đời, đặc điểm cơ bản của trường phái, các lý thuyết và các đại biểu tiêu biểu cho mỗi trường phái, và
đánh giá về vai trò lịch sử của mỗi trường phái kinh tế trong hệ thống tư tưởng của nhân loại và trong thực
tiễn phát triển kinh tế xã hội.
Dưới đây, chúng tôi xin phép trình bày về học thuyết kinh tế của trường phái Chính hiện đại. Chúng tôi
cố gắng trình bày nội dung để người đọc dễ hiểu và nắm được những nội dung kiến thức cơ bản của phần
này.
Mặc dù rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Rất mong được sự
đóng góp ý kiến của độc giả.
Xin chân thành cảm ơn!

Mục Lục
Chương 1:

Giới thiệu
1

1.1
1.2

Mục đích yêu cầu...............................................................................................Trang 3
Nội dung chính...................................................................................................Trang 3

Chương 2:

Nội dung học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại

2.1

Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của trường phái chính

2.1.1

hiện đại................................................................................................................Trang 4
Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện..............................................................................Trang 4

2.1.2

Đặc điểm của học thuyết kinh tế trường phái chính

2.4

hiện đại................................................................................................................Trang 5
Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp.....................................................................Trang 6
Cơ chế thị trường...............................................................................................Trang 7
Vai ...
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI CHÍNH HIỆN ĐẠI
LỜI NÓI ĐẦU
Trong hình Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng
tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin mà trước hết là học
thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng nguồn gốc về các học thuyết
kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác-Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ
sở luận, để hiểu, giải về các hiện tượng kinh tế các đường lối chính sách kinh tế hiện nay, phục vụ
cho nghiên cứu khoa học kinh tế và hoạt động thực tiễn.
Trong quà trình nghiên cứu kết hợp lịch sử logic. Với mỗi trường phái kinh tế đều phân tích điều
kiện ra đời, đặc điểm cơ bản của trường phái, các lý thuyết và các đại biểu tiêu biểu cho mỗi trường phái, và
đánh giá về vai trò lịch sử của mỗi trường phái kinh tế trong hệ thống tưởng của nhân loại trong thực
tiễn phát triển kinh tế xã hội.
Dưới đây, chúng tôi xin phép trình bày về học thuyết kinh tế của trường phái Chính hiện đại. Chúng tôi
cố gắng trình bày nội dung để người đọc dễ hiểu nắm được những nội dung kiến thức bản của phần
này.
Mặc rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế. Rất mong được sự
đóng góp ý kiến của độc giả.
Xin chân thành cảm ơn!
M c L c
Chương 1: Giới thiệu
1
Lịch sử các học thuyết kinh tế Trường phái Chính hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử các học thuyết kinh tế Trường phái Chính hiện đại - Người đăng: phancongngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Lịch sử các học thuyết kinh tế Trường phái Chính hiện đại 9 10 634