Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử kiến trúc phương Đông

Được đăng lên bởi hang doe
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 13: KIẾN TRÚC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI.
13.1 Điều kiện tự nhiên và xã hội.
13.1.1 Tự nhiên.
Trung Quốc ở phía Đông Châu Á, là một trong những nước lớn nhất trên
thế giới. Trên lãnh thổ rộng lớn này, ruộng đất bao la màu mỡ phì nhiêu, có những
dãy núi lớn nhỏ chạy ngang dọc khắp toàn quốc, có nhiều hồ ao sông ngoài, có
một dải bờ biển dài, thuận tiện cho việc giao lưu với nước ngoài. Từ thời thượng
cổ, tổ tiên của dân tộc Trung Hoa đã sinh sống trên dải đất rộng lớn này và sáng
tạo một nền văn hoá huy hoàng.
13.1.2 Xã hội.
- Khoảng 5 vạn năm trước đây các công xã Thị tộc nguyên thuỷ ở Trung
Quốc chẳng những phát triển phồn vinh ở lưu vực sông Hoàng Hà, mà ở cả các
nơi khác như lưu vực sông Trường Giang, miền duyên hải phía Đông Nam, vùng
thảo nguyên Tây Nam, Đông Bắc Tân Cương và cao nguyên Thanh Tạng. Thế kỷ
21 TCN, do sức sản xuất xã hội và phân công xã hội phát triển, dẫn tới sự tan rã
của chế độ Công xã nguyên thuỷ. Chế độ Nô lệ hình thành dần vào thời Hạ. Đến
cuối thời Chu, tức là thế kỷ 5 TCN, Trung Quốc bước vào Chế độ Phong kiến.
- Cuối thế kỷ thứ 5 TCN, lịch sử Trung Quốc bước vào thời đại Chiến quốc.
Đến giữa thế kỷ thứ 19 thì bước vào xã hội nửa phong kiến, nửa thực dân. Chế độ
Phong kiến này kéo dài tới hơn 2400 năm tạo nên bộ mặt kiến trúc Trung Quốc cổ
đại. Kiến trúc cổ đại Trung Quốc trải qua mấy nghìn năm lịch sử phát triển, trong
những hoàn cảnh thiên nhiên và những điều kiện lịch sử - xã hội nhất định, đã kế
thừa và cải cách không ngừng hình thành nên một truyền thống độc đáo có sức ảnh
hưởng lớn đến nhiều quốc gia trong khu vực.
13.2 Đặc điểm kiến trúc.
- Hệ thống khung gỗ hoàn chỉnh, phương thức kết cấu vật liệu phong phú.
- Hình thức độc đáo của từng quần thể kiến trúc.
- Hình tượng kiến trúc và trang trí kiến trúc đại để rung động lòng người.
- Phong cách dân tộc và phong cách địa phương muôn màu muôn sắc.

- Bố cục thành thị đạt tính nghiêm chỉnh và linh hoạt.
- Phong cách độc đáo và trình độ nghệ thuật cao của vườn cây.
- Kỹ thuật thi công và phương pháp thiết kế tiên tiến của thời cổ đại.
13.3 Các giai đoạn và công trình kiến trúc tiêu biểu.
13.3.1 Kiến trúc thời Chiến Quốc, Tần - Hán. (475 TCN - 221 SCN)
- Chế độ phong kiến thay thế cho chế độ nô lệ giải phóng người sản xuất,
làm cho kinh tế xã hội phong kiến phát triển nhanh chóng. Bước phát triển từ nhà
nước phong kiến cát cứ sang nhà nước chuyên chế phong kiến thống nhất, một mặt
làm cho nhà nước phong kiến khống chế được nhiều tài nguyên, nhân lực, vật lực,
mặt khác làm nghề t...
Chương 13: KIN TRÚC TRUNG QUC C ĐẠI.
13.1 Điu kin t nhiên và xã hi.
13.1.1 T nhiên.
Trung Quc phía Đông Châu Á, là mt trong nhng nước ln nht trên
thế gii. Trên lãnh th rng ln này, rung đất bao la màu m phì nhiêu, có nhng
dãy núi ln nh chy ngang dc khp toàn quc, có nhiu h ao sông ngoài, có
mt di b bin dài, thun tin cho vic giao lưu vi nước ngoài. T
thi thượng
c, t tiên ca dân tc Trung Hoa đã sinh sng trên di đất rng ln này và sáng
to mt nn văn hoá huy hoàng.
13.1.2 Xã hi.
- Khong 5 vn năm trước đây các công xã Th tc nguyên thu Trung
Quc chng nhng phát trin phn vinh lưu vc sông Hoàng Hà, mà c các
nơi khác như lưu vc sông Trường Giang, min duyên hi phía Đông Nam, vùng
tho nguyên Tây Nam, Đông Bc Tân Cương và cao nguyên Thanh Tng. Thế k
21 TCN, do sc sn xut xã hi và phân công xã hi phát trin, dn ti s tan rã
ca chế độ Công xã nguyên thu. Chế độ Nô l hình thành dn vào thi H. Đến
cui thi Chu, tc là thế k 5 TCN, Trung Quc bước vào Chế độ Phong kiến.
- Cui thế k th 5 TCN, lch s Trung Quc bước vào thi đại Chiến quc.
Đến gi
a thế k th 19 thì bước vào xã hi na phong kiến, na thc dân. Chế độ
Phong kiến này kéo dài ti hơn 2400 năm to nên b mt kiến trúc Trung Quc c
đại. Kiến trúc c đại Trung Quc tri qua my nghìn năm lch s phát trin, trong
nhng hoàn cnh thiên nhiên và nhng điu kin lch s - xã hi nht định, đã kế
tha và ci cách không ngng hình thành nên m
t truyn thng độc đáo có sc nh
hưởng ln đến nhiu quc gia trong khu vc.
13.2 Đặc đim kiến trúc.
- H thng khung g hoàn chnh, phương thc kết cu vt liu phong phú.
- Hình thc độc đáo ca tng qun th kiến trúc.
- Hình tượng kiến trúc và trang trí kiến trúc đại để rung động lòng người.
- Phong cách dân tc và phong cách địa phương muôn màu muôn sc.
Lịch sử kiến trúc phương Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử kiến trúc phương Đông - Người đăng: hang doe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lịch sử kiến trúc phương Đông 9 10 514