Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u1:Tr×nh bµy hoµn c¶nh lÞch sö vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ó l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc
tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t×m cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam mét con ®êng ®óng ®¾n?
1.Hoµn c¶nh lÞch sö
a.Hoµn c¶nh quèc tÕ
-Cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX lµ thêi kú chñ nghÜa t b¶n chuyÓn sang chñ nghÜa ®Õ quèc . Cïng víi
nh÷ng m©u thuÉn vèn cã gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ t s¶n, cßn xuÊt hiÖn nh÷ng m©u thuÉn míi, trong ®ã cã
nh÷ng m©u thuÉn gi÷a c¸c d©n téc thuéc ®Þa víi chñ nghÜa ®Õ quèc .
-Giai cÊp c«ng nh©n ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ®îc trang bÞ lý luËn M¸c-Lªnin, ý thøc
tæ chøc , chÝnh trÞ vµ gi¸c ngé c¸ch m¹ng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao, chøng tá lµ mét lùc lîng chÝnh trÞ ®éc
lËp cã kh¶ n¨ng tËp hîp, ®oµn kÕt nh÷ng ngêi bÞ ¸p bøc, lËt ®æ chñ nghÜa t b¶n, x©y dùng x· héi míi.
-Sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga (1917) më ra mét thêi ®¹i míi trong lÞch sö loµi ngêi.
-Quèc tÕ céng s¶n ®îc thµnh lËp (1919) ®· ®ãng vai trß to lín ®èi víi phong trµo céng s¶n vµ sù ra ®êi cña
hµng lo¹t §¶ng céng s¶n trªn thÕ giíi.
a.Hoµn c¶nh trong níc.
-Sau thÊt b¹i cña phong trµo yªu níc theo c¸c khuynh híng chÝnh trÞ kh¸c nhau, c¸ch m¹ng níc ta ®ang l©m
vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®êng lèi cøu níc.
-Nhu cÇu bøc thiÕt ®Æt ra lóc nµy lµ cÇn ph¶i t×m ra mét ®êng lèi cøu níc ®óng ®¾n, ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu
cÇu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. NhiÒu chiÕn sÜ yªu níc vÉn tiÕp
tôc ®i t×m ®êng cøu níc. NguyÔn ¸i Quèc lµ mét trong nh÷ng chiÕn sÜ ®ã.
2.C¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ó l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin.
a.YÕu tè d©n téc.
-NguyÔn ¸i Quèc lµ ngêi kÕ thõa mét c¸ch xuÊt x¾c nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Ñp cña d©n téc . §ã
lµ truyÒn thèng bÊt khuÊt, cÇn cï lao ®éng , yªu hoµ b×nh, träng ®¹o lý....mµ næi bËt h¬n c¶ lµ truyÒn thèng
yªu níc.
a.YÕu tè b¶n th©n.
-Sinh ra trong mét gia ®×nh nho häc yªu níc, lín lªn trªn quª h¬ng giµu truyÒn thèng ®Êu tranh bÊt khuÊt,
l¹i ®îc tiÕp nhËn sù gi¸o dôc cña gia ®×nh theo t tëng yªu níc, th¬ng d©n....tÊt c¶ ®· h×nh thµnh cho NguyÔn
¸i Quèc lßng c¨m thï giÆc Ph¸p x©m lîc vµ phong kiÕn tay sai, th«ng c¶m víi nçi khæ cña nh©n d©n , ngay
tõ thêi niªn thiÕu. Tuy chÞu ¶nh hëng tinh thÇn yªu níc cña cha anh, nhng b»ng suy nghÜ ®éc lËp, trÝ tuÖ
thiªn tµi ®· t¹o cho Ngêi mét chÝ híng hoµn toµn kh¸c víi c¸c phong trµo yªu níc ®¬ng thêi. Ngêi sím thÊy
nh÷ng h¹n chÕ, sai lÇm cña c¸c nhµ c¸ch m¹ng tiÒn bèi nªn ®· chän híng ®i sang T©y ¢u võa ®Ó t©m xem
xÐt t×nh h...
C©u1:Tr×nh bµy hoµn c¶nh lÞch sö vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ó l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc
tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t×m cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam mét con ®êng ®óng ®¾n?
1.Hoµn c¶nh lÞch sö
a.Hoµn c¶nh quèc tÕ
-Cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX lµ thêi kú chñ nghÜa t b¶n chuyÓn sang chñ nghÜa ®Õ quèc . Cïng víi
nh÷ng m©u thuÉn vèn cã gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ t s¶n, cßn xuÊt hiÖn nh÷ng m©u thuÉn míi, trong ®ã cã
nh÷ng m©u thuÉn gi÷a c¸c d©n téc thuéc ®Þa víi chñ nghÜa ®Õ quèc .
-Giai cÊp c«ng nh©n ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ®îc trang bÞ lý luËn M¸c-Lªnin, ý thøc
tæ chøc , chÝnh trÞ vµ gi¸c ngé c¸ch m¹ng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao, chøng tá lµ mét lùc lîng chÝnh trÞ ®éc
lËp cã kh¶ n¨ng tËp hîp, ®oµn kÕt nh÷ng ngêi bÞ ¸p bøc, lËt ®æ chñ nghÜa t b¶n, x©y dùng x· héi míi.
-Sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga (1917) më ra mét thêi ®¹i míi trong lÞch sö loµi ngêi.
-Quèc tÕ céng s¶n ®îc thµnh lËp (1919) ®· ®ãng vai trß to lín ®èi víi phong trµo céng s¶n vµ sù ra ®êi cña
hµng lo¹t §¶ng céng s¶n trªn thÕ giíi.
a.Hoµn c¶nh trong níc.
-Sau thÊt b¹i cña phong trµo yªu níc theo c¸c khuynh híng chÝnh trÞ kh¸c nhau, c¸ch m¹ng níc ta ®ang l©m
vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®êng lèi cøu níc.
-Nhu cÇu bøc thiÕt ®Æt ra lóc nµy lµ cÇn ph¶i t×m ra mét ®êng lèi cøu níc ®óng ®¾n, ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu
cÇu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. NhiÒu chiÕn sÜ yªu níc vÉn tiÕp
tôc ®i t×m ®êng cøu níc. NguyÔn ¸i Quèc lµ mét trong nh÷ng chiÕn sÜ ®ã.
2.C¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ó l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin.
a.YÕu tè d©n téc.
-NguyÔn ¸i Quèc lµ ngêi kÕ thõa mét c¸ch xuÊt x¾c nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Ñp cña d©n téc . §ã
lµ truyÒn thèng bÊt khuÊt, cÇn cï lao ®éng , yªu hoµ b×nh, träng ®¹o lý....mµ næi bËt h¬n c¶ lµ truyÒn thèng
yªu níc.
a.YÕu tè b¶n th©n.
-Sinh ra trong mét gia ®×nh nho häc yªu níc, lín lªn trªn quª h¬ng giµu truyÒn thèng ®Êu tranh bÊt khuÊt,
l¹i ®îc tiÕp nhËn sù gi¸o dôc cña gia ®×nh theo t tëng yªu níc, th¬ng d©n....tÊt c¶ ®· h×nh thµnh cho NguyÔn
¸i Quèc lßng c¨m thï giÆc Ph¸p x©m lîc vµ phong kiÕn tay sai, th«ng c¶m víi nçi khæ cña nh©n d©n , ngay
tõ thêi niªn thiÕu. Tuy chÞu ¶nh hëng tinh thÇn yªu níc cña cha anh, nhng b»ng suy nghÜ ®éc lËp, trÝ tuÖ
thiªn tµi ®· t¹o cho Ngêi mét chÝ híng hoµn toµn kh¸c víi c¸c phong trµo yªu níc ®¬ng thêi. Ngêi sím thÊy
nh÷ng h¹n chÕ, sai lÇm cña c¸c nhµ c¸ch m¹ng tiÒn bèi nªn ®· chän híng ®i sang T©y ¢u võa ®Ó t©m xem
xÐt t×nh h×nh, nghiªn cøu lý luËn vµ kinh nghiÖm cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi , võa tham
gia lao ®éng vµ ®Êu tranh trong hµng ngò giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c níc ®Ó t×m ®êng cøu
níc. §ã lµ sù lùa chän s¸ng suèt, ®óng ®¾n, mang tÇm vãc lÞch sö.
-Ngay tõ thêi trÎ Ngêi ®· béc lé nh÷ng phÈm chÊt giµu lßng nh©n ¸i, ham hiÓu biÕt, cã hoµi b·o lín, cã chÝ
cøu níc....nh÷ng phÈm chÊt ®ã ®· ®îc rÌn luyÖn vµ ph¸t huy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Ngêi.
Nhê vËy, gi÷a nhiÒu häc thuyÕt, quan ®iÓm kh¸c nhau, Ngêi ®· biÕt t×m hiÓu, ph©n tÝch kÕt hîp lý luËn víi
thùc tiÔn ®Ó t×m ra ch©n lý “Muèn cøu níc vµ gi¶i phãng d©n téc kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c con ®êng
c¸ch m¹ng v« s¶n”.
a.YÕu tè thêi ®¹i.
-NguyÔn ¸i Quèc sinh ra vµ lín lªn trong thêi ®¹i cã nhiÒu chuyÓn biÕn quan träng. Trong hµnh tr×nh ®i t×m
®êng cøu níc, Ngêi ®· cã mÆt ë Ch©u ¢u-trung t©m cña nh÷ng sù kiÖn lÞch sö lµm chÊn ®éng thÕ giíi. §îc
tiÕp cËn víi nh÷ng biÕn cè lín cña thêi ®¹i, trùc tiÕp tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh trÞ s«i næi, ®îc
nghiªn cøu lý luËn ®· gióp NguyÔn ¸i Quèc dÇn dÇn nhËn thøc ®îc qui luËt ph¸t triÓn cña lÞch sö vµ ch©n lý
cña thêi ®¹i. §Æc biÖt, LuËn c¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa ®· më ra c¸nh cöa ®Ó Ng-
êi ®i ®Õn víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ c¸ch m¹ng v« s¶n.
-N¨m 1920 t¹i §¹i héi §¶ng X· héi Ph¸p víi viÖc bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp Quèc tÕ Céng s¶n vµ thµnh
lËp §¶ng céng s¶n Ph¸p, Ngêi kh¼ng ®Þnh sù lùa chän døt kho¸t: §øng h¼n vÒ phÝa Chñ nghÜa M¸c-Lªnin
vµ quèc tÕ céng s¶n.
C©u2:Ph©n tÝch vµ chøng minh r»ng: con ®êng cøu níc cña ViÖt Nam do l·nh tô NguyÔn
¸iQuèc lùa chän phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam?
1.Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®i t×m con ®
1.Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®i t×m con ®
êng cøu n
êng cøu n
íc trong hoµn c¶nh phong trµo yªu n
íc trong hoµn c¶nh phong trµo yªu n
íc ViÖt Nam ®ang
íc ViÖt Nam ®ang
khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®
khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®
êng lèi.
êng lèi.
-Sù x©m lîc vµ thèng trÞ cña ®Õ quèc Ph¸p kh«ng nh÷ng lµm cho d©n téc ta mÊt ®éc lËp, chñ quyÒn mµ cßn
k×m h·m níc ta trong vßng l¹c hËu.
-M©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi ®Õ quèc Ph¸p cµng trë nªn s©u s¾c.
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 69