Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Đảng HCM

Được đăng lên bởi ducphudu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2109 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ủy ban liên
minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm
thời Cộng hòa miền nam Việt nam, Hội đồng cố vấn Chính phủ đã tổ chức lê truy điệu
trọng thể Hồ Chủ tịch ở căn cứ địa kháng chiến vào thời gian nào?
A. Ngày 8-9-1969
C. Ngày 10-9-1969
B. Ngày 9-9-1969
D. Ngày 12-9-1969
2. Nguyễn Aí Quốc bị bắt ở Hồng Kông lúc nào?
A. 6- 1930 B. 6-6-1931
C. 6-1932
D. 6-1933
3. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên là gì?
A. Lý Thụy B. Tống Văn Sơ
C. Hồ Quang
D. Thầu Chín
4. Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù của thực dân
Anh ở Hồng Kông?
a. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông)
b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi)
c. Luật sư Nôoen Prit
5. Hồ Chí Minh bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào
A. 6/1931- 1/1932
C. 6/1931- 1/1934
B. 6/6/1931- 27/1/1933
D. 6/1931- 1/1935
6. Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế Lênin. Lúc
này, Bác lấy tên là gì?
A. Thầu Chín
B. Lin
C. Vương
D. Hồ Quang
7. Đại hội VII Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng với đoàn đại biểu Đảng Cộng
sản Đông Dương tham dự gồm có những ai:
a. Lê Hồng Phong
c. Hoàng Văn Nọn
b. Nguyễn Thị Minh Khai
d. Tất cả những người trên
8. Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội
VII Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva)
a. Nguyễn Ái Quốc
c. Hoàng Văn Nọn
b. Lê Hồng Phong
d. Nguyễn Thị Minh Khai
9. Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề
dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào:
a. 6/6/1931 - 31/12/1936
c. 1/1/1937 - 31/12/1937
b. 6/6/1931 - 31/12/1938
d. 11/1/1935 – 31/12/1935
10. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu
các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?
A. "Vấn đề thanh niên ở thuộc địa"
B. "Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á"
C. "Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa"
D. "Vấn đề dân tộc thuộc địa"
11. Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào?
A. 10/1938-12/1940
C. 10/1938-12/1942
B. 10/1938-12/1941
D. 10/1938-12/1943

1

12. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ
báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ
báo đó là?
A. Dân chúng
C. Cứu quốc
B. Tiếng nói của chúng ta
D. Cờ giải phóng
13. Tham gia giải phóng quân Trun...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ủy ban liên
minh các lựcng dân tộc, dân chủ hoà bình Việt Nam, Chính phủch mạng lâm
thời Cộng hòa miền nam Việt nam, Hội đồng c vấn Chính phủ đã tổ chức truy điệu
trọng thể Hồ Chủ tịch ở căn cứ địa kháng chiến vào thời gian nào?
A. Ngày 8-9-1969 C. Ngày 10-9-1969
B. Ngày 9-9-1969 D. Ngày 12-9-1969
2. Nguyễn Aí Quốc bị bắt ở Hồng Kông lúc nào?
A. 6- 1930 B. 6-6-1931 C. 6-1932 D. 6-1933
3. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên là gì?
A. Lý Thụy B. Tống Văn Sơ C. Hồ Quang D. Thầu Chín
4. Ai người đã có ng lớn trong việc cứu Hồ C Minh ra khỏi nhà tù của thực dân
Anh ở Hồng Kông?
a. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông)
b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi)
c. Luật sư Nôoen Prit
5. Hồ Chí Minh bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào
A. 6/1931- 1/1932 C. 6/1931- 1/1934
B. 6/6/1931- 27/1/1933 D. 6/1931- 1/1935
6. Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học trường Quốc tế Lênin. Lúc
này, Bác lấy tên là gì?
A. Thầu Chín B. Lin C. Vương D. Hồ Quang
7. Đại hội VII Quốc tế cng sản (6/1935), HC Minh đã cùng với đoàn đại biểu Đảng Cộng
sản Đông Dương tham dự gồm có những ai:
a. Lê Hồng Phong c. Hoàng Văn Nọn
b. Nguyễn Thị Minh Khai d. Tất cả những người trên
8. Ai người không phải đại biểu của Đảng Cộng sản Đông ơng tham d Đại hội
VII Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva)
a. Nguyễn Ái Quốc c. Hoàng Văn Nọn
b. Lê Hồng Phong d. Nguyễn Thị Minh Khai
9. Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề
dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào:
a. 6/6/1931 - 31/12/1936 c. 1/1/1937 - 31/12/1937
b. 6/6/1931 - 31/12/1938 d. 11/1/1935 – 31/12/1935
10. Đề i nghiên cứu của Nguyễn Ái Quc lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu
các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?
A. "Vấn đề thanh niên ở thuộc địa"
B. "Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á"
C. "Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa"
D. "Vấn đề dân tộc thuộc địa"
11. Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào?
A. 10/1938-12/1940 C. 10/1938-12/1942
B. 10/1938-12/1941 D. 10/1938-12/1943
1
Lịch sử Đảng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Đảng HCM - Người đăng: ducphudu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lịch sử Đảng HCM 9 10 749