Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử chuyên ngành

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Naêm Teân taùc giaû Toùm taét söï kieän
1629
1663-1688
1620-1684
1677-1761
1742-1786
1770
1709-1782
VAN HELMONT
C.PERRAUL
MARRIOTTE
S. HALES
C.W.SCHEELE
FRENCHMAN
VANQUEIN
AS.MARK GRAF
Vaø DUHAMEL du
OÂng laø ngöôøi ñaàu tieân thí nghieäm ñeå tìm
hieåu caây caàn gì ñeå soáng. OÂng ñaõ troàng caây
lieãu naëng 2,25kg vaøo thuøng goã chöùa 80kg
ñaát vaø chæ töôùi nöôùc. Sau 5 naêm caây lieãu
naëng 66kg, trong khi ñoù khoái löôïng ñaát chæ
giaûm 56g. Taùc giaû keát luaän caây caàn nöôùc
ñeå soáng.
Quan saùt söï löu thoâng cuûa nhöïa caây, oâng
cho raèng ñoä aåm ñaát vaø hieäu öùng cuûa nhöï
caây trong reãlaø lyù do cho söï chuyeån nhöïa
trong caây, oâng cuõng giaûi thích söï taêng
nhöïa taêng vaän chuyeån nhöïa caây bôûi söï lôùn
leân cuûa reã vaø söï töông taùc beà maët giöõa laù
vaø reã
Haàu heát caùc caây troàng coù theå nhaän chaát
dinh döôõng töø nhöõng thaønh phaàn cuûa ñaát
vaø noù coù theå bieán ñoåi nhöõng thaønh phaàn
naøy thaønh nhöõng hôïp chaát phöùc taïp hôn
khoâng tìm thaáy trong ñaát.
OÂng ñaõ chæ ra taàm quan troïng cuûa aùp suaát
thuûy tónh, ñieàu naøy giaûi thích chosöï taêng
nhöïa caây. OÂng cuõng xaùc ñònh coù söï lieân
keát giöõa nöôùc vaø hôi nöôùc thoâng qua tính
vaän toác cuûa nöôùc.
OÂngñaõ kieåm tra caùc chaát ñôn giaûn cuûa
caây, ñaëc bieät laø caùc acid.
OÂng cuõng nghieân cöùu veà caùc acid vaø oâng
ñaõ tìm ra caùc acid: tartaric acid, citric
acid, malic acid vaø galic acid.
Phaân tích trong tro cuûa caây xaùc ñònh ñöôïc
moät soá löôïng caùc muoái. MARKGRAF
Lịch sử chuyên ngành - Trang 2
Lịch sử chuyên ngành - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lịch sử chuyên ngành 9 10 424