Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sủ kiến trúc phương tây

Được đăng lên bởi nguyentrungphi93
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: KIẾN TRÚC AI CẬP CỔ ĐẠI (3000 TCN - Tk I SCN ).
1.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
1.1.1 Tự nhiên.
- Nằm ở khu vực Đông Bắc Phi; giáp với Địa Trung Hải, lục địa châu Phi,
Hồng Hải và bán đảo Sinai. Với vị trí đó, Ai Cập trở thành trung tâm của thế giới cổ
đại, là giao điểm của các đường giao thông quan trọng nối liền 3 lục địa Á, Phi, Âu.
-Ai Cập là dải phù sa hẹp dọc sông Nile. Sông Nile nuôi sống Ai Cập:cung
cấp phù sa, nước tưới, là con đường giao thông đường thuỷ huyết mạch.
- Khí hậu nóng khô, ít mưa nhiều nắng.
- Vật liệu xây dựng chủ yếu là đá, gỗ rất hiếm và được nhập từ bên ngoài, bùn
lau sậy sử dụng làm vách hoặc mái trong kiến trúc dân gian.
1.1.2 Xã hội.
- Xã hội chiếm hữu nô lệ dưới sự ngự trị với uy quyền tuyệt đối của các
Pharaon, các Pharaon vừa là thần vừa là vua.
- Người Ai Cập tin tưởng sâu sắc vào thần linh, tin tưởng vào sự sống vĩnh
viễn ở kiếp sau. Vì vậy người Ai Cập ướp xác giữ cho nguyên vẹn vì tin rằng linh
hồn sẽ nhập vào thể xác và được bảo tồn mãi mãi ở kiếp sau.
- Nền kinh tế nông nghiệp với lực lượng chính là nông dân công xã và nô lệ.
Các ngành thủ công như đồ gốm, thuỷ tinh, kim hoàn...rất phát triển.
1.2 Các thời kỳ lịch sử.
- Cổ vương quốc (3000-2130 TCN): phát triển ở vùng Hạ Ai Cập, loại hình
kiến trúc chủ yếu là Mastaba và Kim tự tháp.
- Trung vương quốc (2130-1580 TCN): phát triển ở vùng Thượng Ai Cập,
lăng mộ trở nên nhỏ hơn, loại hình kiến trúc chủ yếu là đền thờ.
- Tân vương quốc (1580-332 TCN): phát triển ở vùng Thượng Ai Cập, loại
hình kiến trúc chủ yếu là các lăng mộ đục trong núi đá.
- Hậu kỳ (332-30 SCN): bị đô hộ bởi Hy Lạp và La Mã, kiến trúc có qui mô
nhỏ chịu ảnh hưởng của Hy Lạp, La Mã.
1.3 Đặc điểm kiến trúc.
- Hệ kết cấu sử dụng phổ biến là hệ tường - dầm hay cột - dầm chịu lực. Cột
rất lớn, khoảng cách cột nhỏ. Công trình được đặt trực tiếp lên nền đất nên có mặt

bằng dàn trải, đáy lớn và không cao. Tường xây gạch hoặc đá trên có mái bằng lợp
các tấm đá. Nhà ở dân gian sử dụng hệ khung sườn gỗ cây chà là, tường và mái bằng
là vách đất ép và bùn lau sậy.
- Công trình có quy mô lớn, kích thước đồ sộ; cách bố trí tôn nghiêm, chặt
chẽ, nặng nề, thần bí có tính áp chế con người.
- Các công trình có tính thống nhất cao nhờ sự đồng nhất trong cách thức bố
cục, điêu khắc, trang trí.
- Mô phỏng thiên nhiên và hình thức nhà ở dân gian bằng bùn, lau sậy.
- Hội họa và điêu khắc có tính quy ước, được sử dụng nhiều để trang trí các
mảng tường đặc lớn, các cột...
1.4 Các loại hình kiến trúc.
1.4.1 Kiế...
Chương 1: KIN TRÚC AI CP C ĐẠI (3000 TCN - Tk I SCN ).
1.1 Các nh hưởng t nhiên và xã hi.
1.1.1 T nhiên.
- Nm khu vc Đông Bc Phi; giáp vi Địa Trung Hi, lc địa châu Phi,
Hng Hi và bán đảo Sinai. Vi v trí đó, Ai Cp tr thành trung tâm ca thế gii c
đại, là giao đim ca các đường giao thông quan trng ni lin 3 lc địa Á, Phi, Âu.
-Ai Cp là di phù sa hp dc sông Nile. Sông Nile nuôi s
ng Ai Cp:cung
cp phù sa, nước tưới, là con đường giao thông đường thu huyết mch.
- Khí hu nóng khô, ít mưa nhiu nng.
- Vt liu xây dng ch yếu là đá, g rt hiếm và được nhp t bên ngoài, bùn
lau sy s dng làm vách hoc mái trong kiến trúc dân gian.
1.1.2 Xã hi.
- Xã hi chiếm hu nô l dưới s ng tr vi uy quyn tuyt đối ca các
Pharaon, các Pharaon va là thn v
a là vua.
- Người Ai Cp tin tưởng sâu sc vào thn linh, tin tưởng vào s sng vĩnh
vin kiếp sau. Vì vy người Ai Cp ướp xác gi cho nguyên vn vì tin rng linh
hn s nhp vào th xác và được bo tn mãi mãi kiếp sau.
- Nn kinh tế nông nghip vi lc lượng chính là nông dân công xã và nô l.
Các ngành th công như đồ gm, thu tinh, kim hoàn...rt phát trin.
1.2 Các thi k lch s.
- C
vương quc (3000-2130 TCN): phát trin vùng H Ai Cp, loi hình
kiến trúc ch yếu là Mastaba và Kim t tháp.
- Trung vương quc (2130-1580 TCN): phát trin vùng Thượng Ai Cp,
lăng m tr nên nh hơn, loi hình kiến trúc ch yếu là đền th.
- Tân vương quc (1580-332 TCN): phát trin vùng Thượng Ai Cp, loi
hình kiến trúc ch yếu là các lăng m đục trong núi đá.
- Hu k (332-30 SCN): b đô h
bi Hy Lp và La Mã, kiến trúc có qui
nh chu nh hưởng ca Hy Lp, La Mã.
1.3 Đặc đim kiến trúc.
- H kết cu s dng ph biến là h tường - dm hay ct - dm chu lc. Ct
rt ln, khong cách ct nh. Công trình được đặt trc tiếp lên nn đất nên có mt
Lịch sủ kiến trúc phương tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sủ kiến trúc phương tây - Người đăng: nguyentrungphi93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Lịch sủ kiến trúc phương tây 9 10 707