Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử đảng

Được đăng lên bởi Trường Giang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu: Quá trình nhận thức của Đảng về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 1930-1954.
-Hai nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến có quan hệ khắng khít với nhau.
-Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu.
-Luận cương chính trị 10/1930 coi cách mạng điền địa là cốt yếu của tư sản dân quyền.
-Thời kỳ 30-31 hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến được cụ thể hóa bằng những mục tiêu
trước mắt như đòi cải thiện đời sống, chống khủng bố trắng…
-36-39: Hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến được cụ thể hóa bằng những mục tiêu nhiệm vụ như: chông phát
xít, chống phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ.
-39-45: Nghị quyết VI, VII, VIII chủ trương đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu, còn nhiệm vụ chống phong
kiến rãi ra phục vụ cho nhiệm vụ chống đế quốc.
-Sau cách mạng Tháng Tám thành công Đảng vẫn đặt lợi ích của dân tộc, tổ quốc lên trên hết, nhiệm vụ của cách
mạng lúc này là giữ vững chính quyền, chống thực dân Pháp, nhưng Đảng vẫn quan tâm đến giải quyết quyền lợi cho
nhân dân như, giảm tô 25%, chia đất công cho cả nam lẫn nữ.
-Khi cuộc kháng chiến đến giai đoạn kết thúc, Đảng chủ trương cải cách ruộng đất ở vùng giải phóng nhằm bồi
dưỡng sức dân, động viên lực lượng cho kháng chiến, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.
Nhìn lại lịch sử đấu tranh cách mạng gần 70 năm qua, chúng ta thấy rõ đường lối cách mạng đúng đắn của đảng là
nguyên nhân quyết định nhất đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là kết quả của việc đề ra đường
lối chính sách đúng đắn của đảng, là sự trưởng thành của đảng ta trong cả nhận thức và hành động thực tiễn. Để củng
cố lòng tin vào đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu của đảng đòi hỏi chúng ta phải nâng cao nhận thức về những vấn đề
có ý nghĩa lý luận và thực tiễn xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta. Để thấy được quá trình nhận thức của đảng
trong giai đoạn 1930-1945, chúng ta cần tìm hiểu đường lối cách mạng dân tộc dân chủ của đảng trong giai đoạn này, từ
đó thấy được sự đúng đắn trong tư duy nhận thức của đảng ta đối với quá trình lãnh đạo cách mạng.
Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, dưới sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam chìm đắm trong
đai họa: Dân tộc bị tước đoạt tự do, mất độc lập; đất nước bị chia cắt; nhân dân lao động bị bần cùng hóa. Nhiều mâu
thuẫn nảy sinh phát triển, đặc biệt là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp và bọn tay sai của chúng.
Mâu thuẫn này đòi hỏi cách mạng Việt Nam đồng thời đánh đổ đế qu...
Câu: Quá trình nhận thức của Đảng về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 1930-1954.
-Hai nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến có quan hệ khắng khít với nhau.
-Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu.
-Luận cương chính trị 10/1930 coi cách mạng điền địa là cốt yếu của tư sản dân quyền.
-Thời kỳ 30-31 hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến được cụ thể hóa bằng những mục tiêu
trước mắt như đòi cải thiện đời sống, chống khủng bố trắng…
-36-39: Hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến được cụ thể hóa bằng những mục tiêu nhiệm vụ như: chông phát
xít, chống phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ.
-39-45: Nghị quyết VI, VII, VIII chủ trương đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu, còn nhiệm vụ chống phong
kiến rãi ra phục vụ cho nhiệm vụ chống đế quốc.
-Sau cách mạng Tháng Tám thành công Đảng vẫn đặt lợi ích của dân tộc, tổ quốc lên trên hết, nhiệm vụ của cách
mạng lúc này giữ vững chính quyền, chống thực dân Pháp, nhưng Đảng vẫn quan tâm đến giải quyết quyền lợi cho
nhân dân như, giảm tô 25%, chia đất công cho cả nam lẫn nữ.
-Khi cuộc kháng chiến đến giai đoạn kết thúc, Đảng chủ trương cải cách ruộng đất vùng giải phóng nhằm bồi
dưỡng sức dân, động viên lực lượng cho kháng chiến, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.
Nhìn lại lịch sử đấu tranh cách mạng gần 70 năm qua, chúng ta thấy rõ đường lối cách mạng đúng đắn của đảng
nguyên nhân quyết định nhất đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là kết quả của việc đề ra đường
lối chính sách đúng đắn của đảng, sự trưởng thành của đảng ta trong cả nhận thức hành động thực tiễn. Để củng
cố lòng tin vào đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu của đảng đòi hỏi chúng ta phải nâng cao nhận thức về những vấn đ
ý nghĩa luận thực tiễn xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta. Để thấy được quá trình nhận thức của đảng
trong giai đoạn 1930-1945, chúng ta cần tìm hiểu đường lối cách mạng dân tộc dân chủ của đảng trong giai đoạn này, từ
đó thấy được sự đúng đắn trong tư duy nhận thức của đảng ta đối với quá trình lãnh đạo cách mạng.
Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, dưới sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, hội Việt Nam chìm đắm trong
đai họa: Dân tộc bị tước đoạt tự do, mất độc lập; đất nước bị chia cắt; nhân dân lao động bị bần cùng hóa. Nhiều mâu
thuẫn nảy sinh phát triển, đặc biệt mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp bọn tay sai của chúng.
Mâu thuẫn này đòi hỏi cách mạng Việt Nam đồng thời đánh đổ đế quốc thực dân Pháp chế độ phong kiến Việt Nam,
trong đó nhiệm vụ đánh đuổi đế quốc và bọn tay sai để giành độc lập cho dân tộc phải được đặt lên hàng đầu.
Với mục tiêu trên đã có nhiều phong trào yêu nước chống thực dân Pháp với những nội dung và phương pháp khác
nhau. Thế nhưng tất cả đều thất bại. Thất bại ấy thể hiện sự khủng hoảng u sắc của cách mạng Việt Nam về con
đường cứu nước giải phóng dân tộc, chưa đáp ứng được những yêu cầu khách quan hội đặt ra. Nói cách khác,
phong trào yêu nước c này đều đường lối xa rời thực tiễn, thiển cận. Bên cạnh đó hội Việt Nam dưới tác động
của chính khai thác thuộc địa của Pháp đã đang diễn ra sự phân hóa sâu sắc, nhiều giai cấp mới xuất hiện. Nhìn chung
các giai cấp đương thời, trừ giai cấp công nhân, đều đã trở thành đối tượng, hoặc lực lượng của cách mạngcác mức
độ khác nhau. Giai cấp công nhân lúc này, do những đặc điểm của họ, chỉ có thể trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng
Việt Nam với điều kiện: giác ngộ lý luận Mác-Lênin và tự tổ chức ra chính đảng của mình.
Từ thực tế trên vừa là hoàn cảnh vật chất để sản sinh phong trào cách mạng, vừa thước đo đường lối của các tổ
chức chính trị, các phong trào cách mạng Việt Nam. Sự vận động của các phong trào yêu nước Việt Nam với những thất
bại của nó, một mặt nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm con đường cứu nước mới; mặt khác, giải sao phong trào yêu
nước phong trào công nhân Việt Nam lại gặp nhau điểm lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cẩm nang giải phóng dân
tộc giải phóng giai cấp. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời sản phẩm tất yếu của sự gặp gỡ trên. thế, ngay từ đầu,
đảng ta đã xây dựng đường lối cách mạng phù hợp với yêu cầu khách quan của dân tộc, giai cấp và xã hội đặt ra.
Chính cương vắn tắt, ch lược vắn tắt (cương lĩnh đầu tiên của đảng) chỉ rõ: cách mạng Việt Nam sẽ thực hiện
cuộc vận động giải phóng dân tộc rồi tiến lên cách mạng hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân
tộc, nhân dân Việt Nam phải đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp bọn tay sai phong kiến, giành độc lập dân tộc,
dân chủ cho nhân dân. Có nghĩa là đảng chủ trương trong khi đồng thời đánh đổ đế quốc và phong kiến, cần ưu tiên tập
trung sức mạnh tiêu diệt đế quốc tay sai phản động, giành độc lập cho dân tộc; nhiệm vụ chống phong kiến
được thực hiện ở mức độ thấp hơn. Thực hiện sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng, giai cấp công nhân thông qua đảng
cộng sản, động viên, tổ chức những người yêu nước, tinh thần dân tộc vào mặt trận đánh Pháp với nòng cốt liên
minh công nông. Với đường lối đó đảng ta đã thể hiện trình độ tư duy năng động, sáng tạo của mình. Một mặt, vận dụng
linh hoạt chủ nghĩa Mác-Lênin, mặt khác đáp ứng chính xác những yêu cầu khách quan của xã hội Việt Nam.
Cương lĩnh đầu tiên của đảng kết quả của svận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin, đường lối
quốc tế vô sản và kinh nghiệm cách mạng thế giới vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta,sự thể hiện tập trung tưởng
bản của đồng chí Nguyễn Ai Quốc về cách mạng dân tộc dân chủ cách mạng hội chủ nghĩa nước thuộc địa
nửa phong kiến.
Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương đảng tháng 10/1930, dưới tác động của tưởng “tả khuynh” trong
phong trào cộng sản quốc tế, nhận thức về cách mạng giải phóng dân tộc của đảng đã sự thay đổi. Đảng đã thủ tiêu
chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, đồng thời xác định một số quan điểm đề cao đấu tranh giai cấp, giảm nhẹ yếu tố
dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam (luận cương chính trị); đổi tên đảng cộng sản Việt Nam thành đảng
cộng sản Đông Dương… Thực trạng xã hội Việt Nam lúc đó cho thấy các quan điểm này bóc lột nhiều nhược điểm trong
việc tập hợp lực lượng dân tộc đánh Pháp, chưa đề cao việc giải phóng dân tộc. Tuy kế thừa chính cương vắn tắt,
sách lược vắn tắt một số điểm như: xác định đường lối chiến lược cách mạng hai giai đoạn, sự lãnh đạo giai cấp công
nhân đảng cộng sản, muốn giành chính quyền phải dùng bạo lực cách mạng… Nhưng luận cương chính trị tháng
10/1930 vẫn còn những hạn chế: chưa chỉ ra được mâu thuẫn chủ yếu trong hội thuộc địa; chưa xác định nhiệm vụ
giải phóng dân tộc nhiệm vụ hàng đầu; trong khi nhấn mạnh vai trò của công nông, chưa chủ yếu đúng mức đến vai
1
Lịch sử đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử đảng - Người đăng: Trường Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lịch sử đảng 9 10 297