Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử đảng

Được đăng lên bởi ganhcosonggiang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1 : Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là 1 tất yếu của lịch sử.
Trước hết chúng ta cần hiểu được tất yếu lịch sử là một hiện tượng, sự kiện lịch sử
xảy ra một cách khách quan, đúng quy luật. Nó không phụ thuộc vào mong muốn của một
cá nhân nào.
Xét về sự ra đời của ĐCSVN ta có thể nói Đảng ra đời là một tất yếu lịch sử bởi những
yếu tố sau :
Thứ nhất sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là sự kết hợp của 3 yếu
tố chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề
dân tộc và thuộc địa của Lenin Người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, sau đó
trong khoảng thời gian từ 1921 – 1925 là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc gián tiếp truyền bá chủ
nghĩa Mác – Lênin vào VN.
Từ 1925 trở đi Người trực tiếp truyền bá CN MLN về VN thông qua hội Việt Nam Cách
Mạng Thanh Niên. Từ đây tư tưởng yêu nước mới của HCM mà thực chất là vận dụng
những nguyên lý của chủ nghĩa M-LN vào thực tế tình hình VN đã được truyền bá ngày
càng sâu rộng. giúp cho phong trào yêu và phong trào công nhân ở VN có những bước
nhảy vọt cả về chất và lượng. nó đã góp phần giải quyết vấn đề khủng hoảng đường lối
cứu nước của CM VN
Phong trào công nhân ở VN ra đời gắn liền với sự du nhập của quan hệ sản xuất
TBCN vào VN, sau các cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất và thứ 2 tầng lớp công nhân
ngày càng phát triển về số lượng. từ cuối chiến tranh thế giới 1 nó đã thật sự trở thành một
giai cấp mới, một lực lượng chính trị mới nổi. Đến 1925, sau khi tổ chức Công Hội Đỏ ra
đời và sự phát triển của hội Việt Nam CM thanh niên ở VN truyền bá chủ nghĩa cộng sản
và chủ nghĩa M-LN vào nước ta đặc biệt là sau phong trào vô sản hóa năm 1928 thì phong
trào công nhân có những bước nhảy vọt cả về chất và lượng, đã chuyển hẳn từ đấu tranh

tự phát sang tự giác. Lúc này phong trào công nhân đòi hỏi phải có một tổ chức cao hơn,
đủ năng lực hơn để lãnh đạo phong trào đưa phong trào phát triển đi lên.
ở VN ngoài chủ nghĩa M-LN và phong trào công nhân ra thì còn một yếu tố quan
trọng ảnh hưởng đến sự ra đời của ĐCS đó là phong trào yêu nước. Từ khi TDP xâm lược
và từng bước cai trị nước ta, biến VN thành thuộc địa của Pháp thì nhân dân ta không
ngừng đứng lên đấu tranh chống đế quốc và tay sai để giành lại độc lập cho dân tộc nhưng
cuối cùng đều thấ...
 !
"#$%&'(#) *+,#)&-., 
/0*+1.12-%&23!.4&56+7*&*8*+
1!
9:7;(0&*+ <=>&
8
"?0&+&0,*@*ABC.)5B
8&DE1FGH7$5&4&75&H#$,*!
I>@*AJC-&KLM8NSơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề
dân tộc và thuộc địaGO&#P*#&?#$Q+-
&.0&&RAJSAJT.U&KLM8&15;<1
&DE1SGH7!
"RAJT=&#5;<1EG7;4&2+,*1
EV&"H!"R##=&H#$*$WE*73Q6&
>&&HX&DEFG7P#);<1&
&+&!&%55&H75&4&=>&<#$
07N07;7#)&!P&55'&027;.&0&#&8
?#$E
Y&4&=&Z;7$Q352,0/
"[7-1+.1+'?7?J'&$54&
&&51(7;8#)&!R8&$P3=*+
&5*$-*+#)&\*$]!AJT-.]?4&W+^
751(+,*EH=;<1&D+&0
7&DEFG7#$_<,5&740@*AJ`5&
4&>&<#$07N07;7#)&-P(aR
Lịch sử đảng - Trang 2
Lịch sử đảng - Người đăng: ganhcosonggiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lịch sử đảng 9 10 884